bibliografia PF

 

 

Bibliografia

„Prac Filologicznych”

 

Układ chronologiczny

(z zachowaniem układu poszczególnych tomów)

 

Tom I

 

NEHRING Władysław, O wyrazach z wątłą samogłoską obok l, r, pomiedzy spółgłoskami, PF, T. 1, 1885, s. 1-13.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY J[an], Z patologii i embriologii języka, PF, T. 1, 1885, s. 14-58.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Powieść o papieżu Urbanie z r. 1514, PF, T. 1, 1885, s. 59-90.

 

KRASZEWSKI M., Przyczynek do historii pierwotnych samogłosek długich, PF, T. 1, 1885, s. 91-101.

 

KARŁOWICZ Jan, Projekt terminologii językoznawczej polskiej, PF, T. 1, 1885, s. 102-120.

 

KARŁOWICZ Jan, Imiona zbiorowe polskie typu „bracia”, PF, T. 1, 1885, s. 121-124.

 

KARŁOWICZ Jan, Wykrzykniki z końcówkami czasowymi, PF, T. 1, 1885, s. 125-127.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Uwaga do tomu IV str. 89 „Archiv für slavische Philologie”, PF, T. 1, 1885, s. 127-128.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Dodatek do poprzedniego objaśnienia, PF, T. 1, 1885, s. 128-131.

 

KARŁOWICZ Jan, „Asyn”, PF, T. 1, 1885, s. 131-133.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Studia nad etymologią ludową, PF, T. 1, 1885, s. 134-158.

 

KARŁOWICZ Jan, Rękopis hiszpańskiego przekładu księgi „O wojnie” (z dzieła „De republica emendanda”) A. Frycza Modrzewskiego, PF, T. 1, 1885, s. 159-161.

 

KARŁOWICZ Jan, Wisła, PF, T. 1, 1885, s. 162-167.

 

HANUSZ Jan, Vistula, Wisła, Weischel ze stanowiska gramatyki porównawczej, PF, T. 1, 1885, s. 168-179.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Niektóre wyrazy polskie litewskiego pochodzenia, PF, T. 1, 1885, s. 180-191.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Nimam, nimogę, PF, T. 1, 1885, s. 191-192.

 

MALINOWSKI Lucyjan, „Skierniewice”, PF, T. 1, 1885, s. 193.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Niektóre złożone nazwy ptaków w językach słowiańskich, PF, T. 1, 1885, s. 193-194.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Obcy akcent w wyrazach polskich, PF, T. 1, 1885, s. 194.

 

MALINOWSKI Lucyjan, „Mucha genitalia”, PF, T. 1, 1885, s. 194-196.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Szłopień czy stopień?, PF, T. 1, 1885, s. 196-198.

 

PRZYBOROWSKI Józef, Urywek kazań dla młodzieży szkolnej, z glosami polskimi. Wiek XV, PF, T. 1, 1885, s. 199-204.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Pamięci Jana Kochanowskiego, PF, T. 1, 1885, s. 205-206.

 

WINDAKIEWICZ St[anisław], Nieznane szczegóły o rodzinie Kochanowskich. Zebrane z akt ziemskich radomskich i konsystorskich krakowskich, PF, T. 1, 1885, s. 207-231.

 

HANUSZ Jan, Beiträge zur slavischen Dialektologie von Leon Biskupski. I. Leipzig 1883, str. VI, 63, PF, T. 1, 1885, s. 232-235.

 

HANUSZ Jan, Hláskoví jazyka polsko. Na nových základech a s nového hledište sepsal Josef Kolář, (Zvláštní otisk ze správ o zasedání král. české společn. nauk). V Praze 1884, str. 42, PF, T. 1, 1885, s. 235-238.

 

HANUSZ Jan, Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwisenschaft unter Mitwirkung der Hercen L. Adam in Rennes, G. I. Ascoli in Mailand…, harausgegeben von F. Techmer. I. Band. Leipzig 1884, str. XVI, 518 i 7 tabl., PF, T. 1, 1885, s. 238-249.

 

HANUSZ Jan, Zur Kritik der neuesten Sprachforschung von Georg Curtius. Leipzig. 1885, str. 161, PF, T. 1, 1885, s. 249-255, PF, T. 1, 1885, s. 249-255.

 

HANUSZ Jan, Gross- und Klein- Russisch. von Dr. Carl Abel – Im Auftrage des Verfassers aus dem Englischen übersetzt von Rudolph Dielitz. Leipzig u. Berlin 1885, str. VI, 138, PF, T. 1, 1885, s. 255-258.

 

HANUSZ Jan, Roziory i sprawozdania. The Sanskryt reader (Samskrtapâthâvalih). A monthly magazine of sanskryt literature. Vol. I. Bombay, 1884, PF, T. 1, 1885, s. 258-259.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Skarbiec odkryty bogactwa, piękności i wszystkich prawideł zasadniczych mowy i pisowni polskiej. Zebrał i najściślej opracował Bożydar Ożyński L. […] w Krakowie, 1883, str. 351, w 8-ce, PF, T. 1, 1885, s. 259-262.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Zarys wykładu mowy polskiej według wskazówek językoznawstwa porównawczego opracował Antoni Gustaw Bem. T. I. Warszawa, 1883, str. VII + IV + 311, w 32-e, PF, T. 1, 1885, s. 262-268.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Studia nad etymologią ludową, PF, T. 1, 1885, s. 269-317.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY J[an], Z patologii i embriologii języka. Słowniczek, PF, T. 1, 1885, s. 318-344.

 

BYSTROŃ Jan, Rozbiór porównawczy znanych dotąd najdawniejszych (z w. XIV i XV) tekstów modlitwy pańskiej, pozdrowienia anielskiego, składu apostolskiego i dziesięciorga przykazań, PF, T. 1, 1885, s. 345-390.

 

BYSTROŃ Jan, Pieśń do N. M. Panny z połowy wieku XVI-go, PF, T. 1, 1885, s. 391-403.

 

KARŁOWICZ Jan, Mleko duchowne z r. 1556, PF, T. 1, 1885, s. 404-433.

 

HANUSZ Jan, Szkic gramatyczny na podstawie języków indoeuropejskich, PF, T. 1, 1885, s. 434-457.

 

HANUSZ Jan, O wpływie języków wschodnich na słownik języka polskiego, PF, T. 1, 1885, s. 458-466.

 

MALINOWSKI L[ucyjan], Zabytki języka polskiego w rękopisie n. 2503 Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 467-540.

 

APPEL K[arol], A. A. Kryński, Przegląd bibliograficzny prac naukowych o języku polskim, PF, T. 1, 1885, s. 541-718.

 

KARŁOWICZ Jan, Uwagi do tomu I-go od str. 180 „Prac Filologicznych”, PF, T. 1, 1885, s. 719-723.

 

BYSTROŃ Jan, Wiadomość o śląsko-polskim druku z przeszłego wieku, PF, T. 1, 1885, s. 723-726.

 

HANUSZ Jan, Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft von Karl Brugmann. Strassburg. 1885. str. 144, PF, T. 1, 1885, s. 727-731.

 

HANUSZ Jan, Die neuste Sprachforschung. Betrachtungen über Georg Curtius Schrift „Zur Kritik der neusten Sprachforschung“ von B. Delbrück. Leipzig. 1885. str. 49, PF, T. 1, 1885, s. 731-733.

 

HANUSZ Jan, Slawo-deutsches und Slawo-italienisches von Hugo Schuchardt. Dem Herrn Franz v. Miklosich zum 20 November 1883. Graz 1884, str. 140. 4°, PF, T. 1, 1885, s. 734-736.

 

HANUSZ Jan, The American Journal of Philology, edited by Basil L. Gildersleeve. Baltimore. Vol. IV. V, PF, T. 1, 1885, s. 736-738.

 

HANUSZ Jan, Listy filologické a pedagogické. Vydávaji se nákladem Jenoty esach filologů v Praze. Odpovĕdni redaktor: J. Kvičala, J. Gebauer. Ročnik jedenácty. V Praze 1884. str. 480, PF, T. 1, 1885, s. 738-740.

 

HANUSZ Jan, Sborník prací filologických, vydaný na oslavu dvacetpĕtiletího jubilea prof. Jana Kvičaly. V Praze 1884. Kart nieliczb. 4, i str. 224, PF, T. 1, 1885, s. 740-742.

 

HANUSZ Jan, Mémoires de la socjet de linguistique de Paris. Tome cinquième. 1882-1884. str 460, PF, T. 1, 1885, s. 743-746.

 

HANUSZ Jan, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, herausgegeben von E. Kuhn und J. Schmidt. Berlin 1882-5. Band XXVII. str. 636, PF, T. 1, 1885, s. 746-751.

 

HANUSZ Jan, Handbuch der klassischen Altertums-Wiessenschaft in systematischer Darstellung, herausgegeben von Dr. Iwan Müller. II Band. Greichische und latenische Sprachwissenschaft. Nördlingen 1885. str. XX, 624, PF, T. 1, 1885, s. 752-755.

 

HANUSZ Jan, Emanuel Kovář. O škole mladagrammatické. V Praze. 1885, str. 42, PF, T. 1, 1885, s. 755-756.

 

HANUSZ Jan, Roman Zawiliński. O stosunku pokrewieństwa języków arioeuropejskich. W Krakowie. 1885. str. 33, PF, T. 1, 1885, s. 756-758.

 

HANUSZ Jan, W. D. Whitney, The Roots, Verbs-Forms, and primary Derivates of Sanskryt Language. London 1885. str. XIV, 250, PF, T. 1, 1885, s. 758-759.

 

HANUSZ Jan, A. Hillebrandt. Vedachrestomathie. Berlin 1885, str. VI. 130, PF, T. 1, 1885, s. 759-761.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY [Jan], Jan Juszkiewicz, PF, T. 1, 1885, s. 762-774.

 

Tom II

 

KALINA Antoni, Przyczynek do historyi konjugacyi słowianskiéj, PF, T. 2, 1888, s. 1-84.

 

MALINOWSKI L[ucyjan], Uwagi nad pisownią i językiem tekstu polskiego zawartego w rękopisie N. 2503 Bibljoteki uniwersyteckiéj w Krakowie, PF, T. 2, 1888, s. 85-118.

 

ŁOŚ Jan, O samogłoskach długich w języku polskim przed wiekiem XVI-ym, PF, T. 2, 1888, s. 119-142.

 

KARŁOWICZ Jan, Łacińsko-polski słowniczek roślinny z zabytku przemyskiego, PF, T. 2, 1888, s. 143-174.

 

POLÍVKA Jerzy, Czas prztszły w języku starosłowieńskim, PF, T. 2, 1888, s. 175-194.

 

HANUSZ Jan, Szkic gramatyczny na podstawi języków indoeuropejskich, PF, T. 2, 1888, s. 195-239.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Studyja nad etymologiją ludową, PF, T. 2, 1888, s. 240-264.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], O aoryście w języku polskim, PF, T. 2, 1888, s. 265-275.

 

BYSTROŃ Jan, Wokabularz łacińso-polski z połowy w. XVI, PF, T. 2, 1888, s. 276-280.

 

LECIEJEWSKI J[an], Trzy zabytki słowiańskie w Dubrowniku, PF, T. 2, 1888, s. 281-284.

 

HANUSZ Jan, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung der Geschichte des Altindischen, Altiranischen (Avestischen und Altpersischen), Altarmenischen, Altgreichischen, Lateinischen, Umbrisch-Samnitischen, Altirischen, Gotischen, Althochdeutschen, Litauischen und Altkirchenslavischen, von Karl Brugmann, ord. Professor der vergl. Sprachwissenschaft in Freiburg i. B. Erster Band: Einleitung und Lautlehre. Strassburg. Karl J. Trübner 1866, str. XVIII. 568, PF, T. 2, 1888, s. 285-298.

 

HANUSZ Jan, H. Collitz, Die neueste Sprachforschung u. die Erklärung des indogerm. Ablautes (Bezzenergera Beiträge zur Kunde der indog. Spr. XI. 203-242). Göttingen. 1886; H. Osthoff, Die neuste Sprachforschung u. die Erklärung des indogerman. Ablautes. Antwort auf die gleichnamige Schrift von Dr. H. Collitz. Heidelberg 1886. str. 20; K. Verner, Zur Frage der Entdeckung des Palatalgesetzes (Litterar. Centralblatt. 1886. Nr. 49, PF, T. 2, 1888, s. 298-302.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Artykuł H. Collitza p. t. „Wahrung meines rechtes”, PF, T. 2, 1888, s. 302-303.

 

BYSTROŃ Jan, František Bartoš. Dialektologie moravská. První díl. Nářečí slovenské, dolské, valašské a lašské. Berno 1886. 8° 4, str. 374, PF, T. 2, 1888, s. 303-309.

 

KARŁOWICZ Jan, Wyrazy obce w sonetach krymskich Mickiewicza opracował etymologicznie Ludwik Radliński. Urywek z pracy niewydanéj p. t. „Słownik Etymologiczny Języka Polskiego”, część I. Wyrazy obce. Warszawa. 1887. w 8-ce str. 29, PF, T. 2, 1888, s. 309-313.

 

KARŁOWICZ Jan, X. G. Pobłocki, Słownik kaszubski (,) z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich (,) ułożył… Chełmno, nakładem autora drukiem W. Fiałka, 1887, str. XXXVIII i 160, w 8-ce m, PF, T. 2, 1888, s. 313-326.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Altpolnische Sprachdenkmäler. Systematische Übersicht, Würdigung und Texte. Ein Beitrag zur slavischen Philologie von Prof. Dr. Nehring. Berlin. Weidmannsche Buchhandlung. 1887. 8° str. VIII. 324, PF, T. 2, 1888, s. 326-332.

 

APPEL Karol, KRYŃSKI A[dam], A[ntoni], Wiadomości bibljograficzne, PF, T. 2, 1888, s. 332-352.

 

KALINA Antoni, Przyczynek do historyi konjugacyi słowiańskiéj, PF, T. 2, 1888, s. 353-451.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Studyja nad etymologiją ludową, PF, T. 2, 1888, s. 452-465.

 

NEHRING Władysław, Ośm kartek z nieznanéj staréj książeczki do nabożeństwa, PF, T. 2, 1888, s. 466-478.

 

KAMIŃSKI B., Ostatni zwrot w sporze o starożytności rękopisów królodworskiego i zielonogórskiego, PF, T. 2, 1888, s. 479-537.

 

KALINA Antoni, Komedyja o mięsopuście z rękopisu z początku XVI wieku, PF, T. 2, 1888, s. 538-563.

 

KARŁOWICZ Jan, Dziesięć pieśni mazurskich, PF, T. 2, 1888, s. 564-577.

 

KARŁOWICZ Jan, Pieśń staroczeska o narodzeniu Jezusa, PF, T. 2, 1888, s. 578-579.

 

KARŁOWICZ Jan, Uwagi do tomu I-go od str. 180 „Prac Filologicznych”, PF, T. 2, 1888, s. 580-584.

 

KARŁOWICZ Jan, Zaduszniki, PF, T. 2, 1888, s. 585.

 

KARŁOWICZ Jan, Łańtuch, rańtuch, raweńtuch, rewańtuch, wańtuch, PF, T. 2, 1888, s. 585-587.

 

KARŁOWICZ Jan, Kilka słów o nazwiskach litewskich z powodu str. 188 do 191 tomu I-go Prac Filologicznych, PF, T. 2, 1888, s. 587-589.

 

KARŁOWICZ Jan, Uwaga do str. 194 tomu I „Prac Filologicznych”, PF, T. 2, 1888, s. 589-590.

 

CISZEWSKI Stanisław, Parę słów uzupełnień do tomu I-go str. 121-128 „Prac Filologicznych”, PF, T. 2, 1888, s. 590-592.

 

CISZEWSKI Stanisław, Dodatek do str. 155 tomu II-go Prac Filologicznych, PF, T. 2, 1888, s. 592.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Postaci osobliwe przysłówków staropolskich i dzisiejszych gwarowych, PF, T. 2, 1888, s. 593-598.

 

KALINA Antoni, Przyczynek do historyi konjugacyi słowiańskiéj, PF, T. 2, 1888, s. 599-665.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Glossy w dziele Baltazara Opecia z roku 1522 p.n. Żywot… Pana Jezu Krysta…, PF, T. 2, 1888, s. 666-758.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Dyjalektyczne wtórne przedłużenie –on (-þ) na an (an) w języku polskim, PF, T. 2, 1888, s. 759-760.

 

MALINOWSKI L[ucjan], Przyrostki pochodne –nisty, -čik, PF, T. 2, 1888, s. 760-762.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Przyrostki pochodne: -eństwo, -arnia, PF, T. 2, 1888, s. 763-765.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Dodatek do str. 593-598 tomu II-go Prac filolog., PF, T. 2, 1888, s. 765-766.

 

KALINA Antoni, Słowiańskie ch = indoeurop. k, PF, T. 2, 1888, s. 767-785.

 

BYSTROŃ Jan, Gustaw Waniek. Zum Vocalismus der schlesischen Mundart. Ein Beitrag zur deutschen Dialektforschung. Bielsk 1880°. 8° str. 52, PF, T. 2, 1888, s. 786-787.

 

BYSTROŃ Jan, V. Prasek. Čeština v Opavsku. Rozprawa historicko-gramatická. Ołomuniec 1877; Ant. Vašek. Výklad slovanských místních jmen v Opavsku. (Sprawozd. gimn. opawskiego z r . 1872), PF, T. 2, 1888, s. 788-790.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Modlitwy Wacława, zabytek języka polskiego z w. XV, z kodeksu VI N. 2 bibljoteki uniwersyteckiéjk w Budapeszcie […] powtórnie wydał Dr. Lucyjan Malinowski […] w Krakowie 1887. w 8-ce mn. str. XII i 96. Wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie, PF, T. 2, 1888, s. 791-793.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], J. von Lekszycki, Die ältesten grosspolnischen Grodbücher. Erster Band: Posen (1386-1399) Leipzig. Verlag v. S. Hirzel. 18887. 8° maj. XVIII + 417 (Publicationen aus den k. Preussischen Staatsarchiven, 31-er Band), PF, T. 2, 1888, s. 794-798.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Przyczynek do historyi języka polskiego z początku XV wieku na podstawie zapisków sądowych w księdze ziemi Czerskiéj podaje dr. Jan Bystroń. Kraków. 1887. 8° stron 60 (Odbitka z t. IV Sprawozdań Kom. język. Akad. Umiej.), PF, T. 2, 1888, s. 798-802.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń przez prof. Jerzykowskiego. Poznań. 1887. 8° str. XII i 343, PF, T. 2, 1888, s. 802-811.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Praktyczny sposób ustalenia pisowni polskiéj (wyjątek z obszerniejszéj pracy jeszcze nie wydanéj). Napisał Filograf. Warszawa. 1887. 8° str. VI i 65. Cena 35 kop.; Teoretyczna poprawa grafiki polskiéj oraz praktyczne rozwiązanie niektórych trudności naszéj ortografii. Na podstawie badań syntetyczno-porównawczych popularnie skreślił Filograf. Zeszyt 1. Przedmowa. – Wstęp: historyczny pogląd na grafikę polską, nowy projekt poprawy téjże grafiki. Z dwiema tablicami. Warszawa. 1888. 8° str. XVI i 30. Cena kop. 30, PF, T. 2, 1888, s. 811-814.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], O przyimku pod względem składniowym, przez Ewarysta Rodziszewskiego. Warszawa 1888. 8° stron 57, PF, T. 2, 1888, s. 815-817.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Jan Hanusz i jego prace, PF, T. 2, 1888, s. 818-836.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY Jan, Mikołaj Kruszewski, jego życie i prace naukowe, PF, T. 2, 1888, s. 837-849.

