informacje dla autorów

 

Komitet Redakcyjny „Prac Filologicznych” zaprasza Autorów do nadsyłania artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie niżej opisanych zasad.

Prosimy o zgłaszanie (w trybie ciągłym) wyłącznie prac oryginalnych, wcześniej niepublikowanych. Warunkiem wydrukowania tekstu jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzentów. Zasady kwalifikowania prac do druku są opisane w zakładce: Procedura recenzowania.

 

Oświadczenia o oryginalności autorskiej tekstów

W związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja zobowiązuje Autorów do składania oświadczeń o oryginalności autorskiej tekstów oraz do przestrzegania poniższych zasad:

1. Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania artykułu. Takie postępowanie ma celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu artykułu osób innych niż oficjalnie figurujące w nagłówku tekstu. Należy więc podawać wszystkich współautorów artykułu ich afiliacje oraz wyraźnie zaznaczyć, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Jeśli w grę wchodzi pomoc osób trzecich lub instytucji, należy je podać w przypisie.

2. Innym sprzecznym z naukową rzetelnością zjawiskiem może być podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację (tzw. guest authorship). Autor jest zobowiązany do podania informacji tylko o rzeczywistych twórcach tekstu.

3. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu w przypisie.

4. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których mowa w pkt. 1)-3) spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.

 

Zasady przygotowania tekstu 

Komitet Redakcyjny „Prac Filologicznych” zwraca się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowaniu artykułów:

1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 ss. znormalizowanego tekstu (format A4, 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu, margines z lewej strony – 3,5 cm, zapisanego w formacie .doc, .docx lub .rtf).

2. Czcionka: Times New Roman, 12, interlinia – 1,5, cały tekst z wyjątkiem tytułu – wyjustowany. W wypadku użycia znaków specjalnych (np. fonetycznych oraz fontów niełacińskich) prosimy o ich przesłanie lub dołączenie wersji artykułu w formacie PDF.

3. Prosimy o umieszczenie na początku artykułu (po tytule) mniejszą czcionką (Times New Roman, 10) słów kluczowych (do pięciu wyrazów) języku polskim i angielskim, które nie mogą powtarzać treści tytułu artykułu.

4. Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu (w tym samym pliku na końcu) krótkiego streszczenia (do 10 wierszy) w języku polskim i angielskim oraz angielskiego tłumaczenia tytułu i polskich i angielskich słów kluczowych, które nie mogą powatarzać słów znajdujących się w tytule.

5. Prosimy o podanie w lewym rogu imienia i nazwiska (wersalikami), a w kolejnych dwóch wersach zwykłą czcionką (Times New Roman, 12) – nazwę reprezentowanej instytucji (najpierw jednostkę wewnętrzną danej instytucji, a następnie nazwę instytucji), miejscowość oraz adres e-mail i numer telefonu. Przesłanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tych danych.

6. Na końcu artykułu prosimy umieścić datę przesłania tekstu Redakcji.

7. Wyśrodkowany tytuł całości zapisujemy wersalikami (Times New Roman 14), wyrównane do lewego marginesu nienumerowane śródtytuły czcionką pogrubioną (Times New Roman, 12).

8. Jeśli w treści artykułu pojawiają się tytuły czasopism, podajemy je w cudzysłowie.

9. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły artykułów, książek i ich części (rozdziałów), a także zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.

10. Krótsze cytaty wyróżniamy cudzysłowem, dłuższe zaś – czcionką Times New Roman, 11, interlinia – 1.

11. Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczymy na język polski. Tłumaczenie umieszczamy w przypisie dolnym.

12. Znaczenia wyrazów omawianych podajemy w cudzysłowach definicyjnych: ‘ ’.

13. Stosujemy dwa typy przypisów:

a. bibliograficzne – umieszczane w tekście w nawiasach zwykłych wg schematu: nazwisko autora, rok wydania pracy oraz numer strony wg schematu: (Strawson 1967, s. 37),

b. polemiczne czy wyjaśniające – przypisy dolne.

14. Bibliografię obcojęzyczną podajemy w zapisie oryginalnym (bez transkrypcji).

15. W zapisie bibliografii prosimy o stosowanie zasad APA (American Psychological Assotiation) zgodnie z poniższym schematem:

       

        Monografia:

        Karaś, H. (2012). Polska leksykografia gwarowa. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

       

        Praca zbiorowa lub słownik pod czyjąś redakcją:

        Sarnowska-Giefing, I., Graf, M. (red.). (2010). Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

       

         Artykuł w czasopiśmie:

        Bednarczuk, L. (1999). Litewsko-słowiańskie pogranicze językowe w pierwszej połowie XX wieku w świetle badań Olgierda Chomińskiego, Acta Baltico-Slavica, 24, 95-105.