 

Tom III

 

KALINA Antoni, Przyczynek do historii koniugacji słowiańskiej. Dokończenie, PF, T. 3, 1891, s. 1-70.

 

CISZEWSKI Stanisław, Przyczynki do słownictwa polskiego, PF, T. 3, 1891, s. 71-91.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY J[an], O zadaniach językoznawstwa, PF, T. 3, 1891, s. 92-115.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY J[an], Kruszewski Mikołaj, jego życie i race naukowe, PF, T. 3, 1891, s. 116-175.

 

PRZYBOROWSKI Józef, Formulae colloquiorum, PF, T. 3, 1891, s. 176-180.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Żywot ś. Eufraksji, zabytek języka polskiego z roku 1524, PF, T. 3, 1891, s. 181-280.

 

BRÜCKNER Aleksander, Glosy wrocławskie, PF, T. 3, 1891, s. 281-296.

 

SEMBRZYCKI Jan, Przyczynek do narzecza kaszubskiego, PF, T. 3, 1891, s. 297-301.

 

LUBICZ Rafał [wł. Łopaciński Hieronim], Do siego roku, PF, T. 3, 1891, s. 301.

 

ZIEMBA J. S., Słownik prowincjonalizmów powiatu będzińskiego, PF, T. 3, 1891, s. 302-312.

 

KALINA Antoni, Prostych ludzi w wierze nauka. Dialog z rękopisu z początku wieku XVI, PF, T. 3, 1891, s. 313-356.

 

BERKA Aleksander, Słownik kaszubski porównawczy, PF, T. 3, 1891, s. 357-442.

 

CISZEWSKI Stanisław, Przyczynek do studiów nad słoworodem ludowym, PF, T. 3, 1891, s. 443-446.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY [Jan], O ogólnych przyczynach zmian językowych, PF, T. 3, 1891, s. 447-488.

 

ZIEMBA J. S., Słownik prowincjonalizmów powiatu będzińskiego, PF, T. 3, 1891, s. 489-502.

 

ŁOŚ Jan, Syntaktische Forschungen. B. V. Altindische Syntax von B. Delbrück. Halle a S. 18888. 8° str. 643 + XXII, PF, T. 3, 1891, s. 503-548.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Publicationen aus den k. Preussichen Staatsarchiven. 36-er Band. J. von Lekszycki, Die ältesten grosspolnischen Grodbücher. Zweiter Band: Peisern (1390-1400). Gnesen (1390-1399). Kosten (1391-1400). Leipzig 1889. 8° maj. XIII + 427, PF, T. 3, 1891, s. 548-562.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Dr. Bolesław Erzepki. Szczątki dawnej polszczyzny. Odb. z XVII t. Roczników Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań. 1890. 8° str. 19, PF, T. 3, 1891, s. 562-566.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału filologicznego Akademii umiejętności w Krakowie T. XII. Kraków 1887. str. 481 i XXXIV, PF, T. 3, 1891, s. 567-578.

 

BERKA Aleksander, Słownik kaszubski porównawczy, PF, T. 3, 1891, s. 585-690.

 

BISKUPSKI Leon, Dodatek, PF, T. 3, 1891, s. 690-696.

 

BRÜCKNER Aleksander, Kazania Świętokrzyskie, PF, T. 3, 1891, s. 697-740.

 

MALINOWSKI Lucjan, Studia nad etymologią ludową, PF, T. 3, 1891, s. 741-786.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY, Jedna z kwestji spornych pisowni polskiej. Jak pisać: czy –ya, -ia, -ye, -ie…, czy też –yja, -ija, -yje, -ije…, czy też nareszcie –ja –je…?, PF, T. 3, 1891, s. 787-832.

 

 

Tom IV, z. 1

 

ROWIŃSKI Michał, Uwagi o wersyfikacji polskiéj jako przyczynek do metryki porównawczéj, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 1-152.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Porównanie kilku ustępów biblii szaroszpatackiej z tekstem staroczeskim Zabłockiego (1476-1478), PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 153-172.

 

LUBICZ Rafał [wł. Hieronim Łopaciński], Przyczynki do nowego słownika języka polskiego, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 173-279.

 

BYSTROŃ Jan, Przyczynek do dyjalektologii polskiej, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 280-292.

 

WIERZBOWSKI Teodor, Nieznany fragment „Biblii królowej Zofii”, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 293-303.

 

MALINOWSKI L[ucjan], Grupy spółgłosek , stř, (trz, strz, drz) w niektórych gwarach Galicyi Zachodniej, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 304-305.

 

B. P., Wyrazy gwarowe z okolic Tarnowa, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 306-310.

 

BYSTROŃ Jan, Johannes Schmidt. Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar 1889. 8-o VIII, 456, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 311-321.

 

BYSTROŃ J[an], K. Łuczakowskiego przekład Kroniki Nestora, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 321.

 

BYSTROŃ J[an], Korneli Juljusz Heck: Józefa Bartł. Zimorowicza Testament Luterski, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 322.

 

NIEDŹWIEDZKI Władysław, Po pocodzeniu głosek ъ, ь, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 323-326.

 

KRYŃSKI Adam Ant[oni], Wyjaśnienie kilku pytań z zakresu pisowni, PF, T. 4, z. 1, 1892, s. 327-344.

 

 

Tom IV, z. 2

 

 

KORBUT Gabrjel, Wyrazy niemieckie w języku polskim, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 345-560.

 

BRÜCKNER A[leksander], Kazania husyty polskiego, PF T. 4, z. 2, 1893, s 561-586.

 

LUBICZ Rafał [wł. Łopaciński Hieronim], Kilka zabytków języka staropolskiego, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 587-638.

 

BYSTROŃ Jan, Drobny przyczynek do bibljografji litewskiej, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 639-644.

 

MAJEWSKI Erazm, Nazwy ludowe kartofla i ich słoworód, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 645-654.

 

MALINOWSKI Lucyjan, Drobiazgi językowe, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 655-665.

 

KORBUT G[abrjel], Dodatek (do rozprawy „Wyrazy niemieckie w języku polskim”), PF T. 4, z. 2, 1893, s. 666.

 

BYSTROŃ Jan, J. Vondráček. Der syntaktische Gebrauch des Instrumentals im Polnischen. (Sprawozdanie c. k. gimnazjum katolickiego w Cieszynie z r. 1864). 8-o, str. 31. Fr. Bartoš. Über die modale Bedeutung des böhmischen Instrumentals. (Sprawozdanie c. k. gimnazjum w Cieszynie za r. 1868) 8-o, str. 19, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 667-669.

 

ŁOŚ Jan, Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung, bearbeitet von Otto Böhtlingk. St. Petersburg, 1879-1889, 2 tomy (7 części) in folio, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 669-672.

 

ŁOŚ Jan, Otto Hoffmann. Das Praesens der indogermanischen Ursprache. 8-o, str. 145 i IV, Göttingen, 1889, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 672-678.

 

GEISLER J. F., Miklosich Franz. I. Die savischen, magyarischen und rumunischen Elemente im türkischen Sprachschatze. Wien, 1889. II. Ueber die Einwirkung des Türkischen auf die Grammatik der südeuropäischen Sprachen. Wien, 1889, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 678-680.

 

KRYŃSKI A[dam] A[ntoni], Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału filologicznego Akademji Umiejętn. w Krakowie. Tom XIV i XV. Kraków, 1891. Tom XVI, 1892 i T. XVII, 1893, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 680-683.

 

BIBLIOGRAFJA, PF T. 4, z. 2, 1893, s. 683-688

 

 

Tom IV, z. 3

 

ŁOPACIŃSKI H[ieronim], Reguła Trzeciego Zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w. XV-go i początku XVI-go, PF, T. 4, z. 3, 1893, s. 689-794.

 

GLOGER Zygmunt, Słownik gwary ludowej w okr. Tykocińskim, PF T. 4, z. 3, 1893, s. 795-904.

 

KALINA Antoni, Mowa kaszubska jako narzecze języka polskiego, PF T. 4, z. 3, 1893, s. 905-936.

 

 

Tom V, z. 1

 

BRÜCKNER A[leksander], Z rękopisów petersburskich. Średniowieczne słownictwo polskie, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 1-52.

 

LUBICZ Rafał [wł. Łopaciński Hieronim], Kilka zabytków języka staropolskiego, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 53-89.

 

WASILEWSKI Z., Słowniczek wyrazów ludowych we wsi Jaksicach, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 90-98.

 

WIERZBOWSKI Teodor, Pieśń o św. Annie z końca wieku XV, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 99-105.

 

WIERZBOWSKI Teodor, Trzy pieśni polskie z wieku XVI-go, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 106-111.

 

MALINOWSKI Lucjan, Drobiazgi językowe, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 112-185.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Z historii wyrazów, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 136-147.

 

KARŁOWICZ Jan, Imiona zbiorowe typu „bracia”, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 148-149.

 

PRACKI W[itold], Przyczynek do słownictwa ludowego z okolic Krakowa, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 150-158.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY Jan, BRÜCKNER A[leksander], KALINA A[ntoni], KARŁOWICZ J[an], KRYŃSKI A[dam] A[ntoni], Sprawa przyjęcia jednolitej pisowni, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 159-185.

 

KARŁOWICZ Jan, O ile należałoby uwzględnić narzecza ludowe w gramatykach, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 186-192.

 

CISZEWSKI Stanisław, M. Chałanskij. Южно-славянскія о Кралевичь Макь…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 193-236.

 

LUBICZ R[afał] [wł. Łopaciński Hieronim], Monumenta historica Dioecesoes…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 237-241.

 

ROZWADOWSKI J[an], W. Grzegorzewicz, Przyczynek do gramatyki polskiej 1…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 242-244.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY J[an], Szkic fizjologii mowy ze szczególnym uwzględnieniem głosek alfabetu polskiego…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 244-255.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY J[an], De consonarum in Graca lingua…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 255-256 .

 

ROZWADOWSKI J[an], Notatki bibliograficzne. Z listów d-ra J. Rozwadowskiego do J. Baudouin’a de Courtenay, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 266-270.

 

ROZWADOWSKI J[an], K. Brugmann: Zur Geschichte der lebiovelaren Verschlusslaute im Greichischen…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 270-276.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 277-279.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Pomniki piśmiennictwa polskiego wydawane przez Józefa Zakrzewskiego, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 279-283.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Wieśniak Andrzeja Zbylitowskiego…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 283-288.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Stanisław Ciszewski. Krakowiacy…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 288-289.

 

KRYŃSKI Adam Antoni. Vermenschlichung der Sprache…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 289-294.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia, używanych w języku polskim…, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 294-296.

 

CISZEWSKI S[tanisław], Objaśnienia wyrazów cygaro, hamak, huragan, uragan, kannibal, orkan, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 297.

 

CISZEWSKI S[tanisław], Jana Herbiniusza „Hebraismi sclavono-polonici”, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 298.

 

ŁOPACIŃSKI Hieronim, Dialektologia czeska na Wystawie ludoznawczej w Pradze 1895, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 299-302.

 

BIBLIOGRAFIA, PF, T. 5, z. 1, 1895, s. 302-308.

 

 

Tom V, z. 2

 

K[RYŃSKI] A[dam] A[ntoni], Józef Przyborowski, PF T. 5, z. 2, 1899, s. I-II.

 

K[RYŃSKI] A[dam] A[ntoni], Lucjan Malinowski, PF T. 5, z. 2, 1899, s III-IV.

 

MALINOWSKI Lucjan, Żywot świętego Błażeja. Zabytek języka polskiego z początku wieku XV, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 309-353.

 

BRÜCKNER A[leksander], Z rękopisów petersburskich. Powieści, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 354-392.

 

ŁOPACIŃSKI Hieronim, Najdawniejsze słowniki polskie drukowane, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 393-454.

 

ŁOPACIŃSKI Hieronim, Sąd Parysa, krolovica trojańskiego, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 455-515.

 

ŁOPACIŃSKI Hieronim, Przyczynek do słownictwa z wieku XVI-go, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 516-520.

 

NITSCH Kazimierz, O pisowni i języku „Kazań Paterka”, zabytku języka polskiego z początku w. XVI-go, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 521-585.

 

ŁOPACIŃSKI Hieronim, Najdawniejsze słowniki polskie drukowane. Uzupełnienie, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 586-606.

 

MALINOWSKI Lucjan, Drobiazgi językowe, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 606-626.

 

ŁOPACIŃSKI Hieronim, Urywek z przekładu komedji Gnapheusa „Acolastus”, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 627-634.

 

KORBUT G[abriel], Mickiewicz jako leksykograf, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 635-639.

 

BRÜCKNER A[leksander], Jana Kochanowskiego dzieła wszystkie. Wydanie pomnikowe. Tom czwarty. Część pierwsza. Jan Kochanowski, jego ród, żywot i dzieła. Przez Romana Plenkiewicza, str. VII i 674, lek. 8-o. w Warszawie (1897), PF T. 5, z. 2, 1899, s. 640-664.

 

OTŁUSZEWSKI Władysław, Odpowiedź na recenzję, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 665-675.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY J[an], Kilka słów wyjaśnienia, PF T. 5, z. 2, 1899, s. 676-680.

 

 

Tom V, z. 3

 

ŁOPACIŃSKI Hieronim, Przyczynki do nowego słownika języka polskiego, PF T. 5, z. 3, 1899, s. 681-976.

 

DOBRZYCKI Stanisław, Z dziejów średniowiecznego piśmiennictwa polskiego, PF T. 5, z. 3, 1899, s. 977-995.

 

DOBRZYCKI Stanisław, Флоринскій Т., Лекціи по славянскому языкознанію. Часть 2 Сhвернозападне славянскіе языки (чешкій, словацкій, польскій, кашубскій, сербо-лужицкій и полабкій). Кіевъ 1898, PF T. 5, z. 3, 1899, s. 996-1007.

 

K[RYŃSKI] A[dam] A[ntoni], Florinskij Tymoteusz. Успhхи научной разработки польскаго языка за послhднія двадцать пять лтhъ. (W książce „Университетскія извhстія”, 1897, Nr. 8, sierpień, str. 47-87), PF T. 5, z. 3, 1899, s. 1007-1008.

 

KRYŃSKI A[dam] A[ntoni], Wiadomości bibljograficzne, PF T. 5, z. 3, 1899, s. 1008-1020.

 

 

 

Tom VI

 

BRÜCKNER Aleksander, Wyrazy obce w języku polskim, PF, T. 6, 1907, s. 1-55.

 

DOBRZYCKI Stanisław, Przysłówki na –o i –ě utworzone od przymiotników w języku staropolskim na podstawie zabytków wieku XIV i XV-go, PF, T. 6, 1907, s. 56-150.

 

BRÜCKNER Aleksander, Drobiazgi krytyczne, PF, T. 6, 1907, s. 151-164.

 

BRÜCKNER Aleksander, Dawne powieści ludowe. Studia i szkice, PF, T. 6, 1907, s. 165-186.

 

PRACKI Witold, O mowie wsi Turowa, PF, T. 6, 1907, s. 187-276.

 

NITSCH K[azimierz], С. М. Кульбакинь. Къ исторіи и діалектологіи польского языка. I. Фонетика сважендзкаго города. II. Возникновеніе общепольских долготъ. (Сборникъ отдhленія русского языка и словесности императорской академіи наукъ. Томъ LXXIII, № 4. 1903, str. 224), PF, T. 6, 1907, s. 277-298.

 

NITSCH K[azimierz], Кульбакинь, Морфологія сважендзкого города. (Известія отделенiя русскаго языка и словестности petersburskiej Akademji Nauk. 1904. IX. 1. 113-142, PF, T. 6, 1907, s. 298-301.

 

APPEL K[arol], Wundt Wilhelm. Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Erster Band, Die Sprache. Leipzig, Engelmann, 1900. 8 maj. I-er Theil. XV, 627, II-er Th. 644, PF, T. 6, 1907, s. 302-307.

 

APPEL K[arol], Dittrich Ottmar. – Grundzüge der Sprachpsychologie. I Band. Einleitung und Allgemeine Grundleugung. Mit einem Bilderatlas, 1 u. 2 Abtheilung, Halle, Niemeyr, 1903-4, 8-o XV. 786. Atlas 114 fig. (95 Tafeln). [24 M.], PF, T. 6, 1907, s. 307-308.

 

APPEL K[arol], A. Meillet. – Introduction à l’étude comparative des langues indoeuropéennes. Paris, Hachette, 1903, 8-ka więk., str. XXIV, 434. [10 fr.], PF, T. 6, 1907, s. 308-309.

 

APPEL K[arol], Aammlung indogermanischer Lehrbücher, herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Hirt. Heidelberg, C. Winter. 1902, PF, T. 6, 1907, s. 310-312.

 

UŁASZYN H[enryk], J. Baudouin de Courtenay, Лингвистическія заметки. „Жур. Мин. Нар. Пр.“, 1900, CCCXXXI, N-r 10, cz. 2, str. 367-374, PF, T. 6, 1907, s. 313-314

 

UŁASZYN H[enryk], J. Rozwadowski. Ze studiów nad nazwami rzek słowiańskimi. Lwów, 1900, str. 8. Nadbitka z „Almae matri Jagellonicae qui ab ipsa multa olim in litteris perceperant quinque saecula feliciter peracta hoc munusculo oblato gratulantur”. Leopoli, 1900, PF, T. 6, 1907, s. 314.

 

UŁASZYN H[enryk], Majewski Erazm. – Pochodzenie maku (Papaver Somniferum L.) i jego nazwisk. Studjum botaniczno-archeologiczno-językoznawcze. (Odbitka z t. XVII „Wisły”), Warszawa, 1903. in 8 o, str. 30, PF, T. 6, 1907, s. 315-320.

 

DOBRZYCKI Stanisław, Kurka Antoni. Słownik mowy złodziejskiej, zebrał c. k. oficjał dyrekcji policji we Lwowie. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone. Lwów, 1899, PF, T. 6, 1907, s. 321.

 

DOBRZYCKI St[anisław], Kopera Feliks. Spis druków epoki Jagiellońskiej, w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie, opracował… Kraków, 1900, PF, T. 6, 1907, s. 321-326.

 

DOBRZYCKI St[anisław], Przegląd prac o języku kaszubskim za czas od r. 1893 do 1900, PF, T. 6, 1907, s. 326-381.

 

KRYŃSKI Ad[am] Ant[oni], Babiaczyk Adam dr. Lexicon zur Altpolnischen Bibel 1455. – (Sophienbibel, Ausgabe von Małecki), bearbeit, sowie mit einer text-kritischen Einleitung versehen von…, 8-ka, str. 354. Wrocław 1906, PF, T. 6, 1907, s. 381-386.

 

DOBRZYCKI St[anisław], Przyczynek do określenia polskiego obszaru językowego, PF, T. 6, 1907, s. 387-391.

 

DOBRZYCKI St[anisław], Samogłoski nosowe w zabytku języka polskiego z początku wieku XVI, z rękopisu Bibljoteki Uniwersytetu w Erlangen, PF, T. 6, 1907, s. 391-395.

 

CISZEWSKI St[anisław], Wykrzykniki z końcówkami czasowemi, PF, T. 6, 1907, s. 395-397.

 

BIBLJOGRAFJA, PF, T. 6, 1907, s. 397-405.

 

K[RYŃSKI] A[dam] A[ntoni], Jan Karłowicz, PF, T. 6, 1907, s. 406-409.

 

K[RYŃSKI] A[dam] A[ntoni], Hieronim Łopaciński, PF, T. 6, 1907, s. 410-413.

 

K[RYŃSKI] A[dam] A[ntoni], Antoni Kalina, PF, T. 6, 1907, s. 414-416.

 

K[RYŃSKI] A[dam] A[ntoni], Roman Pilat, PF, T. 6, 1907, s. 417-419.

 

K[RYŃSKI] A[dam] A[ntoni], Jan Bystroń, PF, T. 6, 1907, s. 419-421.

 

DOBRZYCKI Stanisław, Namowy rozliczne. Druk z roku 1527, PF, T. 6, 1907, s. 423-474.

 

SEMENOVIČ A., Uwagi krytyczne do tekstu Biblji Szaroszpatackiej, przygotował do druku H. Łopaciński, PF, T. 6, 1907, s. 475-582.

 

BRÜCKNER Aleksander, Studja fonetyczne, PF, T. 6, 1907, s. 583-601.

 

BRÜCKNER Aleksander, Wyrazy obce w języku polskim. III, PF, T. 6, 1907, s. 602-636.

 

BRÜCKNER Aleksander, Literatura najnowsza o Bogurodzicy, PF, T. 6, 1907, s. 637-644.

 

BRÜCKNER Aleksander, Traktat Parkoszów ortograficzny, PF, T. 6, 1907, s. 644-650.

 

ŁOŚ Jan, Dr. Franciszek Krček: Grupy dźwiękowe polskie tart i cir(z)ć, jako odpowiedniki starobułgarskiej trъt, oraz ich doniosłości dla odbudowy wokalizmu prasłowiańskiego i praindoeuropejskiego. Lwów 1907, 8-ka, str. 222, PF, T. 6, 1907, s. 651-657.

 

BENNI Tytus, J. Stein i R Zawiliński. – Gramatyka języka polskiego dla szkół średnich. 8-ka, str. 337, Warszawa, M. Arct, Kraków, G. Gebethner i Sp. 1907, PF, T. 6, 1907, s. 657-668.

 

BECKER J. P., Przyczynki gwarowe. Mowa Krakowiaków, PF, T. 6, 1907, s. 669-692.

 

PARCZEWSKA M[elania], Przyczynki do słownika gwary śląskiej, PF, T. 6, 1907, s. 693-701.

 

ŚLASKI Bolesław, Etymologja niektórych wyrazów żeglarskich, PF, T. 6, 1907, s. 702-705.

 

BIBLIOGRAFJA, PF, T. 6, 1907, s. 706-712.

 

Tom VII, z. 1

 

K[RYŃSKI] A[dam] A[ntoni], Władysław Nehring, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. I-IV.

 

DOBRZYCKI Stanisław, Historja o świętym Józefie. Druk z roku 1530, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 1-42.

 

SEMENOVIČ A., Uwagi krytyczne do tekstu Biblji Szaroszpatackiej, przygotował do druku H. Łopaciński, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 43-68.

 

ŚLASKI Bolesław, Przywileje dawnego cechu rybackiego w Warszawie, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 69-92.

 

UŁASZYN Henryk, Dr. Franciszek Krček. Grupy dźwiękowe polskie tart i cir(z)ć, jako odpowiedniki starobułgarskiej trъt, oraz ich doniosłość dla odbudowy wokalizmu prasłowiańskiego i praindoeuropejskiego. We Lwowie 1907. – Nakładem autora. Skład główny w księgarni H. Altenberga, w 8-ce, str. XVI + 222, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 93-120.

 

UŁASZYN Henryk, Stanisław Szober. O podstawach psychicznych zjawisk językowych. (W Sprawozdaniu Szkoły realnej Imienia Staszica za rok szkolny 1906/7. Warszawa, 1907, str. 1-20, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 120-24.

 

UŁASZYN Henryk, С. М. Кульбакинъ. „Охридская рукопись Апостола конца XII века”. Sofja 1907, in 4-o, str. 10 + CXXXVI + 141, z 7-ma tablicami, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 124-126.

 

UŁASZYN Henryk, Michała Arcta Słownik wyrazów obcych. 22,000 wyrazów, wyrażeń, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie perjodycznej polskiej. Wyd. 5, uzupełnione przez Zb. K. Warszawa, 1907, str. 1003, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 126-134.

 

SŁOŃSKI Stanisław, O tłumaczeniu greckich zdań podrzędnych w starobułgarskich zabytkach językowych, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 134-149.

 

BRÜCKNER Aleksander, Nowy Słownik Porównawczy języków słowiańskich.  „Slavisches etymologisches Wörterbuch von Dr. Erich Berneker”. (Heidelberg 1908-9), PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 150-180.

 

BENNI T[ytus], Dr. Władysław Ołtuszewski Szkic nauki o mowie i jej zboczeniach (niemota, bełkotanie, mowa nosowa, jąkanie i t. d.), oraz hygjena mowy, z rysunkami i tablicami w tekście, napisał… (Bibljoteka lekarska. Rok II. tom X), str. 437, w 8-ce. Warszawa 1905, nakł. Bibljoteki lekarskiej, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 180-181.

 

BRÜCKNER Aleksander, Z historji wyrazów, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 182-190.

 

ŚLASKI Bolesław, Etymologja niektórych wyrazów rybackich, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 191-197.

 

CISZEWSKI Stanisław, Materjały do historycznego słownika języka polskiego, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 198-216.

 

KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, Starosłowiańskie: prěgynja, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 217-231.

 

BRÜCKNER Aleksander, Rocznik slawistyczny, wydawany przez Jana Łosia, Leona Mańkowskiego, Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego. (To samo po francusku, Revue slavistique etc.). Kraków 1908, str. 324, 8-ka, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 232-238.

 

BRÜCKNER Aleksander, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego zebrał i wydał dr. Bolesław Erzepki (Roczniki Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego, tom XXXIV, Poznań 1908, str. 1-139, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 238-241.

 

BRÜCKNER Aleksander, August Leskien. Grammatik der altbulgarischen Sprache. Heidelberg 1909, str. LII + 260, 8-ka mn., PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 241-243.

 

BIBLJOGRAFJA, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 244-253.

 

UŁASZYN H[enryk], Wyjaśnienie do str. 585 tomu VI-go „Prac filologicznych”, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 253-259.

 

KRYŃSKI A[dam] A[ntoni], [Odpowiedź na zarzut], PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 259.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY J[an], Oświadczenie, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 260.

 

UŁASZYN Henryk, Dodatek do recenzji Henryka Ułaszyna o książce p. Krčeka „grupy dźwiękowe polskie tart i cir(z)ć…” wydrukowanej na str. 93-120 tomu VII-go „Prac filologicznych”, PF, T. 7, z. 1, 1909, s. 260-264.

 

Tom VII, z. 2

 

DOBRZYCKI Stanisław, Z literatury apokryficznej w Polsce, PF, T. 7, 1911, s. 266-299.

 

DOBRZYCKI Stanisław, Notatki z dziejów języka polskiego literackiego, PF, T. 7, 1911, s. 300-424.

 

UŁASZYN Henryk, Z przeszłości wyrazów pchła i płeszka, PF, T. 7, 1911, s. 425-470.

 

DOBRZYCKI Stanisław, Samogłoski nosowe w gwarach polskich, PF, T. 7, 1911, s. 471-584.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, Die osteuropieischen Literaturę und die slavischen Sprachen von A. Bezzenberger…, PF, T. 7, 1911, s. 585-590.

 

PRZEGONIA-KRYNSKI Mirosław Zbigniew, J. Baudouin de Courtenay. O związku wyobrażeń fonetycznych z wyobrażeniami morfologicznymi, syntaktycznymi i semazjologicznymi…, PF, T. 7, 1911, s. 590-593.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, V. Jagić. Korollarien zum Bogurodzica-Leid.…, PF, T. 7, 1911, s. 593-595.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, Teodor Wierzbowski. „Bogurodzica”, wykład wstępny…, PF, T. 7, 1911, s. 596-598.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, K. Apel. Język i społeczeństwo (Lingwistyka i socjologia)…, PF, T. 7, 1911, s. 599-603.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, Apel Karol. O istocie zjawisk językowych…, PF, T. 7, 1911, s. 603-610.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, A. Leskien. Über Dialektmischung in der serbischen Volkspoesie…, PF, T. 7, 1911, s. 610-619.

 

SŁOŃSKI Stanisław, K. Brugmann: Das Wesen der lautlichen Dissimilationen…, PF, T. 7, 1911, s. 620-634.

 

UŁASZYN Henryk, Jan Łoś. Mammotrekt z r. 1471…, PF, T. 7, 1911, s. 634-642.

 

KRYŃSKI Adam antoni, Bibliografia, PF, T. 7, 1911, s. 643-657.

 

BRÜCKNER A[leksander], Replika, PF, T. 7, 1911, s. 658-659.

 

DOBRZYCKI St[anisław], Uwaga do artykułu „Z literatury apokryficznej w Polsce“ (str. 265 i nast.), PF, T. 7, 1911, s. 659-660.

 

DOBRZYCKI St[anisław], Uwaga do pracy: „Samogłoski nosowe w gwarach polskich” (str. 471 i ns.), PF, T. 7, 1911, s. 660-661.

 

UŁASZYN H[enryk], Postscriptum do artykułu H. Ułaszyna o pchle, PF, T. 7, 1911, s. 662.

 

 

Tom VIII

 

KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, Z papierów po A. Pawińskim, PF, T. 8, 1916, s. 1-20.

 

ŚLASKI Bolesław, Słownictwo rybackie i żeglarskie u Kaszubów nadmorskich, PF, T. 8, 1916, s. 21-93.

 

CIESZKOWSKI Stanisław, Przyczynek do słownika gwary wielkopolskiej, PF, T. 8, 1916, s. 94-100.

 

LÉNARD Leopold ks. dr, Rozwój gramatyczny gramatyki słowiańskiej, PF, T. 8, 1916, s. 101-248.

 

BENNI Tytus, Studia fonetyczne I. Klasyfikacja dźwięków języka polskiego, PF, T. 8, 1916, s. 249-285.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI M[irosław] Z[bigniew], Nitsch Kazimierz prof. Mowa ludu polskiego…, PF, T. 8, 1916, s. 286-304.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI M[irosław] Z[bigniew], N. Durnovo i D. Ušakov: Хрестоматія по великорусской діалектологіи…, PF, T. 8, 1916, s. 305-320.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI M[irosław] Z[bigniew], Twardowski Kazimierz. O czynnościach i wytworach, kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki…, PF, T. 8, 1916, s. 321-326.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI M[irosław] Z[bigniew], Kryński Adam Antoni i Kryński Mirosław. Zabytki języka staropolskiego…, PF, T. 8, 1916, s. 326-334.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI M[irosław] Z[bigniew], Notatka, PF, T. 8, 1916, s. 335-337.

 

APPEL Karol, Kronika nowości, PF, T. 8, 1916, s. 338-349.

 

BIBLIOGRAFIA, PF, T. 8, 1916, s. 350-359.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Z[bigniew], Dodatek do recenzji o „Mowie ludu polskiego” prof. dr. K. Nitscha (str. 286 ns.), PF, T. 8, 1916, s. 360.

 

LEHR Tadeusz, Z fonetyki małoruskiej, PF, T. 8, 1916, s. 361-380.

 

SIEDLESKI Stanisław, Materiały do badań nad językiem Z. Krasińskiego, PF, T. 8, 1916, s. 381-437.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, Końcówka –go w dopełniaczu deklinacji zaimkowej języków słowiańskich, PF, T. 8, 1916, s. 439-526.

 

ŚLASKI Bolesław, Przyczynki etymologiczne, PF, T. 8, 1916, s. 527-535.

 

ŚLASKI Bolesław, Odpowiedź p. Adamowi Kleczkowskiemu, PF, T. 8, 1916, s. 536-558.

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Zbigniew, Rozwój terytorialny języka polskiego, PF, T. 8, 1916, s. 559-623.

 

BIBLIOGRAFIA, PF, T. 8, 1916, s. 624-640.

 

KRYŃSKI A[dam] A[ntoni], Antoni Małecki, PF, T. 8, 1916, s. 641-646.

 

 

Tom IX

 

PRZEGONIA-KRYŃSKI Mirosław Z[bigniew], Historia Aleksandra, tłum. Leonard Boniecki, wydał z rękopisu …, PF, T. 9, 1914, s. 1-548

 

Tom X

 

SŁOŃSKI Stanisław, Tak zwane perfektum w językach słowiańskich, PF, T. 10, 1926, s. 1-33.

 

BENNI Tytus, Studia fonetyczne II, PF, T. 10, 1926, s. 35-58.

 

SZOBER Stanisław, Kilka uwag o wymowie samogłosek nosowych w wyrazach obcych, PF, T. 10, 1926, s. 59-62.

 

OTRĘBSKI Jan, Przyczynki etymologiczne, PF, T. 10, 1926, s. 63-85.

 

PORZEZIŃSKI Wiktor, Rzekome pierwiastki lechickie w językach wschodnio-słowiańskich, PF, T. 10, 1926, s. 86-104.

 

DURNOWO M., Starosłowiańskie ïðÜãúíè (ïðÜãúíèÈà), PF, T. 10, 1926, s. 105-109.

 

PORZEZIŃSKI Wiktor, Zagadnienia sporne gramatyki słowiańskiej, PF, T. 10, 1926, s. 110-143.

 

GAERTNER Henryk, Sylistyka jako metoda indywidualizująca w badaniach językowych, PF, T. 10, 1926, s. 144-182.

 

UŁASZYN Henryk, Na marginesie „Beniowskiego”, PF, T. 10, 1926, s. 183-191.

 

DOROSZEWSKI Witold, O znaczeniu dokonanym osnów czasownikowych (słownych) w języku polskim, PF, T. 10, 1926, s. 192-309.

 

ILJINSKIJ G[rzegorz], NITSCH K[azimierz], Jeszcze raz o pol. mierzchnąć, PF, T. 10, 1926, s. 310-314.

 

ŚLASKI B[olesław], Grzęda i grąd, PF, T. 10, 1926, s. 315-321.

 

KURYŁOWICZ G[eorges], Notes d’étymologie romane, PF, T. 10, 1926, s. 322-336.

 

JANÓW Jan, Z deklinacji małoruskiej. (Celownik, narzędnik i miejscownik liczby mnogiej), PF, T. 10, 1926, s. 337-356.

 

VYDRA Bohumil Dr., O studiach dialektologicznych w filologii czeskiej, PF, T. 10, 1926, s. 357-374.

 

APPEL K[arol], Sprawozdania i wskazówki bibliograficzne z dziedziny językoznawstwa ogólnego, PF, T. 10, 1926, s. 375-386.

 

KRYŃSKI A[dam] A[ntoni], SZOBER St[anisław], Bibliografia polskich prac językoznawczych za lata 1915-1925, PF, T. 10, 1926, s. 387-430.

 

 

Tom XI

 

 

WIJK Nikolas van, O stosunkach pokrewieństwa językowego, PF, T. 11, 1927, s. 1-16.

 

RAMBERG Juliusz, Dzieje przyrostków –‘ec i –‘ca w nazwach osobowych, PF, T. 11, 1927, s. 17-93.

 

WIJK Nikolas van, O stosunku pokrewieństwa między językami południowo-słowiańskimi, PF, T. 11, 1927, s. 94-122.

 

KLEMENSIEWICZ Zenon, Orzecznik przy formach osobowych słowa być, PF, T. 11, 1927, s. 123-181.

 

IL’JINSKIJ Grzegorz, W sprawie „dekompozycji” prefiksach w językach słowiańskich, PF, T. 11, 1927, s. 182-200.

 

KURYLOWICZ Jerzy, Les effets du ə en indoiranien, PF, T. 11, 1927, s. 201-243 .

 

SELIGA Stanisław, Pasiecznik, parafraza IV ks. Georgik Wergilego, dokonana przez Gabriela Swirskiego (w wieku XVI), PF, T. 11, 1927, s. 244-277.

 

ZAJCHOWSKA Maria, Przyczynki do badań nad tekstem Biblii królowej Zofii, PF, T. 11, 1927, s. 278-283.

 

OTRĘBSKI Jan, Słow. nevĕsta, PF, T. 11, 1927, s. 284-289.

 

TRENKLER Klara, Studien über den Gebrauch des Partizipis in Goethes Dichtersprache, PF, T. 11, 1927, s. 290-429.

 

MILEWSKI Tadeusz, Dwie bulle wrocławskie z lat 1155 i 1245, PF, T. 11, 1927, s. 430-461.

 

SŁOŃSKI Stanisław, W. Jagić o kwestii macedońskiej, PF, T. 11, 1927, s. 462- 464.

 

PORZEZIŃSKI Wiktor, Językoznawstwo polskie w r. 1926, PF, T. 11, 1927, s. 465-486.

 

KLICH Edward, Dr. Richard Meckelein, Docent am Seminar für Orientalische Sprachen an der Universität Berlin. Polnische Grammatik. Sammlung Göschen. 942. Berlin und Leipzig. 1926, PF, T. 11, 1927, s. 487-496.

 

DOROSZEWSKI Witold, O. Jaspersen. Language, ist nature, development and origin. London – George Allen and Unwin Ltd. 1922, PF, T. 11, 1927, s. 496-502.

 

SZOBER S[tanisław], Andrzej Gawroński, PF, T. 11, 1927, s. 503-507.

 

SZOBER S[tanisław], Bojan Penew, PF, T. 11, 1927, s. 508-511.

 

SZOBER Stanisław, Bibliografia polskich prac językoznawczych za rok 1926, PF, T. 11, 1927, s. 512-537.

 

Tom XII

 

TASZYCKI Witold, Bibliograficzny wykaz prac prof. Jana Łosia, PF, T. 12, 1927, s. XIII-XXVII.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY Jan, Rdzenie (pierwiastki, radices) czyli morfemy semantycznie centralne myślenia językowego polskiego: 1) éest (éest); 2) s (są); 3) bi (by); 4) będ // bęJ (będź) // bþd (bąd) // bþJ (bądź), PF, T. 12, 1927, s. 1-17.

 

BRUCHNALSKI Wilhelm, T. z Kalendarz Świętych Słowiańskich w Polsce i ks. Franciszek Siarczyński, PF, T. 12, 1927, s. 18-29.

 

RUDNICKI Mikołaj, Grupy tl, dl w językach słowiańskich, PF, T. 12, 1927, s. 30-34.

 

KLEINER Juliusz, Kilka uwag o polskim rytmie jambicznym, PF, T. 12, 1927, s. 35-43.

 

LEHR-SPŁAWIŃSKI Tadeusz, Pochodzenie i rozpowszechnienie wyrazu król w polszczyźnie i innych językach słowiańskich, PF, T. 12, 1927, s. 44-53.

 

TASZYCKI Witold, Czechizmy w języku Reja, PF, T. 12, 1927, s. 54-67.

 

JANÓW Jan, Rękopis biblioteki Jagiellońskiej nr 3336 w porównaniu z najstarszym tekstem drukowanym pisma św. w języku polskim, PF, T. 12, 1927, s. 68-93.

 

CHYBIŃSKI Adolf, Trzy przyczynki do historii muzyki w Krakowie, w pierwszej połowie XVII wieku, PF, T. 12, 1927, s. 94-113.

 

FISCHER Adam, Gnatki. Notatka etnologiczna, PF, T. 12, 1927, s. 114-118.

 

KLEMENSIEWICZ Zenon, Szczątki niezłożonej odmiany przymiotników w staropolszczyźnie, PF, T. 12, 1927, s. 119-129

 

TOMASZEWSKI Adam, Samogłoski å o w gwarach północnej Wielkopolski, PF, T. 12, 1927, s. 130-134.