(Jeśli artykuł posiada numer DOI należy go podać po ostatniej kropce w postaci zapisu: DOI: xxxxxx)

 

            Rozdział w monografii:

            Popowska-Taborska, H. (1999). Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości. W: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata (61-68). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

 

            Referat konferencyjny:

Kresa, M. (wrzesień, 2013). Między kiczem a autentyzmem – stylizacja na gwary podlaskie w serialu „Blondynka” (reż. Maciej Gronowski). Referat wygłoszony na konferencji „Gwara i tekst”. Kraków.

 

            Praca niepublikowana:

Kresa, M. (2007). Nazwiska mieszkańców parafii Stoczek w latach 1798-1850 i 1918-1945 (niepublikowana praca magisterska). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

 

            Artykuł z czasopisma elektronicznego:

Śledziński, D. (2013, styczeń). Normalizacja tekstów w języku polskim – aspekty lingwistyczne, Kwartalnik Językoznawczy, 13, 1-22. Pozyskano z http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2013_1_13/Sledzinski_edition.pdf.

 

            Elektroniczna wersja książki drukowanej:

Skowronek, K. (2001). Współczesne nazwisko polskie: studium statystyczno-kognitywne [image/x.djvu]. Pozyskano z http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=2593&from=FBC.

 

16. Zakresy liczbowe (np. stron, lat itp.) podajemy wg wzoru: 75-90 (bez odstępów z dywizem) jednolicie w całym tekście i bibliografii.

17. W opisach bibliograficznych artykułów z czasopism i wydawnictw zbiorowych podajemy stronę początkową i końcową artykułu.

18. Przy dwóch autorach (redaktorach) podajemy oba nazwiska (np. Awdiejew i Habrajska 2006), przy trzech autorach lub większej ich liczbie stosujemy skrót „i in.” (np. Dubisz i in. 1991).

19. Prosimy o stosowanie następujących skrótów słowników:

 

        ESJPBań – A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000;

        ISJPInny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2000;

        JPSz Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978-1981;

        L – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807-1814;

        NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl;

        NSPPNowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999 (i nast.);

        SEJPBor – W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005;

        SEJPBr – A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927 (i nast.);

        SEJPS – F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952;

        SFrazSłownik frazeologiczny języka polskiego, red. S. Skorupka, Warszawa 1974;

        SGPSłownik gwar polskich, opr. IJP PAN, Kraków 1979-;

        SGPKarł – J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, Kraków 1900-1911;

        SJPDSłownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958-1969;

        SJPXVIISłownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, red. W. Gruszczyński, Warszawa (on-line);

        SPrasł Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, Wrocław 1974-2001;

        SPXVISłownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa; Wrocław 1966;

        SStpSłownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Kraków 1953-2002;

        SWSłownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927 (tzw. Słownik warszawski);

        SWJPSłownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996;

        SWilSłownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz i in.; Wilno 1861 (tzw. Słownik wileński);

        USJPUniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003;

        WSPPWielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2004.

 

20. Prosimy o niewymienianie tych pozycji w wykazie skrótów stosowanych w pracy. Skróty innych słowników oraz inne skróty wykorzystane w artykule proszę podać przed bibliografią.

21. Prosimy o dostarczenie prac pocztą elektroniczną. E-mail: pracefilologiczne@uw.edu.pl.

22. Wszystkich Autorów prosimy o podanie tytułu naukowego lub zawodowego, nazwy i adresu reprezentowanego ośrodka naukowego, adresu prywatnego, numeru telefonu i e-maila na odrębnej stronie, dołączonej do artykułu.

23. Na odrębnej kartce prosimy też o dołączenie krótkiej notki biograficznej, w której zostaną uwzględnione informacje o tytule naukowym, stanowisku, zainteresowaniach naukowych Autora.

24. Wykorzystane w artykule zdjęcia prosimy dołączać również jako oddzielne pliki w formacie jpg, tif, bmp w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Prosimy o każdorazowe wskazanie źródła (autora) fotografii i innych elementów wykorzystanych w artykule.

25. Teksty będą poddawane dalszej procedurze recenzenckiej i wydawniczej tylko w wypadku uwzględnienia wszystkich powyższych zasad.

26. Korektę autorską prosimy wykonywać na plikach PDF z użyciem programu do edycji tych plików (np. Adobe Reader X i nast.).

27. W wypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową: pracefilologiczne@uw.edu.pl.