 

KURASZKIEWICZ Władysław, Z historii polskich samogłosek nosowych, PF, T. 12, 1927, s. 135-144.

 

DOROSZEWSKI Witold, Polski przyrostek –ek w wyrazach zapożyczonych, PF, T. 12, 1927, s. 145-151.

 

JASZUŃSKI Salomon, Supraśl, PF, T. 12, 1927, s. 152-164.

 

SŁOŃSKI Stanisław, Przyczynek do dziejów z rękopisu Psałterza Puławskiego, PF, T. 12, 1927, s. 165-167.

 

PIGOŃ Stanisław, „Występne” książki, PF, T. 12, 1927, s. 168-181.

 

OTRĘBSKI Jan, Polskie każdy, PF, T. 12, 1927, s. 182-194.

 

PAŚNIK Jan, Wiadomości o trzech lwowskich padewczykach, PF, T. 12, 1927, s. 195-206.

 

DRZYMUCHOWSKA Emilia, Przyczynek do dziejów iloczasu polskiego, PF, T. 12, 1927, s. 207-214.

 

BĄK Stanisław, Gwarowe sådåm’ėr, ‘Sandomierz’. Przyczynek do fonetyki gwarowej, PF, T. 12, 1927, s. 215-222.

 

TARNOWSKI Władysław, Z dziejów wpływu „Ossjana” w Polsce, PF, T. 12, 1927, s. 223-236.

 

KRZYŻANOWSKI Julian, Z dziejów „Dekameronu” w Polsce, PF, T. 12, 1927, s. 237-250.

 

NITSCH Kazimierz, Przyczynki do wymowy polszczyzny kulturalnej, PF, T. 12, 1927, s. 251-259.

 

CHRZANOWSKI Ign[acy], Niemcewicz jako miłośnik i obrońca mowy ojczystej, PF, T. 12, 1927, s. 260-274.

 

POLAK Roman, Cycero w „Dworzaninie” Górnickiego, PF, T. 12, 1927, s. 275-291.

 

BRAHMER Mieczysław, Echa Ariosta i Marina w „Tobiaszu Wyzwolonym” St. H. Lubomirskiego, PF, T. 12, 1927, s. 292-304.

 

GAERTNER Henryk, Pochodzenie form miejscownika l. mn. rzeczowników męskich i nijakich z końcówką –ach, PF, T. 12, 1927, s. 305-322.

 

PORZEZIŃSKI Wiktor, Z metodologii badań semantycznych, PF, T. 12, 1927, s. 323-329.

 

CZEKANOWSKI Jan, Z badań nad zróżniczkowaniem morfologicznym dialektów polskich, PF, T. 12, 1927, s. 330-354.

 

KLICH Edward, Wpływy języka polskiego na dialekty Cyganów polskich, PF, T. 12, 1927, s. 355-374.

 

ZIŁYŃSKI Jan, Samogłoski nosowe w gwarze wsi Krasna w powiecie krośnieńskim, PF, T. 12, 1927, s. 375-394.

 

WIJK Nikolas van, O dwóch okresach w rozwoju języka prasłowiańskiego i o ich znaczeniu dla językoznawstwa ogólnego, PF, T. 12, 1927, s. 395-404.

 

UŁASZYN Henryk, Kilka uwag terminologicznych (z dziedziny językoznawczej), PF, T. 12, 1927, s. 405-415.

 

IL’JINSKIJ Grzegorz, Pripegala, PF, T. 12, 1927, s. 416-420.

 

SMAL-STOCKI Roman, Ukraińskie etymologie ludowe, PF, T. 12, 1927, s. 421-425.

 

ROZWADOWSKI Jan, Przyczynki do słownika polskiego (z okolic Rabki), PF, T. 12, 1927, s. 426-427.

 

FIJAŁEK Jan, Cyziojan polski z r. 1471, PF, T. 12, 1927, s. 428-448.

 

BIELAK Franciszek, „Mesjanizm” Kochowskiego w świetle poglądów pisarzy XVII w., PF, T. 12, 1927, s. 449-457.

 

MAŁECKI Mieczysław, Czas powstania Roksolanji, PF, T. 12, 1927, s. 458-464.

 

OESTERREICHER Henryk, Nieco o dziale polskim w jedenastojęzycznym słowniku Kalepina z r. 1590, PF, T. 12, 1927, s. 465-473.

 

WĘDKIEWICZ Stanisław, Z dziejów polonistyki w Rumunii, PF, T. 12, 1927, s. 474-488.

 

GUBRYNOWICZ Bronisław, Walka o mitologię, PF, T. 12, 1927, s. 489-500.

 

BERNACKI Ludwik, Tekst staropolski siedmiu psalmów pokutnych, PF, T. 12, 1927, s. 501-507.

 

BYSTROŃ Jan St., Przeżytki wiary w magiczną moc słowa, PF, T. 12, 1927, s. 508-521.

 

KLECZKOWSKI Adam, Złożenia nominalne w języku niemieckim a polskim, PF, T. 12, 1927, s. 522-540.

 

KOT Stanisław, Z dziejów propagandy polskiej w wieku XVI, PF, T. 12, 1927, s. 541-562.

 

SZOBER Stanisław, Słowiański Nom.-Acc. sg. neutr. tematów na -o-, -es-, PF, T. 12, 1927, s. 563-571.

 

Tom XIII

 

DOROSZEWSKI Witold Jan, Monografie Słowotwórcze. Formacje z podstawowym –k- w części sufiksalne, PF, T. 13, 1928, s. 1-261.

 

WILLMAN-GRABOWSKA Helena, Miejscownik w języku „Trenów”, PF, T. 13, 1928, s. 262-272.

 

JANÓW Jan, Zespół ewangelizacyjny Biblioteki Ord. Zamoyskich nr 1116 (=ZZ), PF, T. 13, 1928, s. 273-307.

 

WILLMAN-GRABOWSKA H[elena], Le locatif dans le Rig-Veda, PF, T. 13, 1928, s. 308-423 .

 

KROPACZEK Stefan, Zwrot „accusativus cum infinitivo” w języku polskim, PF, T. 13, 1928, s. 424-496.

 

IL’JINSKIJ Grzegorz, Etymologie słowiańskie, PF, T. 13, 1928, s. 497-504.

 

PORZEZIŃSKI Wiktor, Językoznawstwo w Polsce w r. 1927, PF, T. 13, 1928, s. 505-533.

 

ŚLASKI Bolesław, Odpowiedź prof. Porzezińskiemu, PF, T. 13, 1928, s. 534-540.

 

SZOBER Stanisław, Jan Łoś, PF, T. 13, 1928, s. 541-545.

 

SZOBER Stanisław, Jan Karłowicz, PF, T. 13, 1928, s. 546-557.

 

SZOBER Stanisław, Bibliografia polskich prac językoznawczych za rok 1927, PF, T. 13, 1928, s. 558-581.

 

Tom XIV

 

DOROSZEWSKI Witold, Wiktor Porzeziński. Życie i praca, PF, T. 14, 1929, s. VII-XXVIII.

 

SZOBER Stanislaw, Bibljografja prac prof. Wiktora Porzezińskiego, PF, T. 14, 1929, s. XXIX-XXXIII.

 

OTRĘBSKI Jan, O formach łacińskich typu āctus, PF, T. 14, 1929, s. 1-15.

 

ŁEW Bazyli, Apostoł Krechowski, PF, T. 14, 1929, s. 16-33.

 

DOROSZEWSKI Witold Jan, Monografje słowotwórcze, PF, T. 14, 1929, s. 34-85.

 

SŁOŃSKI Stanisław, Funkcje prefiksu werbalnego do- w języku starosłowiańskim, PF, T. 14, 1929, s. 86-93.

 

PAPIERKOWSKI Stanisław K., Teksty i przyczynki gwarowe z okolic Iwonicza, PF, T. 14, 1929, s. 94-128.

 

SŁOŃSKI Stanisław, Funkcje prefiksu na- w języku starosłowiańskim, PF, T. 14, 1929, s. 129-153.

 

DOROSZEWSKI Witold Jan, Uwagi o metodach geografji lingwistycznej, PF, T. 14, 1929, s. 154-164.

 

GAERTNER Henryk, Z przeszłości dzisiejszych cech gwarowych. (Formy narzędnika l. mn. z końcówką –oma), PF, T. 14, 1929, s. 165-184.

 

BAUDOUIN DE COURTENAY Jan, Einfluss der Sprache auf Weltanschauung und Stimm, PF, T. 14, 1929, s. 185-256.

 

ŚWIDERSKA Halina, Dialekt Księstwa Łowickiego, PF, T. 14, 1929, s. 257-413.

 

JANÓW Jan, O przekładzie „Wieczności piekielnej” na język polski i ruski, PF, T. 14, 1929, s. 414-476.

 

WIJK Nikolas van, O dyspalatalizacji w językach lechickich, PF, T. 14, 1929, s. 477-484.

 

DOROSZEWSKI Witold, „Langue” et „parole”. (Une page de l’histoire des idées générales en linguistique), PF, T. 14, 1929, s. 485-497 .

 

ORĘBSKA Antonina, Polskie γ rodzime, PF, T. 14, 1929, s. 498-511.

 

DOROSZEWSKI Witold, Quelques remarques sur le changement de sens, PF, T. 14, 1929, s. 512-517 .

 

WILLMAN-GRABOWSKA Helena, Pol. kanak, st.-ind. kánaka-, PF, T. 14, 1929, s. 518-524.

 

OGIJENKO Iwan, Język cerkiewno-słowiański na Litwie i w Polsce w ww. XV-XVIII, PF, T. 14, 1929, s. 525-543.

 

BRÜCKNER Aleksander, O narzeczu „połabskim” słów kilka, PF, T. 14, 1929, s. 544-562.

 

MAŁECKI Mieczysław, O podział gwar Krku. (Z mapą), PF, T. 14, 1929, s. 563-581.

 

MILEWSKI Tadeusz, Przyczynki do fonetyki lechickiej, PF, T. 14, 1929, s. 582-590.

 

ИЛЬИНКИЙ Г. А., Одна балтийко-славянская морфологическая изоглосса, PF, T. 14, 1929, s. 591-598.

 

SZOBER Stanisław, Kilka etymologij, PF, T. 14, 1929, s. 599-606.

 

KRYŃSKI Adam Antoni, O języku współczesnych dzieł językoznawczych polskich, PF, T. 14, 1929, s. 607-622.

 

UŁASZYN Henryk, Język małoruski, ukraiński czy ruski, rusiński? (Notatka terminologiczna), PF, T. 14, 1929, s. 623-634.

 

LEHR-SPŁAWIŃSKI, Tadeusz, Kilka uwag o nosówkach prasłowiańskich, PF, T. 14, 1929, s. 635-643.

 

KURYŁOWICZ Jerzy, La genèse d’aspects verbaux slaves, PF, T. 14, 1929, s. 644-657.

 

ILEŠIČ Fr., Język starocerkiewnosłowiański, PF, T. 14, 1929, s. 658-659.

 

DOROSZEWSKI Witold, St. Kul’bakin – Le vieux slave. Paris. Champion 1929, PF, T. 14, 1929, s. 660-665 .

 

DOROSZEWSKI Witold, La linguistique polonaise en 1928, PF, T. 14, 1929, s. 666-717 .

 

SZOBER Stanisław, Bibljografja polskich prac jęykoznawczych za rok 1928, PF, T. 14, 1929, s. 718-741.

 

SZOBER Stanisław, Jan Baudouin de Courtenay, PF, T. 14, 1929, s. 742-745.

 

 

Tom XV, cz. 1

 

SZOBER Stanisław, Jan, Ignacy, Niecisław Baudouin de Courtenay, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. VII-XXIII.

 

SZOBER Stanisław, Bibljografja prac naukowych prof. J. Baudouina de Courtenay, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. XXIV-LIV.

 

KLEMENSIEWICZ Zenon, Liczebnik główny w polszczyźnie literackiej. Historja formy i składni, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 1-130.

 

LEKOW Iwan, Lingwistyczna analiza rymów W. Kochowskiego, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 131-168.

 

JASZUŃSKI Salomon, Najnowsze zapożyczenia z polszczyzny w języku rosyjskim w świetle książki prof. Seliščeva. „Язык революционной эпохи”, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 169-212.

 

BENNI Tytus, Dalszy przyczynek do analizy pojęcia fonemu, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 213-219.

 

DOROSZEWSKI Witold, O definicję fonemu, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 220-228.

 

SZOBER Stanisław, Prasłowiańskie formy dopełniacza i biernika liczby pojed. (gen. sg. acc. sg.) zaimków osobowych, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 229-235.

 

OTREBSKI Jan, Une survivance du prétérit indo-européen en k en lituanien, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 236-240.

 

SŁOŃSKI Stanisław, Funkcje prefiksu werbalnego raz- w języku starosłowiańskim, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 241-262.

 

ŚWIDERSKA-KONECZNA Halina, Użycie czasownika mieć jako słowa posiłkowego w języku polskim, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 263-272.

 

BRENSTIERN PFANHAUSER Stefanja, Rozwój mowy dziecka, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 273-356.

 

SZOBER Stanisław, Karol Appel, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 357-361.

 

SZOBER Stanisław, Władysław Marcin Niedźwiedzki, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 362-364.

 

DOROSZEWSKI Witold, La linguistique polonaise en 1929. Revue critique, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 365-408.

 

SZOBER Stanisław, Bibljografja polskich prac językoznawczych za rok 1929, PF, T. 15, cz. 1, 1930, s. 409-440.

 

Tom XV, cz. 2

 

JANÓW Jan, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie o męce Chrystusa, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 1-118.

 

JANÓW Jan, Przyczynek do źródeł ewangeljarza popa Andrzeja z Jarosławia. (Przekład ruski pasji z Postylli M. Reja), PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 119-162.

 

TRÁVNÍČEK Fr., Slovans. gnetþ || gnetþ a pod., PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 163-170.

 

KLICH Edward, Cygańszczyzna w „Cahcie za wsią” Kraszewskiego, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 171-220.

 

MAŁECKI Mieczysław, Kilka uwag o chronologji i genezie mazurzenia, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 221-231.

 

JODŁOWSKI Stanisław, Staropolskie biblje i psałterze jako źródła do historji polskiej składni, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 232-240.

 

ОГІЄНКО Iван, Iсторичний словник украінской мовы, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 241-264.

 

MILEWSKI Tadeusz, Drobiazgi z fleksji prasłowiańskiej, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 265-274.

 

DOROSZEWSKI Witold Jan, Monografje słowotwórcze, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 275-300.

 

NITSCH Kazimierz, Fleksyjna wartość 1. os. l. mn. rozkaźnika na –my, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 301-304.

 

МЛАДЕНОВ Стефан, Последните възражения против старобългарското име на Кирило-Методиевия език с оглед към новобългарски, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 305-335.

 

OBRĘBSKA Antonina, Niektóre wyrównania w dzisiejszej odmianie zaimków polskich, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 336-344.

 

LEHR-SPŁAWIŃSKI Tadeusz, O mieszaniu prasłowiańskich połączeń telt z tolt w językach północno-słowiańskich, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 345-361.

 

SZOBER Stanisław, Jeszcze z powodu polskich formacyj przysłówkowych typu wczoraj, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 362-368.

 

GAERTNER Henryk, Z przeszłości dzisiejszych cech gwarowych, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 369-393.

 

BĄK Stanisław, O formach gwarowych ogólno-polskiego trzeba, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 394-400.

 

TASZYCKI Witold, Z historji mazurzenia w języku polskim, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 401-422.

 

DOROSZEWSKI Witold Jan, Monografje słowotwórcze, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 423-436.

 

WIJK Nikolas van, Die polnische, slovakische und mährisch-schlesiche endung –och des Lok. Plur., PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 437-447.

 

KURYLOWICZ Jerzy, Les temps composés du roman, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 448-453.

 

MEYER Karl H., Vom Kult der Götter und Geister in slavischer Urzeit, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 454-464.

 

БОГОРОДИЦКИЙ В., Казанский период профессорской деятельности И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 465-479.

 

HUJER Oldřich, Adverbium substantivem, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 480-484.

 

ИЛЬИНСКИЙ Г. А., Полабские заметки, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 485-496.

 

ZIŁYŃSKI Jan, Ukraińskie spółgłoski wargowe w porównaniu z polskiemi i rosyjskiemi, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 497-508.

 

SZOBER S[tanisław], Stanisław Dobrzycki, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 509-513.

 

FRIEDRICH Henryk, Kilka uwag o „Gramatyce współczesnego języka polskiego” H. Gaertnera, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 514-520.

 

DOROSZEWSKI Witold, La linguistique polonaise en 1930, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 521-568.

 

SZOBER Stanisław, Bibljografja polskich prac językoznawczych za rok 1930, PF, T. 15, cz. 2, 1931, s. 569-592.

 

Tom XVI

 

SZOBER Stanisław, Adam Antoni Kryński. Życie i prace (1844-1932), PF, T. 16, 1934, s. VII-XVI.

 

SZOBER Stanisław, Bibliografia prac prof. Adama Antoniego Kryńskiego, PF, T. 16, 1934, s. XVII-XXXIX.

 

GRAPPIN Henryk, O pochodzeniu i właściwej formie staropolskiego imienia Czewój / Czawuj, PF, T. 16, 1934, s. 1-7.

 

BRÜCKNER Aleksander, O języku „Polskiej Komedii Rybałtowskiej”, PF, T. 16, 1934, s. 8-18.

 

GUBRYNOWICZ Bronisław, Do biografii Antoniego Małeckiego, PF, T. 16, 1934, s. 19-28.

 

SŁOŃSKI Stanisław, Z powodu słownika do Psałterza Synajskiego, PF, T. 16, 1934, s. 29-32.

 

KONECZNA Halina, Studium eksperymentalne artykulacji głosek polskich, PF, T. 16, 1934, s. 33-174.

 

RUDNICKI Mikołaj, Nowe materiały do mieszania szeregów s…, ś…, š…, PF, T. 16, 1934, s. 175-197.

 

MILEWSKI Tadeusz, Pol. dąb i dąbrowa, PF, T. 16, 1934, s. 198-199.

 

WIJK N[ikolas] van, O aforystach słowiańskich, PF, T. 16, 1934, s. 200-206.

 

MIKKOLA J. J., Poln. szukać, č. šukati, PF, T. 16, 1934, s. 207-208.

 

BENNI Tytus, Studia fonetyczne IV. Z fonetyki opisowej rosyjskiej, PF, T. 16, 1934, s. 209-226.

 

SŁOŃSKI Stanisław, Wydanie i opracowanie Psałterza Wolfenbüttelskiego, PF, T. 16, 1934, s. 227-230.

 

BĄK Stanisław, Powstanie i rozwój nazwy Sandomierz, PF, T. 16, 1934, s. 231-248.

 

DOROSZEWSKI Witold, Mowa mieszkańców wsi Staroźreby, PF, T. 16, 1934, s. 249-278.

 

SZOBER Stanisław, Układ wyrazów w ofiarnych i autorskich napisach starogreckich, PF, T. 16, 1934, s. 279-284.

 

DOROSZEWSKI Witold, La linguistique polonaise en 1931. Revue critique, PF, T. 16, 1934, s. 285-324 .

 

SZOBER Stanisław, Bibliografia polskich prac językoznawczych za rok 1931, PF, T. 16, 1934, s. 325-345.

 

ИЛЬИНСКИЙ Г., [rec:] Vasmer M., Der Burgundenname bei den Wesslaven. Belin 1933, PF, T. 16, 1934, s. 346-348.

 

FRIEDRICH Henryk, Na marginesie rozpraw prof. W. Taszyckiego o przejściu ra ³ re i ja ³ je w języku polskim, PF, T. 16, 1934, s. 349-353.

 

DOROSZEWSKI W., Wyjaśnienie, PF, T. 16, 1934, s. 354.

 

Tom XVII

 

GRAPPIN Henri, Koniecpolski (A la mémoire du professeur Jan Rozwadowski), PF, T. 17, 1937, s. 1-10.

 

BRÜCKNER Aleksander, Kazania Świętokrzyskie, PF, T. 17, 1937, s. 11-16.

 

WIJK Nikolas van, Z powodu najnowszych prac o gwarach laskich, PF, T. 17, 1937, s. 17-31.

 

STIEBER Zdzisław, Stanowisko mowy Słowaków, PF, T. 17, 1937, s. 32-58.

 

WIJK Nikolas van, O Pateryku, przetłumaczonym przez Metodego, PF, T. 17, 1937, s. 59-65.

 

HAMM Józef, Ze studiów nad akcentem serbskochorwackim, PF, T. 17, 1937, s. 66-75.

 

WIJK Nikolas van, O wzdłużeniu zastępczym, PF, T. 17, 1937, s. 76-78.

 

KURYLOWICZ Jerzy, Quelques problemem de consonantisme indoeuropéen, PF, T. 17, 1937, s. 79-96.

 

RYSIEWICZ Zygmunt, O pewnych zmianach funkcji form przypadkowych, PF, T. 17, 1937, s. 97-148.

 

KOSCHMIEDER E., Końcówki ami, -ach, -om, PF, T. 17, 1937, s. 149-156.

 

KLICH E[dward], Krytyczne uwagi o drugim wydaniu Roździeńskiego Officina Terraria, PF, T. 17, 1937, s. 157-171.

 

KONECZNA Halina, Gwarowe aéJe aJe, PF, T. 17, 1937, s. 172-178.

 

ŚLASKI Bolesław, Przyczynki etymologiczne, PF, T. 17, 1937, s. 179-188.

 

SZOBER Stanisław, Jan Michał Rozwadowski, PF, T. 17, 1937, s. 189-195.

 

SZOBER Stanisław, Henryk Gaertner, PF, T. 17, 1937, s. 196-198.

 

UŁASZYN Henryk, Tytus Benni, PF, T. 17, 1937, s. 199-212.

 

DOROSZEWSKI W[itold], FRIEDRICH H., KONECZNA H., TARNACKI J., La linguistique polonaise en 1932-1934, PF, T. 17, 1937, s. 213-264 .

 

SZOBER Stanisław, KONECZNA Halina, Bibliografia polskich prac językoznawczych za lata 1932, 1933, 1934, 1935, PF, T. 17, 1937, s. 265-336.

 

WIJK N[ikolas] van , Karl H. Meyer, Altkirschenslavisch-greichisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis. Verlag J. J. Augustin, Glückstadt und Hamburg 1935. XII, 302 str., PF, T. 17, 1937, s. 337-339.

 

SŁOŃSKI Stanisław, Karl H. Meyer, Altkirschenslavisch-greichisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis. Verlag J. J. Augustin, Glückstadt und Hamburg 1933, str. XII+302, PF, T. 17, 1937, s. 340-344.

 

DOROSZEWSKI W[itold], André Mazon, Documents, contes et chansons slaves de l’Albanie du Sud, PF, T. 17, 1937, s. 345-351.

 

DOROSZEWSKI W[itold], Cmdt Joseph-André Teslar et Jadwiga Teslar. Méthode pratique de polonais pour les Français. Première année. I Partie : Leçons. II Partie : Commentaires et excercices. Grammaire – Vocabulaire. Librairie polonaise à Paris. 1936, 79 et 224 pp., PF, T. 17, 1937, s. 351-353.

 

Tom XVIII, cz. 1

 

SKORUPKA Stanisław, Profesor Witold Doroszewski jako badacz  i kierownik naukowy, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. VII – XV.

 

BRAHMER Mieczysław, Z Morsztynowej piwniczki, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. XVII-XXX.

 

KUPISZEWSKI Władysław, WÓJTOWICZ Janina, Bibliografia prac prof. Witolda Doroszewskiego za lata 1916-1960, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. XXXI-LV.

 

АХМАНОВА Ольга Сергеевна, Лексикология и словарные проблемы машинного языкаб PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 1-7.

 

BENVENISTE Emile, Une valeur du diminutiv, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 9-11.

 

COHEN Marcel, De la conscience de’un préfixe négativ, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 13-20.

 

DOSTÁL Anton, K otázce lexikografického zachycení slovní zásoby, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 21-28.

 

HAUGEN Einar, Japanese Phonemics: Some Alternative Solutions, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 29-42.

 

HORÁLEK Karel, Monolog a monologické funkce jazyka, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 43-46.

 

 

JAKOBSON Roman, O lingwistycznej analizie rymu, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 47-52.

 

JANČÁK Pavel, Možnosti statistického zpracování kolísavých nářečních jevů na jazykových mapách, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 53-58.

 

JUDYCKA Irmina, Syntezja w rozwoju znaczeniowym wyrazów, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 59-78.

 

KACZMAREK Leon, Projekt pisowni fonetycznej specjalnej, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 79-82.

 

KOTARBIŃSKI Tadeusz, Spór o desygnat, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 83-87.

 

PAVLOVIĆ Milivoj, Une isoglosse conditionnée par le substrat, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 89-94.

 

PIKE Kenneth L., The Hierarchical and Social Matrix of Suprasegmentals, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 95-104.

 

РЕФОРМАТОРСКИЙ Александр Александрович, Язык, структура и фонология, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 105-111.

 

ROSETTI Alexandre, Sur la „glossématique” de Louis Hjelmslev, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s.113-116.

 

ROSPOND Stanisław, Toponomastyka w badaniach historyka a językoznawcy, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 117-122.

 

SKULINA Josef, Jazykový zemĕpis a struktura dialektů, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 123-130.

 

TOKARSKI Jan, Polisemia wyrazów, jej niektóre aspekty i typy, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 131-144.

 

TRAVNIČEK František, Mluvnické významy a prostředky, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 145-147.

 

TRNKA Bohumil, On Morphemic Homonymy,  PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 149-152.

 

BUCH Tamara, Uwagi o zaniku samogłosek nosowych w języku litewskim, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 153-158.

 

KURYŁOWICZ Jerzy, Z badań metrycznych w indoeuropeistyce, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 159-166.

 

LEWICKA Halina, „Adjectivitis”. Przyczynek do sporu o żywotność derywacji w języku francuskim, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 167-171.

 

PETROVICI Emile, Sl. *žętica ‘petit-lait de brebis’ en roumain, dans les langues slaves et en hongrois, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 173-178.

 

SAFAREWICZ Jan, Chronologia rozwoju łacińskich grup spółgłoskowych, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 179-194.

 

SAFAREWICZ Jan, Sur le traitement éolien du groupe ns, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 195-198.

 

SAFAREWICZ Jan, Un acrostiche de Mažvydas, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 199-200.

 

SCHLAUCH Margaret, Linguistic Aspects of Emily Dickinson’s Style, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 201- 215.

 

SOMMERFELT Alf, The Importance of Structure in the Development of Old Norse Umlaut und Fracture, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 217-221.

 

STRELCYN Stefan, Quelques remarques sur les dictionnaires guèzes et amhariques, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 223-231.

 

ZABROCKI Ludwik, Z rozwoju dyftongów ie. ai, au, ou w językach germańskich, PF, T. 18, cz. 1, 1963, s. 247.

 

Tom XVIII, cz. 2

 

BAUER Jaroslav, Odprovací vztah mezi souřadnými větami a větnými členy, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 5-15.

 

BĔLIČ Jaromír, Stadt – mĕsto?,  PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 17-27.

 

IVIĆ Milka, Quelques remarques concernant les „singularia tantum” et les „pluralia tantum” slaves, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 29-35.

 

KUDZINOWSKI Czesław, Zapożyczenia słowiańskie w Biblii litewskiej Chylińskiego, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 37-448.

 

LEKOV Ivan, Dłżina na dumata w byłgarskija i polskija jezik, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 49-55.

 

MACHEK Václav, Alternance //u en slave – affaire du traitement des consonnes géminées?, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 57-66.

 

MAZON André, Temps et aspect en russe, en polonais et en tchèque, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 67-72.

 

MIHĂILĂ Gheorghe, Geografia zapożyczeń słowiańskich w języku rumuńskim (na podstawie Rumuńskiego Atlasu Językowego), PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 73-85.

 

NĚMEC Igor, K původu slovanských transitiv n-ových,  PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 87-92.

 

HELTBERG Kristine, O deminutywach i augmentatywach, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 93-102.

 

POTTER Simeon, On the Etymology of Plough, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 103-108.

 

РОЙЗЕНЗОН Леонид Иванович, К проблеме сравнительного изучения фразеологии славянских языков (чешские и верхнелужицкие фразеологические параллели), PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 122.

 

RUDNICKI Mikołaj, Wenedzi, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 123-125.

 

RUŽIČKA Josef, Z problematiky slovotvorných modelov, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 127-130.

 

STIEBER Zdzisław, jak brzmiało prasłowiańskie jat!, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 131-137.

 

ТОПОРОВ Владимир Николаевич, О некоторых фонетических особенностях славянских языков в связи со словообразованием, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 139-144.

 

TRAGER George L., Old Church Slavic Writing and Phonemes, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 145- 151.

 

ТРУБАЧЕВ Олег Николаевич, Славянские Этимологии. 40 Слав. Gotovь, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 153-156

 

VAILLANT André, Le suffixe –čii, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 157-160.

 

ZAJĄCZKOWSKI Ananiasz, Kilka wybranych etymologij zapożyczeń tureckich w językach słowiańskich (osadnictwo i budownictwo), PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 161-169.

 

BIELFELDT Hans Holm, Pomoranische Wörter in der deutschen Mundart Hinterpommerrns im 19. Jahrhundert, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 171-184.

 

FRINTA Antonin, O tak zvaném ř v lužické srbštinĕ (kapitolka z historické fonetiky), PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 185-189.

 

HABOVŠTIAK Anton, Názov rázvora v slovenských nárečiach, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 191-198.

 

JEDLIČKA Alois, K adjektivům s významem možnosti (nemožnosti) v nové spisovné češtinĕ, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 199-207.

 

PAULINY Eugen, K vkladným samohlaskám v gen. plur. fem. a neutra v slovenčine, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 209-211.

 

SCHUSTER-ŠEWC Heinz, Serbo-łużycka terminologia pokrewieństwa przyrodniego, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 213-218.

 

SIATKOWSKA Ewa, Syntetyczne i analityczne nazwy w języku czeskim i polskim, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 219-237.

 

SIECZKOWSKI Andrzej, Kategoria gramatyczna wołacza w językach zachodniosłowiańskich, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 239-262.

 

SIPOS István, Fonetyka gwary wsi Mihalyi-Michal’any w średnim Zemplen, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 263-269.

 

SOBIERAJSKI Zenon, Z próbnych badań ogólnosłowiańskiego kwestionariusza językowego na Łużycach, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 271-278.

 

SULÁN Béla, Elementy węgierskie w czeskim żargonie złodziejskim, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 279-297.

 

ŠMILAUER Vladimír, Krusičany v Čechách a Kruszwica v Polsku, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 299-302.

 

UTĚŠENÝ Slavomír, K zanikání tradičních nářečí na severní Moravĕ, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 303-308.

 

ZIMOVÁ Božena, K teorii a praxi lexikálního archívu českého lidového jazyka, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 309-314.

 

БIРЫЛА Мiкалай Васiльевiч, Вынiки пераходу е (<е, ь) ў о i з’явы, звязаныя з iм у беларускай мове, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 315-335.

 

ФИЛИН Федот Петрович, Об одном загадочном явлении в языке северных памятников древнерусской письменности, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 337-345.

 

ГАЛКИНА-ФЕДОРУК Евдокия Михайловна, Эмоциональность и экспрессивность* языка Чехова, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 347-362.

 

MIROWICZ Anatol, Rosyjskie konstrukcje nieosobowe z zaimkami typu некого, нечего i odpowiadające im konstrukcje polskie, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 363-372.

 

ОРЛОВА Варвара Георгиевна, Одна из очередных проблем исторической диалектологии русского языка, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 373-378.

 

ВИНОГРАДОВ Виктор Владимирович, История русского слова незабудка, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 379-382.

 

IVIĆ Pavle, Promena ra>re u srpskohrvatskim govorima, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 383-393.

 

KOLARIČ Rudolf, Haloški govor, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 395-401.

 

LOGAR Tine, O dialektizaciji slovenskega jezika, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 403-406.

 

МИРЧЕВ Кирил, Неизвестные лексические варианты в одном среднеболгарском недельном евангелии XIII века, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 407-411.

 

MOSZYŃSKI Leszek, Funkcje partykuły-spójnika da w Kodeksie Zografskim, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 413-427.

 

SŁAWSKI Franciszek, Bułgarsko-macedońskie komparatywne po-, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 429-434.

 

STOJKOW Stojko, Rozkaźnikowe formy zaprzeczone w języku bułgarskim, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 435-438.

 

VUKOVIĆ Iovan, Les alternances vocaliques član//člen et l’ancienne prononciation du ĕ dans les dialectes serbo-croates, PF, T. 18, cz. 2, 1964, s. 439-449.

 

Tom XVIII, cz. 3

 

BRAJERSKI Tadeusz, Ściągnięte i nie ściągnięte formy zaimków dzierżawczych w języku staropolskim,  PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 5-27.

 

GÓRNOWICZ Hubert, Uwagi o wpływie procesów fonetycznych na homofony w gwarach, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 29-32.

 

GRUCHMANOWA Monika, Zasięg u obniżonego w gwarach wielkopolskich, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 33-46.

 

KURASZKIEWICZ Władysław, Samogłoski nosowe w Libri legationum, nr 3-10 z 1500-1542, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 47-59.

 

PETR Jan, Ślady dawnego przejścia chw=>f w polskiej terminologii chrześcijańskiej (Rozdział z historycznej dialektologii polskiej), PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 61-75.

 

SMOCZYŃSKI Paweł, O socjologicznym podłożu nowszych zmian w kaszubskim dialekcie wsi Kętrzyno, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 77-88.

 

STYCZEK Irena, Sprawa dentalizacji spirantów, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 89-99.

 

ŚCIEBORA Alina, O monoftongicznej wymowie polskich samogłosek nosowych, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 101-110.

 

URBAŃCZYK Stanisław, Przyczyny zaniku samogłosek pochylonych w języku polskim, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 111-122.

 

WÓJTOWICZOWA Janina, O zanikaniu mazurzenia w niektórych gwarach polskich, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 123-131.

 

CHLUDZIŃSKA Jadwiga, Uwagi o przysłówkach w gwarach Warmii i Mazur, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 133-142.

 

DAMBORSKÝ Jiří, O časovém významu příčesti, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 143-152

 

KARAŚ Mieczysław, Z problematyki słowotwórstwa gwarowego (Formacje przymiotnikowe), PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 153-162.

 

KREJA Bogusław, Staropolskie nań czy nani? (Forma biernika zaimka anaforycznego po przyimku), PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 163-169.

 

POMIANOWSKA Wanda, Zasady klasyfikacji rzeczowników odrzeczownikowych, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 171-183.

 

PUZYNINA Jadwiga, Słowotwórstwo w gramatykach staropolskich (Z historii polskiej nauki o budowie wyrazów. I), PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 185-202.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, Słowotwórstwo w językoznawstwie polskim XIX wieku (Z historii polskiej nauki o budowie wyrazów. II), PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 203-221.

 

KAWYN-KURZOWA Zofia, Kształtowanie się metod analizy słowotwórczej wyrazu w językoznawstwie polskim XX wieku (Z historii polskiej nauki o budowie wyrazów. III), PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 223-241.

 

RYBICKA Halina, Uwagi o słowotwórstwie rzeczowników w Pismach wszystkich Stanisława Trębeckiego, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 243-252.

 

SIATKOWSKI Janusz, Warmińsko-mazurskie nazwy mieszkańca i mieszkanki wsi, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 253-260.

 

TASZYCKI Witold, Kilka uwag o nazwach mieszkańców od nazw krain i miejscowości, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 261-265.

 

ЗОЛОТОВА Вера Сергеевна, Образования от существительных с суффиксами nik- и  -arz в современном польском языке,PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 267-276.

 

BRODOWSKA-HONOWSKA Maria, Przysłówkowe samemu, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 277-293.

 

IWANOWA-PERCZYŃSKA Nina, O funkcjach składniowych nieodmiennego wyrazu to w języku polskim (na materiale gwarowym), PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 295-302.

 

KLEMENSIEWICZ Zenon, Staropolskie okolicznikowe zdanie konsytuacyjne, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 303-309.

 

LEWICKI Andrzej Maria, Zdania wyrażające czynności i stany ludzkie bezosobiście (Klasyfikacja semantyczna), PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 311-321.

 

SAFAREWICZOWA Halina, Użycie przeczenia przy czasownikach wyrażających obawę,  PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 323-334.

 

SINIELNIKOFF Roxana, Zdania jednoczłonowe werbalne w poezji Julia Tuwima, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 335-348.

 

SZMYDTOWA Zofia, Ze składni Jana Kochanowskiego, PF, T. 18, cz. 3, 1964, s. 349-351.

 

Tom XVIII, cz. 4

 

AUDERSKA Halina, O prospekcie „Słownika języka polskiego” S. B. Lindego, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 5-13.

 

BARTNICKA-DĄBROWSKA Barbara, Gąska, słonka, zielonka, prośnianka (nazwy grzybów rodzaju Tricholoma w dialektach polskich), PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 15-21.

 

BĄK Stanisław, Przymiotnik nikły w gwarach polskich, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 23-28.

 

CIENKOWSKI Witold, O niektórych nazwach dachu w gwarach polskich (Etymologiai geografia lingwistyczna), PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 29-34.

 

DECAUX Étienne, De la parenté étymologique des mots cud et cudny, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 35-41.

 

KONECZNA Halina, Czasowniki być i mieć w słowniku Jana Chryzostoma Paska (Rozważania leksykograficzno-syntaktologiczne), PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 43-58.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Przysłówek onegdaj w historii i dialektach języka polskiego, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 59-63.

 

KURKOWSKA Halina, O typach zróżnicowania znaczeniowego wyrazów, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 65-71.

 

LEHR-SPŁAWIŃKI Tadeusz, Mieszko czy mieszka?(notatka), PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 73-76.

 

OBRĘBSKA-JABŁOŃSKA Antonina, Niezauważony rutenizm w „Worku Judaszowym” Klonowica, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 78-88.

 

PAWŁOWSKI Eugeniusz, Geografia wyrazów polskich (Dziopa i chodak i ich krewniacy), PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 89-112.

 

REYCHMAN Jan, Skąd pochodzi wyraz kostejki?, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 113-117.

 

SKORUPKA Stanisław, Z zagadnień frazeologii porównawczej, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 119-130.

 

SŁUSZKIEWICZ Eugeniusz, Notatki etymologiczno-semantyczne, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 132-143.

 

SMYL Józef, Nazwy ptaków w dialektach Warmii i Mazur, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 145-153.

 

SZKIŁĄDŹ Hipolit, Cytaty skrócone w słowniku, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 155-171.

 

SZLIFERSZTEJNOWA Salomea, Z prac nad polskim słownikiem narodowym w wieku Oświecenia (Zbiory leksykograficzne X. Alojzego Osińskiego), PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 173-197.

 

ZARĘBA Alfred, Z zapomnianych wyrazów polskich: (z)golemy, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 199-206.

 

BUDZYK Kazimierz, Greckie źródło „Ezopa” Lorenzo Valli (Ze wstępu do badań nad „Ezopem” Biernata z Lublina), PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 207-217.

 

GOSIEWSKA Zofia, Uwagi o języku i stylu „Legend Warszawy” Ewy Szelburg-Zarembiny, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 219-237.

 

KOTAŃSKI Wiesław, Japonica u Skargi, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 239-251.

 

LIBERA Zdzisław, O zainteresowaniach językoznawczych Jana Śniadeckiego, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 253-259.

 

ŁEMPICKA Zofia, Filologia w ujęciu „Encyklopedii” Orgelbranda, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 261-269.

 

MAŁACHOWSKA Ewelina, Prof. J. Baudouin de Courtenay jako badacz rozwoju języka dziecka, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 271-276.

 

MAYENOWA Maria Renata, Stylistyczna motywacja polskiego tonizmu, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 277-282.

 

MIERZEJEWSKA Halina, Z warsztatu słowa żywego, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 283-289.

 

NOWAK-DŁUŻEWSKI Juliusz, O Adamie Naruszewiczu, poecie panegirycznym, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 291-297.

 

OTRĘBSKI Jan, Uwagi o polszczyźnie litewskiej, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 299-302.

 

PANKOWSKI Czesław, Fabian Ferdynand Sławiński (Zapomniany badacz języka polskiego z 2 poł. XIX wieku), PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 303-309.

 

PISZCZKOWSKI Mieczysław, O niektórych tradycjach literackich stylu A. Mickiewicza, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 311-317.

 

SALONI Juliusz, Elementy wyobrażeniowe i uczuciowe w języku „Nocy listopadowej”, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 319-325.

 

STARNAWSKI Jerzy, O korespondencji językoznawczej Adam Antoniego Kryńskiego z Hieronimem Łopacińskim, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 327-331.

 

TRYPUĆKO Józef, Nowe tendencje w polskiej interpunkcji (Ze studiów nad językiem prasy), PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 333-349.

 

WIECZORKIEWICZ Bronisław, Z badań nad gwarą warszawską XIX wieku, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 351-371.

 

Zespół Pracowni Dialektologicznej Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie, Założenia leksykograficzne pracy nad Słownikiem gwar Warmii i Mazur, PF, T. 18, cz. 4, 1965, s. 373-406.

 

Tom XIX

 

DOROSZEWSKI Witold, O idiomatyczności języków, PF, T. 19, 1969, s. 5-22.

 

CHMURA Maria, Badania J. Bauduina de Courtenay nad mową dzieci, PF, T. 19, 1969, s. 23-28.

 

SIEKIERSKA Krystyna, Wtórna nosowość antycypacyjna w języku polskim (Na przykładzie niektórych pisarzy XVII wieku), PF, T. 19, 1969, s. 29-40.

 

ŚCIEBORA Alina, O samogloskach nosowych w gwarach kaszubskich, PF, T. 19, 1969, s. 41-50.

 

WÓJTOWICZ Janina, Gwara wsi Nagoszyn w pow. dębickim (Przyczynek do historii samogłoskek nosowych w Małopolsce), PF, T. 19, 1969, s. 51-58.

 

BUTTLER Danuta, Derywacja słowotwórcza a derywacja syntaktyczna, PF, T. 19, 1969, s. 59-76.

 

CHLUDZIŃSKA-ŚWIĄTECKA Jadwiga, O pewnym typie derywacji wstecznej we współczesnym języku polskim, PF, T. 19, 1969, s. 77-82.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, O ograniczeniach w tworzeniu przysłówków odprzymiotnikowych, PF, T. 19, 1969, s. 83-92.

 

POMIANOWSKA Wanda, Nazwy ścierniska i pól po roślinach uprawnych w gwarach południowosłowiańskich, PF, T. 19, 1969, s. 93-97.

 

PUZYNINA Jadwiga, Kategoria aspektu w polskich nazwach czynności, PF, T. 19, 1969, s. 99-107.

 

SATKIEWICZ Halina, Kryterium ilościowe jako wskaźnik produktywności formantów słowotwórczych, PF, T. 19, 1969, s. 109-118.

 

SZYMCZAK Mieczysław, O analogii semantyczno-słowotwórczej w polskiej terminologii rodzinnej, PF, T. 19, 1969, s. 119-126.

 

BARTNICKA Barbara, Imiesłowy przymiotnikowe w gwarach polskich, PF, T. 19, 1969, s. 127-133.

 

LEWICKI Andrzej Maria, Okolicznik a orzecznik, PF, T. 19, 1969, s. 135-145.

 

SOKOŁOWSKA Teresa, Tak zwane anakolutyczne konstrukcje zdaniowe z imiesłowami czynnymi teraźniejszymi i przeszłym (na –ąc i –szy) w polszczyźnie XVII wieku, PF, T. 19, 1969, s. 147-154.

 

WALCZAK Grzegorz, Próba klasyfikacji zdań złożonych w języku polskim, PF, T. 19, 1969, s. 155-164.

 

FALIŃSKA Barbara, Z zagadnień semantycznych w słownictwie tkackim, PF, T. 19, 1969, s. 165-172.

 

HORODYSKA Halina, Nazwy indyka, indyczki i perliczki, PF, T. 19, 1969, s. 173-177.

 

KOZARZEWSKA Emilia, Typy alternacji w związkach frazeologicznych, PF, T. 19, 1969, s. 179-184.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Z badań nad słownictwem  słowiańskim (Nazwy wiatru), PF, T. 19, 1969, s. 185-195.

 

OTRĘBSKI Jan, Badania etymologiczne nad słownictwem słowiańskim, PF, T. 19, 1969, s. 197-204.

 

RYBICKA Halina, Z dziejów wpływu łaciny na kształtowanie się polskiego języka literackiego (Zapożyczenia siedemnastowieczne), PF, T. 19, 1969, s. 205-211.

 

RYKIEL Barbara, Nazwy jednostkowe w znaczeniu zbiorowym w języku polskim do XVIII wieku, PF, T. 19, 1969, s. 213-218.

 

SKORUPKA Stanisław, Podstawy klasyfikacji jednostek frazeologicznych, PF, T. 19, 1969, s. 219-226.

 

SMYL Józef, Polskie gwarowe nazwy galarety, PF, T. 19, 1969, s. 227-230.

 

SZKIŁĄDZIOWIE Celina i Hipolit, O słownikowych definicjach terminów specjalnych, znanych w języku potocznym, PF, T. 19, 1969, s. 231-238.

 

TOKARSKI Jan, Łączliwość wyrazów a ich polisemia (Z zagadnień „ekologii leksykalnej”), PF, T. 19, 1969, s. 239-244.

 

BASARA Anna i ZDUŃSKA Helena, Z zagadnień integracji językowej na Ziemiach Zachodnich, PF, T. 19, 1969, s. 245-262.

 

BĄK Piotr, Bezokoliczniki typu siesc ‘siec’ w gwarze Kramska (pow. Konin), PF, T. 19, 1969, s. 263-267.

 

KOŚCIUK-HOŁÓWKA Teresa, Analiza niektórych zaburzeń w nazywaniu afatyków, PF, T. 19, 1969, s. 269-274.

 

PETROVA Doris, Najstarszy zabytek języka łużyckiego, PF, T. 19, 1969, s. 275-284.

 

RUDNICKI Mikołaj, Prasłowiańskie (i zarazem prapolskie) państwo na ziemiach polskich (Legenda Lecha), PF, T. 19, 1969, s. 285-296.

 

ZDANIUKIEWICZ Alojzy Adam, Formy czasownikowe w gwarze Łopatowszczyzny, PF, T. 19, 1969, s. 297-301.

 

Tom XX

 

ŚCIEBORA Alina, Profesor doktor Halina Koneczna, PF, T. 20, 1970, s. V-X.

 

ŚCIEBORA Alina, Bibliografia prac drukowanych prof. Haliny Konecznej, PF, T. 20, 1970, s. X-XIII.

 

DOROSZEWSKI Witold, Le dictionnaire – chantier de la raison, PF, T. 20, 1970, s. 1-9 .

 

JURKOWSKI Eugeniusz, Fakty językowe w interpretacji mówiących gwarą, PF, T. 20, 1970, s. 11-18.

 

KIPARSKY Valentin, Czy istnieje substrat ugrofiński w językach słowiańskich, PF, T. 20, 1970, s. 19-35.

 

KACZMAREK Leon, Cybernetyczne założenia kształtowania i rozwoju mowy, PF, T. 20, 1970, s. 37-41.

 

KRASZEWSKI Zdzisław, Pojęcie i kombinatoryka znaku, PF, T. 20, 1970, s. 43-58.

 

PUZYNINA Jadwiga, Procesy nadawania i rozumienia komunikatów językowych a słowotwórstwo, PF, T. 20, 1970, s. 59-64.

 

SAMBOR Jadwiga, Analiza stosunku „Type-Token”, czyli objętości słownictwa (W) i długości tekstu (N) na przykładzie tesktu Pana Tadeusza, PF, T. 20, 1970, s. 65-70.

 

SZLIFERSZTEJNOWA Salomea, O polskim causativum „analitycznym”, PF, T. 20, 1970, s. 71-79.

 

LOGAR Tine, Slovenski dialekti v zamejstvu, PF, T. 20, 1970, s. 81-87.

 

BASARA Jan, Stosunek kontynuantów staropolskiego ł do wymowy nagłosowego o- w gwarach cieszyńskich, PF, T. 20, 1970, s. 89-93.

 

IVIĆ Pavle, Ogled percepcije srpskohrvatskih akcenata pri obratnoj reprodukciji magnetofonskogo snimka, PF, T. 20, 1970, s. 95-104.

 

KURASZKIEWICZ Władysław, O polskich grupach spółgłoskowych in dn oraz nin ndn, PF, T. 20, 1970, s. 105-110.

 

SIEKIERSKA Krystyna, Zanik rezonansu nosowego w śródgłosie w języku polskim XVII/XVIII w., PF, T. 20, 1970, s. 111-122.

 

ŚCIEBORA Alina, Kaszubska wymowa samoglosek nosowych przed spółgłoskami płynnymi, PF, T. 20, 1970, s. 123-132.

 

WÓJTOWICZ Janina, O wtórnej nosowości w gwarach Mazowsza, PF, T. 20, 1970, s. 133-138.

 

ZDANIUKIEWICZ Alojzy, Wpływ akcentu na zmiany jakościowe samogłosek w gwarze wsi: Hołowacze, Bogusze, Łopatowszczyzna, PF, T. 20, 1970, s. 139-144.

 

CHLUDZIŃSKA-ŚWIĄTECKA Jadwiga, Wyrazy typu brodacz || broda w funkcji określającej, PF, T. 20, 1970, s. 145-152.

 

CHMURA-KLEKOTOWA Maria, Odbicie tendencji słowotwórczych języka polskiego w neologizmach dzieci, PF, T. 20, 1970, s. 153-159.

 

JUDYCKA Irmina, Składnia a słowotwórstwo, PF, T. 20, 1970, s. 161-172.

 

POMIANOWSKA Wanda, Ze słowotwórczego zróżnicowania gwar południowosłowiańskich, PF, T. 20, 1970, s. 173-190.

 

TOKARSKI Jan, Systematyka historyczna koniugacji polskiej, PF, T. 20, 1970, s. 191-198.

 

URBAŃCZYK Stanisław, Przyczynek do historii polskiego czasu przeszłego, PF, T. 20, 1970, s. 199-201.

 

BUTTLER Danuta, Przyczyny niektórych zmian składniowych we współczesnej polszczyźnie, PF, T. 20, 1970, s. 203-209.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, Pozycja składniowa przysłówka, PF, T. 20, 1970, s. 211-216.

 

LEWICKI Andrzej Maria, Orzecznik w formie wyrażenia przyimkowego jako znak relacji symetrycznej, PF, T. 20, 1970, s. 217-222.

 

OROŽEN Martina, Razvojne tendence in realizacije futuralno-modalnih sistemov v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja, PF, T. 20, 1970, s. 223-233.

 

PASOŃ Anna, Syntaktyczne sposoby wyrażania pojęcia przyczyny w polszczyźnie XVII wieku, PF, T. 20, 1970, s. 235-242.

 

PODRACKI Jerzy, Spójnikowe wskaźniki zespolenia, PF, T. 20, 1970, s. 243-249.

 

RYKIEL Barbara, O funkcji utożsamiającej formy rodzaju nijakiego zaimka ten, PF, T. 20, 1970, s. 251-255.

 

SOKOŁOWSKA Teresa, O funkcjach składniowych grupy a on w języku polskim XVII wieku, PF, T. 20, 1970, s. 257-263.

 

WALCZAK Grzegorz, Próba klasyfikacji zdań złożonych w języku polskim, PF, T. 20, 1970, s. 265-273.

 

ŻELAZKO Kazimierz, Bezokolicznik adwerbialny w Pamiętnikach J. Chr. Paska, PF, T. 20, 1970, s. 275-288.

 

BASARA Anna, Nazwy nowe w mieszanym środowisku gwarowym, PF, T. 20, 1970, s. 289-295.

 

KARAŚ Mieczysław, Nazwa miejscowa Bizorenda, PF, T. 20, 1970, s. 297-302.

 

KOZARZEWSKA Emilia, Stałe związki frazeologiczne na tle współczesnego zasobu leksykalnego języka polskiego, PF, T. 20, 1970, s. 303-309.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Gwarowe nazwy belemnitów, PF, T. 20, 1970, s. 311-316.

 

ROSPOND Stanisław, Kazimierz – Pałac Kazimierowski czy Kazimierzowski, PF, T. 20, 1970, s. 317-323.

 

SZYMCZAK Mieczysław, Nazwy najmłodszego dziecka w języku polskim, PF, T. 20, 1970, s. 325-329.

 

HINZE Friedhelm, Das katholische Auferstehungslied „Trzy Maryje poszły” im evangelischen slovinzisch-kaschubischen Schrifttum, PF, T. 20, 1970, s. 331-336.

 

KLEMENSIEWICZ Zenon, Kilka spostrzeżeń językoznawcy o języku poezji Marii Konopnickiej, PF, T. 20, 1970, s. 337-341.

 

RECZEK Józef, TWARDZIK Wacław, List Lentulusa w staropolskim przekładzie, PF, T. 20, 1970, s. 343-355.

 

RYBICKA Halina, Wyrazy pochpdzenia łacińskiego i greckiego w Compendiosa linguae polonicae institutio Jana Karola Wojny, PF, T. 20, 1970, s. 357-369.

 

ZWOLIŃSKI Przemysław, Poglądy XIX-wiecznych autorów na pochodzenie polskiego języka literackiego, PF, T. 20, 1970, s. 371-36.

 

Tom XXI

 

ŚCIEBORA Alina, Wymowa samogłosek nosowych w gwarach warmińsko-mazurskich, PF, T. 21, 1971, s. 5-49.

 

TOKARSKI Jan, Podzielność ciągu fonetycznego a jednostki fonetyczne, PF, T. 21, 1971, s. 51-80.

 

WÓJTOWICZ Janina, O wymowie imom z matkom na mšom śf’entomk w gwarach polskich, PF, T. 21, 1971, s. 81-88.

 

ZDUŃSKA Helena, O zmianach fonetycznych w gwarze dawnej wsi Tuligłowy, PF, T. 21, 1971, s. 89-98.

 

CHMURA-KLEKOTOWA Maria, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, PF, T. 21, 1971, s. 99-235.

 

VIDOESKI Božo, Grupy czasowniki w języku macedońskim, PF, T. 21, 1971, s. 237-247.

 

BUTTLER Danuta, Źródła „redundancji” leksykalnej, PF, T. 21, 1971, s. 249-263.

 

KIPARSKY Valentin, Zum Gegenwärtigen Stand der etymologischen Untersuchungen, PF, T. 21, 1971, s. 265-275.

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Specimen reliquiarum lingvae sclavonicae – Jana Karola Oelrichsa, PF, T. 21, 1971, s. 277-284.

 

SIATKOWSKA Ewa, Z zagadnień rozwoju semantycznego polskiego i czeskiego słownictwa. (Studium porównawcze na materiale dwu zabytków), PF, T. 21, 1971, s. 285-328.

 

PASOŃ Anna, O niektórych wtórnych przyimkach przyczynowych, PF, T. 21, 1971, s. 329-333.

 

Д. Й. О., Проспект „Мовного отласу Галичини” проф. I. М. Зилинського, PF, T. 21, 1971, s. 335-366.

 

HORODYSKA-GADKOWSKA Halina, Bułgarski atlas gwarowy, PF, T. 21, 1971, s. 367-369.

 

PIANKA Włodzimierz, Йордан Заимов: Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. Проучване на жителките имена в българската топонимия, PF, T. 21, 1971, s. 371-376.

 

Tom XXII

 

DOROSZEWSKI Witold, Jan Baudouin de Courtenay na tle swej epoki i jako prekursor nowych prądów w językoznawstwie, PF, T. 22, 1972, s. 5-28.

 

ZWOLIŃSKI Przemysław, Jan Baudouin de Courtenay jako pionier gramatyki historycznej języka polskiego, PF, T. 22, 1972, s. 29-40.

 

SKORUPKA Stanisław, Prace leksykograficzne Jana Baudouina de Courtenay, PF, T. 22, 1972, s. 41-48.

 

MIERZEJEWSKA Halina, O psychologizmie Baudouina de Courtenay, PF, T. 22, 1972, s. 49-52.

 

ZDANIUKIEWICZ Alojzy Adam, Jan Baudouin de Courtenay o sprawach poprawności kultury języka, PF, T. 22, 1972, s. 53-58.

 

DOBRZYŃSKA Teresa, Jan Baudouin de Courtenay wobec sprawy języka międzynarodowego, PF, T. 22, 1972, s. 59-62.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, Funkcje semantyczne tzw. zaimków nieokreślonych, PF, T. 22, 1972, s. 63-83.

 

PIERNIKARSKI Cezar, Czasowniki dystrybutywne w językach słowiańskich, PF, T. 22, 1972, s. 85-105.

 

TOKARSKI Jan, Ład językowy a automatyka, PF, T. 22, 1972, s. 107-120.

 

BUTTLER Danuta, Polska homonimia słowotwórcza, PF, T. 22, 1972, s. 121-157.

 

CHLUDZIŃSKA-ŚWIĄTECKA Jadwiga, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach Warmii i Mazur, PF, T. 22, 1972, s. 159-289.

 

ORZECHOWSKA Hanna, Z dziejów wtórnej archaizacji bułgarskiego języka literackiego, PF, T. 22, 1972, s. 291-307.

 

KEMPF Zdzisław, O sposobach językowego wyrażania przyczyny, PF, T. 22, 1972, s. 309-317.

 

PODRACKI Jerzy, Wypowiedzenia czasowe ze spójnikiem jak, PF, T. 22, 1972, s. 319-328.

 

MIOVSKI Mito, PIANKA Włodzimierz, Nazwy geograficzne okręgu Azot w Macedonii, PF, T. 22, 1972, s. 329-366.

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Charakterystyka latynizmów w pamiętnikach XVI i XVII wieku, PF, T. 22, 1972, s. 367-385.

 

Tom XXIII

 

DOROSZEWSKI Witold, Z zagadnień słowotwórstwa, składni i semiotyki, PF, T. 23, 1972, s. 5-25.

 

MOŚKO Eugeniusz, Rozwój małopolskiego mazurzenia, oboczności chw // f i -ew- //-ow- w świetle nowszych prac toponomastycznych, PF, T. 23, 1972, s. 27- 42.

 

SZYMCZAK Mieczysław, O akcencie w języku polskim, PF, T. 23, 1972, s. 43-50.

 

DŁUGOSZ Kazimierz, KUPISZEWSKI Władysław, Analiza semantyczno-słowotwórcza przezwisk ludowych, PF, T. 23, 1972, s. 51-61.

 

DWUŻNIK Hanna, Dublety słowotwórcze w kategorii nazw cech we współczesnym języku polskim, PF, T. 23, 1972, s. 63-68.

 

PIERNIKARSKI Cezar, Porównanie czasowników dystrybutywnych w języku polskim i czeskim, PF, T. 23, 1972, s. 69-101.

 

BARTNICKA Barbara, Konstrukcje typu ciężko nieść i żal porzucić w języku polskim, PF, T. 23, 1972, s. 103-120.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, O pewnym typie orzeczenia modalnego: wydaje się chory, zdawał się rozumieć, PF, T. 23, 1972, s. 121-126.

 

PASOŃ Anna, Przyimki pochodzące od rzeczownika skutek (skutkiem, w skutku, wskutek, na skutek), PF, T. 23, 1972, s. 127-134.

 

PODRACKI Jerzy, Narodziny polskiej gramatyki – Onufry Kopczyński (Z historii składni i dydaktyki), PF, T. 23, 1972, s.135-150.

 

SKORUPKA Stanisław, Synonimy wyrazowe i synonimy frazeologiczne w słowniku synonimicznym, PF, T. 23, 1972, s. 151-163.

 

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ M[aria], Jazykové prostrietky na vyjadrovanie úcty v slovenčine a pol’štine, PF, T. 23, 1972, s. 165-168.

 

BOJAR Bożenna, Elementy metainformacji w tekstach języka naturalnego, PF, T. 23, 1972, s. 169-182.

 

TOKARSKI Jan, Dialog: człowiek - maszyna cyfrowa. Poszukiwanie wspólnego języka, PF, T. 23, 1972, s. 183-185.

 

BIEŃ Janusz Stanisław, O pewnych problemach przetwarzania języków fleksyjnych na maszynach cyfrowych, PF, T. 23, 1972, s. 187-191.

 

HOŁÓWKA Teresa, Jednoczesna synteza i myślenie przestrzenne a język, PF, T. 23, 1972, s. 193-197.

 

TOMASZEWSKA Hanna, Rozpad systemu językowego w afazji sensorycznej, PF, T. 23, 1972, s. 199-205.

 

BUDZISZEWSKA Wanda, Elementy struktury greckiej w języku bułgarskim (na tle porównawczym), PF, T. 23, 1972, s. 207-219.

 

GRABOWSKA Iwona, Nowsze zapożyczenia angielskie w języku polskim, PF, T. 23, 1972, s. 221-233.

 

LINDERT Bronisława, Wpływ systemu fonetycznego języków wschodniosłowiańskich na system fonetyczny języka polskiego na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego na początku XVII wieku (na podstawie Discursu Nabożnego A. S. Radziwiłła), PF, T. 23, 1972, s. 235-238.

 

MÜLLER Klaus, Slavische Pilznamen in den ehemaligen deutschen Mundarten Schlesiens, PF, T. 23, 1972, s. 239-251.

 

СЕНКЕВИЧ В. А., О методике изучения интердиалектаб PF, T. 23, 1972, s. 253-262.

 

STĘPNIAK Klemens, Z historii polskiej gwary złodziejskiej, PF, T. 23, 1972, s. 263-279.

 

ZDANIUKIEWICZ Alojzy Adam, Procesy integracji językowej na ziemiach zachodnich i północnych w świetle analizy ilościowej, PF, T. 23, 1972, s. 281-288.

 

Tom XXIV

 

ZIERHOFFER Karol, Jan Otrębski (8 XII 1889 – 25 IV 1971), PF, T. 24, 1973, s. 5-9.

 

ФИЛИН Ф. П., Нация и язык, PF, T. 24, 1973, s. 13-26.

 

JAKOWICKA-WÓJCIKOWSKA Elżieta, Nomina loci we współczesnym języku bułgarskim, PF, T. 24, 1973, s. 29-51.

 

GÓRNOWICZ Hubert, Ze studiów na toponomastyką Pomorza Gdańskiego. III. Nazwy miejscowe z sufiksem –ica i jego pochodnymi, PF, T. 24, 1973, s. 53-95.

 

GROCHOWSKI Maciej, Klasyfikacja semantyczna jednomiejscowych czasowników ruchu współczesnego języka polskiego, PF, T. 24, 1973, s. 99-116.

 

LEWICKI Andrzej Maria, Orzecznik przyimkowy w polskim języku współczesnym, PF, T. 24, 1973, s. 117-209.

 

WALCZAK Grzegorz, Funkcje przyimka po w gwarach Warmii i Mazur, PF, T. 24, 1973, s. 211-216.

 

MROZOWSKA Alina, MAJDA Tadeusz, Siedemnastowieczny słowniczek turcyzmów, PF, T. 24, 1973, s. 219-232.

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Latynizmy siedemnastowieczne na tle zapożyczeń wcześniejszych, PF, T. 24, 1973, s. 233-238.

 

SMYL Józef, Z leksykalnych badań gwarowych – nazwy kromki chleba, PF, T. 24, 1973, s. 239-245.

 

KUPISZEWSKI Władysław, O języku Teofila Lenartowicza, PF, T. 24, 1973, s. 249-258.

 

SZWECOW-SZEWCZYK Maria, Aktualność dramatu „Ruy Blas” Wiktora Hugo w przekładzie na język współczesny, PF, T. 24, 1973, s. 259-283.

 

PODRACKI Jerzy, Próba reaktywowania języka w. XVI – J. N. Deszkiewicz (z historii polskiego językoznawstwa), PF, T. 24, 1973, s. 287-294.

 

SOCHACKA Stanisława, Korespondencja językoznawcza Adama Antoniego Kryńskiego z Lucjanem Malinowskim, PF, T. 24, 1973, s. 295-313.

 

JURKOWSKI Marian, Mieczysław Karaś i Anna Karasiowa, Mariana z Jaślisk Dykcjonarz słowiańsko-polski z roku 1641 (Dictionarium sclauo-polonicum...), Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 151, PF, T. 24, 1973, s. 317-320.

 

Tom XXV

 

TOKARSKI Jan, Stanisław Skorupka – jego działalność naukowa, PF, T. 25, 1975, s. 5-14.

 

BĄBA Stanisław, KOZARZEWSKA Emilia, Bibliografia prac naukowych Prof. Stanisława Skorupki za lata 1935-1972,  PF, T. 25, 1975, s. 15-23.

 

DOROSZEWSKI Witold, O transformacjach słowotwórczych wyrazów, PF, T. 25, 1975, s. 27-29.

 

DOBRZYŃSKI Walenty, Formant –uchna w gwarze Adamowa i okolicy, PF, T. 25, 1975, s. 31-35.

 

GRABIAS Stanisław, Formacje ekspresywne typu koszul, spodzień, PF, T. 25, 1975, s. 37-45.

 

SAFAREWICZ Jan, Rola czasu w ujmowaniu aspektu czasownikowego, PF, T. 25, 1975, s. 47-52.

 

SOBIERAJSKI Zenon, Trzy przykłady morfologicznych wpływów słowackich w polskich gwarach spiskich, PF, T. 25, 1975, s. 53-57.

 

CIENKOWSKI Witold, Z zagadnień transkrypcji fonetycznej (projekt transkrypcji fonetycznej wymowy szwedzkiej), PF, T. 25, 1975, s. 61-67.

 

KANIA Józef T., Redukcja samogłosek w pozycji interkonsonantycznej we współczesnym języku polskim, PF, T. 25, 1975, s. 69-77.

 

KARAŚ Mieczysław, Jeszcze o zachowaniu się grup spółgłoskowych dl, tl w języku polskim, PF, T. 25, 1975, s. 79-81.

 

KREJA Bogusław, Wartość funkcjonalna spółgłosek tzw. historycznie miękkich we współczesnym języku polskim, PF, T. 25, 1975, s. 83-86.

 

KURASZKIEWICZ Władysław, Najwcześniejszy objaw rozróżnienia staropolskich nosówek u kaliskiego pisarza nr 17 z 1420, PF, T. 25, 1975, s. 87-91.

 

MOSZYŃSKI Leszek, Sposób przejmowania obcych dyftongów przez język polski, PF, T. 25, 1975, s. 93-102.

 

BARTNICKA Barbara, Leksykalizacja zwrotów z formą zaimka sobie, PF, T. 25, 1975, s. 105-112.

 

BĄK Piotr, O funkcjach składniowych wołacza, PF, T. 25, 1975, s. 113-118.

 

BRAJERSKI Tadeusz, O przysłówku w funkcji podmiotu, PF, T. 25, 1975, s. 119-126.

 

DAMBORSKÝ Jiří, Zdania pojedyncze w językach polskim i czeskim (Studium konfrontacyjne), PF, T. 25, 1975, s. 127-137.

 

JUDYCKA Irmina, Z badań nad to podmiotowym w języku polskim XVI wieku, PF, T. 25, 1975, s. 139-146.

 

KEMPF Zdzisław, O przypadkach sprzężonych, PF, T. 25, 1975, s. 147-154.

 

KLABANOWSKA Barbara, Nie ma, nie było, nie będzie, PF, T. 25, 1975, s. 155-160.

 

SALONI Zygmunt, O składni konstrukcji biernych, PF, T. 25, 1975, s. 161-167.

 

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ Mária, Základné modely kompozičných typov jazykových prejavov, PF, T. 25, 1975, s. 169-179.

 

BAŃKOWSKI Andrzej, O kwantyfikacji językowej i partykule , PF, T. 25, 1975, s. 183-189.

 

BOGUSŁAWSKI Andrzej, O rozkaźniku, PF, T. 25, 1975, s. 191-198.

 

SIEKIERSKA Krystyna, Tendencje rozwojowe w obrębie niektórych grup semantycznych, PF, T. 25, 1975, s. 199-207.

 

ŚWIDZIŃSKI Marek, Próba analizy semantycznej wypowiedzeń złożonych z  tzw. pytaniem zależnym, PF, T. 25, 1975, s. 209-218.

 

АЛЕКСАНДРОВА З. Е., Синонимический словарь как пособие для редакторов и переводчиков, PF, T. 25, 1975, s. 221-224.

 

BARTMIŃSKI Jerzy, O pewnej różnicy między językiem pisanym a mówionym (zasada minimalizacji wyboru), PF, T. 25, 1975, s. 225-232.

 

CHMURA-KLEKOTOWA Maria, O różnicach  w zasobie słownikowym dziecka siedmioletniego i dwunastoletniego,  PF, T. 25, 1975, s. 233-242.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, O rzeczownikach adwerbialnych. (Przyczynek do problemu granicy między słownictwem a tekstem), PF, T. 25, 1975, s. 243-246.

 

KURKOWSKA Halina, O przedmiocie i działach leksykologii, PF, T. 25, 1975, s. 247-255.

 

SMÓŁKOWA Teresa, Wyrazy najczęstsze w prasie współczesnej i w Lalce B. Prusa, PF, T. 25, 1975, s. 257-268.

 

BĄK Stanisław, Wyszów czy Wiszów, Wyszowa, Wiszowa czy Wiszawa?, PF, T. 25, 1975, s. 271-274.

 

BOREK Henryk, Wyraz *świerkla na podstawie toponimii, PF, T. 25, 1975, s. 27279.

 

BUDZISZEWSKA Wanda, Wokół nazw lilii wodnych, PF, T. 25, 1975, s. 281-300.

 

DUBISZ Stanisław, O nazwach czeremchy (Prunus padus) na Warmii i Mazurach, PF, T. 25, 1975, s. 301-311.

 

KUPISZEWSKI Władysław, O pewnym archaizmie w języku polskim, PF, T. 25, 1975, s. 313-315.

 

PAWŁOWSKI Eugeniusz, Z badań nad nazwami roślin polskich: dzięcielina, PF, T. 25, 1975, s. 317-324.

 

RZEPKA Wojciech Ryszard, Glosa do Mickiewicza: międzyziemne gopło, PF, T. 25, 1975, s. 325-330.

 

SAFAREWICZOWA Halina, Na marginesie słownikowego hasła obojętnie, PF, T. 25, 1975, s. 331-334.

 

SCHUSTER-ŠEWC Heinz, Górnołużycko-zachodniopolska paralela słownikowa (gł. bónčawa ‘Nymphaea’ pol. buńczewie, wkpol. bunoύe, bunoύo ‘Nymphaea, Nuphar Luteum’),  PF, T. 25, 1975, s. 335-338.

 

SŁAWSKI Franciszek, Z życia wyrazów w XVI wieku, PF, T. 25, 1975, s. 337-345.

 

SMOCZYŃSKI Paweł, Nazwa miejscowa Śniekozy¸ PF, T. 25, 1975, s. 347-351.

 

SZYMCZAK Mieczysław, Mężczyzna i jego synonimy w historii i dialektach języka polskiego, PF, T. 25, 1975, s.  353-360.

 

WIECZORKIEWICZ Bronisław, Z rozważań nad gwarą dzielnicy warszawskiej Ochota, PF, T. 25, 1975, s. 361-367.

 

ZARĘBA Alfred, O wyrazach bliskoznacznych w dialektach polskich: przáć – lubi(e)ć – mam rad(a), PF, T. 25, 1975, s. 369-374.

 

Tom XXVI

 

DEARMONT Richard C., Is the Third palatalisation a synchronic rule in Polisch?, PF, T. 26, 1976, s. 7-11.

 

BAŃKOWSKI Andrzej, Opozycja semantyczna partykuł dopiero i już, PF, T. 26, 1976, s. 13-38.

 

BRALCZYK Jerzy, Z problematyki polskich wyrażeń modalnych, PF, T. 26, 1976, s. 39-63.

 

DUBISZ Stanisław, Uwagi o zapożyczeniach w języku Polonii amerykańskiej, PF, T. 26, 1976, s. 65-87.

 

GROCHOWSKI Maciej, O zakresie i hierarchii problematyki semantyczno-syntaktycznej w przyszłym podręczniku gramatyki języka polskiego (refleksje i propozycje), PF, T. 26, 1976, s. 89-102.

 

HOĀNG THU OANH, Wietnamski system nazw pokrewieństwa na tle polskiego, PF, T. 26, 1976, s. 103-109.

 

KOZARZEWSKA Emilia, O zawartości kartoteki związków frazeologicznych, PF, T. 26, 1976, s. 111-118.

 

МОИСЕЕВ Александр Иванович, Акцентологические типы слов в славянских языках (преимущественно на материале русского языка), PF, T. 26, 1976, s. 119-126ж

 

MOŚKO Eugeniusz, Kronikarze Thietmara Glomaci  i nazwa Dalmacji oraz nazwa plemienna Lemuzi wobec zagadnienia wenecko-ilirskiego, PF, T. 26, 1976, s. 127-146.

 

PANKHURST James M., Systemowe określenie relacji funkconalnych, PF, T. 26, 1976, s. 147-153.

 

PUZYNINA Jadwiga, O dorobku i perspektywach badawczych słowotwórstwa historycznego języka polskiego, PF, T. 26, 1976, s. 155-179.

 

SIEKIERSKA Krystyna, Frazeologia związana z rzeczownikiem głowa – rys historyczny, PF, T. 26, 1976, s. 181-199.

 

SKORUPKA Stanisław, Dorobek naukowy i dydaktyczny prof. dra Bronisława Wieczorkiewicza, PF, T. 26, 1976, s. 205-210.

 

WIECZORKIEWICZ Paweł Piotr, Bibliografia prac profesora doktora Bronisława Wieczorkiewicza za lata 1923-1975, PF, T. 26, 1976, s. 211-232.

 

BARTOL Danuta, Społeczne uwarunkowania gwar środowiskowych, PF, T. 26, 1976, s. 233-238.

 

BUTTLER Danuta, Struktura znaczeniowa wyrazów, PF, T. 26, 1976, s. 239-247.

 

CHURAVÝ Milan, Divadelní mluva, PF, T. 26, 1976, s. 249-254.

 

DAMBORSKÝ Jiří, Slovosled v polštině a češtině z hlediska kontextového členění, PF, T. 26, 1976, s. 255-261.

 

DRECHSEL Ulrich, Zur Wiedergabe polnischer Temporalkonstruktionen mit NA + Lokativ im Deutschen, PF, T. 26, 1976, s. 263-267.

 

GABKA Kurt, Zur Rolle der Konfrontation Deutsch-Russisch- Polnisch bei der Erlernung des Polnischen als zweiter Fremdsprache, PF, T. 26, 1976, s. 269-272.

 

HERMANN Alois, Einige Bemerkungen zur Bedeutung von Volk und Revolution in der Literatur der polnischen Romantik, PF, T. 26, 1976, s. 273-283.

 

JELÍNEK Milan, Sémantické a syntaktické důsletky verbonominální transpozice sloves, PF, T. 26, 1976, s. 285-291.

 

KANIA Józef T., Wykorzystanie zasad ortofonii w procesie reedukacji zaburzeń wymowy, PF, T. 26, 1976, s. 293-304.

 

KANIA Stanisław, Komizm gwary konspiracyjno-partyzanckiej, PF, T. 26, 1976, s. 305-312.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Ekspresywne nazwy księżyca w języku polskim, PF, T. 26, 1976, s. 313-317.

 

MAKOWSKI Stanisław, Bursztynowy świerzop i tęcza na burzy w parowie, PF, T. 26, 1976, s. 319-329.

 

PODRACKI Jerzy, Miasto i jego język (gwary miejskie i środowiskowe na lekcjach języka polskiego), PF, T. 26, 1976, s. 331-335.

 

RADTKE Dieter, Zur Bestimmung morphologischer Synonyme in der russischen Sprache der Gegenwart, PF, T. 26, 1976, s. 337-343.

 

RYBICKA Halina, Rozdział o wybornych terminach różnym kunsztom służących w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego, PF, T. 26, 1976, s. 345-350.

 

STĘPNIAK Klemens, Wspólności leksykalne niektórych gwar środowiskowych, PF, T. 26, 1976, s. 351-356.

 

SZLIFERSZTEJNOWA Salomea, Z historii adaptacji niektórych wyrazów kresowych (Sapieha i inne wyrazy zakończone na –ha), PF, T. 26, 1976, s. 357-363.

 

Tom XXVII

 

SZYMCZAK Mieczysław, Witold Doroszewski 1. V. 1899-26. I. 1976, PF, T. 27, 1977, s. 7-11.

 

PASOŃ Anna, CHRUŚCINSKA Krystyna, Bibliografia prac Prof. Witolda Doroszewskiego za lata 1961-1976, PF, T. 27, 1977, s. 13-29.

 

МОИСЕЕВ Александр Иванович, Единицы языка и единицы речи, PF, T. 27, 1977, s. 31-44.

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Funkcje formantów rzeczownikowych w Leksykonie Jana Mączyńskiego, PF, T. 27, 1977, s. 47-157.

 

LUBAŚ Władysław, Geneza singularnych toponimików patronimicznych w języku serbskochorwackim, PF, T. 27, 1977, s. 159- 164.

 

MACIUSOWICZ Janina W., Denominalne (odrzeczownikowe) przymiotniki relacyjno-jakościowe we współczesnym polskim języku literackim (i ich rosyjskie odpowiedniki), PF, T. 27, 1977, s. 165-180.

 

PUZYNINA Jadwiga, Derywaty z sufiksem <-ica> w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, PF, T. 27, 1977, s. 181-199.

 

SUPRANOWICZ Maria, Próba opisu morfonologicznego derywatów rzeczownikowych z formantem –tw(o) (z XVI i XX wieku), PF, T. 27, 1977, s. 201-215.

 

OSTOJA-ŁOJASIEWICZ Anna, Struktura odpowiedzi na pytanie w języku polskim, PF, T. 27, 1977, s. 219-231.

 

WALCZAK Grzegorz, Konotacja – system ograniczeń, PF, T. 27, 1977, s. 233-257.

 

BAŁDYRZANKA-WITANOWA Ewa, Niektóre typy regularnych opozycji znaczeniowych w polskich jednostkach wieloznacznych, PF, T. 27, 1977, s.  261-270.

 

BUTTLER Danuta, Grupa semantyczna przymiotników polskich o znaczeniu ‘pozostających w związku z radością’, PF, T. 27, 1977, s. 271-286.

 

DAMBROVSKÝ Jiří, Galicyzmy w listach Gabrieli Zapolskiej, PF, T. 27, 1977, s. 287-298.

 

GIUŁUMIANC Kira, Odmianki frazeologiczne w polskim języku literackim, PF, T. 27, 1977, s. 299-307.

 

MAŃCZAK Witold, Rozwój *jedinъ w językach słowiańskich, PF, T. 27, 1977, s. 309-320.

 

MARKOWSKI Andrzej, Istota i właściwości antonimów przymiotnikowych, PF, T. 27, 1977, s. 321-342.

 

MILEJKOWSKA Halina, Grupa semantyczna przymiotników rosyjskich o znaczeniu ‘pozostający w związku z radością’, PF, T. 27, 1977, s. 343-356.

 

KUPISZEWSKI Władysław, O języku Teofila Lenartowicza. II. Fleksja, PF, T. 27, 1977, s. 359-375.

 

SVØNE Gunnar, Pozdrowienie od Wawrzyńca Drzewińskiego do syna Mikołaja, PF, T. 27, 1977, s. 377-385.

 

SCHUSTER-ŠEWC Hince, Historia języków łużyckich i sprawa jej periodyzacji, PF, T. 27, 1977, s. 389-399.

 

Tom XXVIII

 

BALIJ Michał, Identyczność funkcji słowotwórczej formantu –ka w hydronimach typu Ozerenka // Ozerka, PF, T. 28, 1979, s. 7-16.

 

DYLEWKA-KUPISZ Jolanta, Funkcja podobieństwa wyrażona w kompozycjach (na podstawie ukraińskiego materiału botanicznego), PF, T. 28, 1979, s. 17-26.

 

MICHALEWSKI Kazimierz, Dystrybucja formantu –ak w języku ogólnopolskim, PF, T. 28, 1979, s. 27-44.

 

RZETELSKA-FELESZKO Ewa, Mazowieckie nazwy geograficzne do końca XVI wieku. Nazwy z sufiksem –ica, PF, T. 28, 1979, s. 45-85.

 

SINIELNIKOFF Roxana, Rzeczowniki z sufiksem –izna w języku górnołużyckim, PF, T. 28, 1979, s. 87-102.

 

TOPOLIŃSKA Zuzanna, Budowa grup imienniczych apelatywnych w języku polskim (mechanizmy linearyzacji), PF, T. 28, 1979, s. 105-142

 

WALCZAK Grzegorz, Linearny i strukturalny szyk zdań złożonych jako jedno z kryteriów ich klasyfikacji, PF, T. 28, 1979, s. 143-167.

 

WÓJCIKOWSKA Elżbieta, Funkcje kromie i jego wariantów morfologicznych w historii języka polskiego, PF, T. 28, 1979, s. 169-204.

 

BUTTLER Danuta, Łączliwość przymiotników o znaczeniu ‘związany z radością’, PF, T. 28, 1979, s. 207-221.

 

DEBOVEANU Elena, Nazwy storni pokrewieństwa w polskich gwarach na terenie Rumunii, PF, T. 28, 1979, s. 223-239.

 

RIPKA Ivor, Príprava koncepcie Slovníka slovenských nárečí, PF, T. 28, 1979, s. 241-248.

 

TREDER Jerzy, Nazwy jezior w powiecie wejherowskim, PF, T. 28, 1979, s. 249-270.

 

ZAREMBA Małgorzata, O współczesnym języku Polonii Angielskiej, PF, T. 28, 1979, s. 271-276.

 

ИНЖЕВАТКИНА А. Ф., Особенности формообразования фразеологических едениц польского языка и показ их в польско-русском фразеологическом словаре учебного типа, PF, T. 28, 1979, s. 279-292.

 

KOZARZEWSKA Emilia, Nowsze próby klasyfikacji związków frazeologicznych, PF, T. 28, 1979, s. 293-313.

 

MORVAY Karoly, Tłumaczenie związków frazeologicznych w ostatnim przekładzie polskim Don Kichota, PF, T. 28, 1979, s. 315-330.

 

DUBISZ Stanisław, Wojciech Bystrzonowski – rys bio- i bibliograficzny (z dziejów retoryki i dydaktyki polskiej), PF, T. 28, 1979, s. 333-340.

 

KUPISZEWSKI Władysław, O języku Teofila Lenartowicz (c. d.), PF, T. 28, 1979, s. 341-368.

 

BUTTLER Danuta, Eugeniusz Grodziński, Zarys ogólnej teorii imion własnych, PF, T. 28, 1979, s. 371-378.

 

Tom XXIX

 

BREZA Edward, Niektóre nazwy osobowe z sufiksami -ьn, -ъn w języku polskim, PF, T. 29, 1979, s. 7-16.

 

ВОЛОЦКАЯ З. М., О структуре дефиниций мотивированных слов (на материале словрных статей Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego), PF, T. 29, 1979, s. 17-30.

 

PODRACKI Jerzy, O tak zwanych zdaniach ściągniętych i skróconych (z historii polskich badań składniowych), PF, T. 29, 1979, s. 33-40.

 

WIERZBICKA Elżbieta, Walencja czasowników o znaczeniu ‘mówić’, PF, T. 29, 1979, s. 41-48.

 

HEŘMAN Sáva, Semantyczne analogie w systemach morfologicznych czasownika w językach słowiańskich, PF, T. 29, 1979, s. 51-57.

 

ИНЖЕВАТКИНА А. Ф., О переводе польской фразеологии на русский язык в двуязычном фразеологическом словаре, PF, T. 29, 1979, s. 61-65.

 

SIKORSKA Elżbieta, Polska i angielska frazeologia pochodzenia biblijnego, PF, T. 29, 1979, s. 67-83.

 

BUTTLER Danuta, Powojenne ekspresywizmy polskie, PF, T. 29, 1979, s. 85-90.

 

OSTROŁĘCKI Tomasz, Słownictwo polskich alpinistów, PF, T. 29, 1979, s. 91-109.

 

STĘPNIAK Klemens, Nazwy współczesnych gwar przestępczych, PF, T. 29, 1979, s. 111-118.

 

WITAN Ewa, Z zagadnień polskiej homonimii monogenetycznej, PF, T. 29, 1979, s. 119-135.

 

MIZERSKA-DĘBICKA Teresa, Żywy język rosyjski XVII wieku w opisach podróży do Moskwy Adama Oleariusa z lat 1634-1643, PF, T. 29, 1979, s. 139-190.

 

DUBISZ Stanisław, Stylizacja językowa – próba definicji, PF, T. 29, 1979, s. 191-216.

 

KUPISZEWSKI Władysław, O języku Teofila Lenartowicza, PF, T. 29, 1979, s. 217-288.

 

WRÓBLEWSKI Piotr, Charakterystyka składniowo-stylistyczna prozy Brunona Schulza, PF, T. 29, 1979, s. 289-307.

 

WYDRA Wiesław, RZEPKA Wojciech Ryszard, Fragment Łopacińskiego. Z problemów krytyki i analizy tekstu, PF, T. 29, 1979, s. 309-332.

 

WICHOWA, Korespondencja Romana Zawilińskiego z czołowymi przedstawicielami kultury i sztuki słowackiej, PF, T. 29, 1979, s. 335-355.

 

STARNAWSKI Jerzy, Z korespondencji Hieronima Łopacińskiego z Adolfem Černým, PF, T. 29, 1979, s. 357-366.

 

NALEPA Jerzy, W sprawie artykułu E. Mośki o nazwie Glomaci, PF, T. 29, 1979, s. 369-374.

 

Tom XXX

 

MACISZEWSKI Jarema, Kultura narodowa w XVIII i XIX wieku, PF, T. 30, 1981, s. 9-14.

 

MICHALSKI Jerzy, Działalność Lindego na tle ówczesnego życia kulturalnego, PF, T. 30, 1981, s. 15-22.

 

HERMANN Alois, Linde w Niemczech, PF, T. 30, 1981, s. 23-29.

 

TABORSKI Roman, Wileński okres działalności Lindego, PF, T. 30, 1981, s. 31-47.

 

SKORUPKA Stanisław, Rola Samuela Bogumiła Lindego w leksykologii i leksykografii polskiej, PF, T. 30, 1981, s. 49-57.

 

ORŁOŚ Teresa Zofia, Linde a Jungmann, PF, T. 30, 1981, s. 59-65.

 

ZWOLIŃSKI Przemysław, Samuel Bogumił Linde a Józef Dobrovský, PF, T. 30, 1981, s. 67-71.

 

JÄGER Gert, Odpowiedniki niemieckie w słowniku Lindego, PF, T. 30, 1981, s. 73-78.

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Zapożyczenia z języka niemieckiego w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, PF, T. 30, 1981, s. 79-86.

 

BUTTLER Danuta, Homonimy w słowniku Lindego, PF, T. 30, 1981, s. 87-94.

 

EHEGÖTZ Erika, O reprezentacji frazeologii w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, PF, T. 30, 1981, s. 95-103.

 

MÜLLER Dietrich, Czasowniki polskie z prefiksem roz- i ich niemieckie odpowiedniki w słowniku Lindego, PF, T. 30, 1981, s. 105-111.

 

RZEPKA Wojciech Ryszard, WALCZAK Bogdan, Nazwy własne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, PF, T. 30, 1981, s. 113-124.

 

LEWASZKIEWICZ Tadeusz, Słowiańskie materiały leksykalne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (źródła – statystyka – zasady wprowadzania leksyki do artykułów hasłowych), PF, T. 30, 1981, s. 125-142.

 

ДЗЕНДЗЕЛІВСКИЙ И., Іван Вагилевич і словник С. Б. Лінде (З історії українсько-польских наукових зв’язків), PF, T. 30, 1981, s. 143-174.

 

ДЕРЯГИН В. Я., Вопросы изучения русско-польской и польско-русской лексикографической традиции, PF, T. 30, 1981, s. 175-180.

 

NAGÓRKO Alicja, Motywacja derywatów rzeczownikowych we współczesnej polszczyźnie, PF, T. 30, 1981, s. 183-257.

 

PETROWA-WASILEWICZ Alina, O funkcjach semantyznych i syntaktycznych rzeczowników podlegających stopniowaniu w języku bułgarskim i ich odpowiedników polskich, PF, T. 30, 1981, s. 259-269.

 

DUBISZOWIE Urszula i Stanisław, Węgierskie nazwy własne w polskich tekstach pisanych, PF, T. 30, 1981, s. 271-278.

 

DRECHSEL Ulrich, Walencja a konotacja, PF, T. 30, 1981, s. 279-286.

 

WIERZBICKA Elżbieta, Czy istnieje synonimia składniowa?, PF, T. 30, 1981, s. 287-297.

 

KUPISZEWSKI Władysław, O języku Teofila Lenartowicza, PF, T. 30, 1981, s. 299-306.

 

BORYŚ Wiesław, Ze studiów etymologicznych nad leksyką kaszubską, PF, T. 30, 1981, s. 307-315.

 

STĘPNIAK Klemens, Słownictwo hipisowsko-narkomańskie w Polsce, PF, T. 30, 1981, s. 317-336.

 

Tom XXXI

 

PODRACKI Jerzy, Prof. dr Jan Tokarski – językoznawca i dydaktyk, PF, T. 31, 1982, s. 7-13.

 

SAMBOR Jadwiga, Wkład jana Tokarskiego do polskiej lingwistyki kwantytatywnej, PF, T. 31, 1982, s. 15-19.

 

POMSTA-PORAYSKI Józef, Bibliografia prac naukowych prof. Jana Tokarskiego, PF, T. 31, 1982, s. 21-27.

 

BIEŃ Janusz S., SALONI Zygmunt, Pojęcie wyrazu morfologicznego i jego zastosowanie do opisu fleksji polskiej (wersja wstępna), PF, T. 31, 1982, s. 31-45.

 

BUDZISZEWSKA Wanda, Słownictwo dotyczące bułgarskich wierzeń ludowych związanych ze słońcem (i księżycem) na tle porównawczym, PF, T. 31, 1982, s. 47-58.

 

GÓRNOWICZ Hubert, Toponimizacja leksykalna na przykładzie obszaru gwar malborskich, PF, T. 31, 1982, s. 59-65.

 

GRUSZCZYŃSKI Włodzimierz, Informacja gramatyczna w dawnych słownikach języka polskiego, PF, T. 31, 1982, s. 67-85.

 

KANIA Stanisław, O słownictwie polskich jeńców wojennych 1939-1945, PF, T. 31, 1982, s. 87-95.

 

KLEBANOWSKA Barbara, Przyimek po w znaczeniu czasowym, PF, T. 31, 1982, s. 97-102.

 

KREJA Bogusław, Słowotwórstwo a problem tworzenia nowych wyrazów, PF, T. 31, 1982, s. 103-107.

 

PLUTA Feliks, W sprawie języka polskiego w czasie II wojny światowej, PF, T. 31, 1982, s. 109-117.

 

PUZYNINA Jadwiga, O pojęciu słownictwa etycznego, PF, T. 31, 1982, s. 119-126.

 

SĘKOWSKA Elżbieta, Etymologia i dzieje kilku nazw miejscowych z rdzeniem kras-, PF, T. 31, 1982, s. 127-133.

 

SKORUPKA Stanisław, Łączenie wyrazów w grupy synonimiczne, PF, T. 31, 1982, s. 135-141.

 

SZYMCZAK Mieczysław, O piękno i kulturę nazw handlowych, PF, T. 31, 1982, s. 143-145.

 

ZARĘBA Alfred, Kilka uwag o zmianach leksykalno-semantycznych we współczesnej polszczyźnie, PF, T. 31, 1982, s. 147-149.

 

ZGÓŁKOWA Halina, Pragmatyczne ujęcie związków frazeologicznych. Empiryczne badania nad frazeologią polską, PF, T. 31, 1982, s. 151-159.

 

BARTNICKA Barbara, Bezokolicznik jako predykat samodzielny w zdaniach pytajnych niezależnych, PF, T. 31, 1982, s. 163-170.

 

BUTTLER Danuta, Użycie przyimków w różnych odmianach współczesnej polszczyzny, PF, T. 31, 1982, s. 171-178.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, Regularność i nieregularność w tworzeniu konstrukcji zwrotnych, PF, T. 31, 1982, s. 179-185.

 

KOZARZEWSKA Emilia, Funkcje składniowe w konstrukcji przyimkowych z archaizmami, PF, T. 31, 1982, s. 187-192.

 

PODRACKI Jerzy, Próba przełamania monopolu składni tradycyjnej – A. Morzycki (Z historii polskiej składni), PF, T. 31, 1982, s. 193-199.

 

PREYZNER Marcin, Konstrukcje spajające oparte na podobieństwie leksemów, PF, T. 31, 1982, s. 201-210.

 

SĘDZIAK Henryka, Walencja czasowników iść – chodzić, PF, T. 31, 1982, s. 211-229.

 

ŚWIDZIŃSKI Marek, Związki syntaktyczne z grupą bezokolicznikową w języku polskim, PF, T. 31, 1982, s. 231-244.

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Formant -ynier // -inier w języku polskim, PF, T. 31, 1982, s. 247-249.

 

JUDYCKA Irmina, Jeden ze sposobów objaśniania funkcji formantu, PF, T. 31, 1982, s. 251-254.

 

SINIELNIKOFF Roxana, Repartycja funkcji znaczeniowych sufiksów –izna || -ina w języku polskim, czeskim i górnołóżyckim, PF, T. 31, 1982, s. 255-262.

 

KURASZKIEWICZ Władysław, Szkic mazurzącej ruskiej gwary wsi Zajęczniki na wschód od Drohiczyna, PF, T. 31, 1982, s. 265-269.

 

DUBISZ Stanisław, Wykładniki stylizacji gwarowej w utworze J. Waksmańskiego pt. Czarne łochynie, PF, T. 31, 1982, s. 273-283.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Czy naprawdę niemoc poetycka? (Z zagadnień stylu Jana Kochanowskiego), PF, T. 31, 1982, s. 285-286.

 

PAWŁOWSKA Anna, Elementy gwarowe w prozie Tadeusza Nowaka, PF, T. 31, 1982, s. 287-298.

 

RZEPKA Wojciech Ryszard, WALCZAK Bogdan, Osobliwości leksykalne „Worka Judaszowego” Sebastiana Fabiana Klonowica, PF, T. 31, 1982, s. 299-308.

 

SZLIFERSZTEJNOWA Salomea, Nad językiem Juliusza Słowackiego, PF, T. 31, 1982, s. 309-315.

 

TOMASZEWSKA Sławomira, Słownictwo utworów Jana Gawińskiego, PF, T. 31, 1982, s. 317-342.

 

CYRAN Władysław, Błędy językowe a tendencje rozwojowe języka, PF, T. 31, 1982, s. 345-348.

 

KURKOWSKA Halina, Kilka uwag o roli przedmiotów językoznawczych w studiach polonistycznych, PF, T. 31, 1982, s. 349-352.

 

NAGAJOWA Maria, Kierunki pracy w zakresie kształcenia językowego w IV klasie zreformowanej szkoły podstawowej ( na podstawie analizy wypracowania ucznia IV klasy), PF, T. 31, 1982, s. 353-359.

 

POMSTA-PORAYSKI Józef, Zastosowanie metody transformacji w szkolnej dydaktyce nauki o języku, PF, T. 31, 1982, s. 361-369.

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Podręcznik do nauki języka francuskiego z pierwszej połowy osiemnastego wieku, PF, T. 31, 1982, s. 371-376.

 

SAFAREWICZ Jan, Uwagi o nauce języka ojczystego, PF, T. 31, 1982, s. 377-381.

 

ZIENIUKOWA Jadwiga, Wspomnienie o profesorze Zdzisławie Stieberze (7 VI 1903 – 12 X 1980), PF, T. 31, 1982, s. 383-387.

 

Tom XXXII

 

Od Redakcji, PF. T. 32, 1985, s. 5.

 

SZYMCZAK Mieczysław, Przemysław Zwoliński (26 IX 1914 – 3 XI 1981), PF. T. 32, 1985, s. 7-12.

 

GALAS Barbara, Bibliografia prac naukowych Prof. dra Przemysława Zwolińskiego, PF. T. 32, 1985, s. 13-21.

 

BALIJ Michał, Polonizmy w historycznych powieściach M. Gogola (Taras Bulba oraz Straszna zemsta), PF. T. 32, 1985, s. 23-34.

 

BASAJ Mieczysław, O projektach pisma dla lingua slavica, PF. T. 32, 1985, s. 35-44.

 

BASARA Jan, Co można u nas zagospodarować, PF. T. 32, 1985, s. 45-48.

 

BIELFELD Hans Holm, Sorbisch rĕbl ‚leiterförmiges Gerät’. Ein Beitrag zur sorbisch-deutschen  Etymologie, PF. T. 32, 1985, s. 49-58.

 

BOGUSŁAWSKI Andrzej, Sylaba a system fonologiczny, PF. T. 32, 1985, s. 59-66.

 

BOREK Henryk, O derywacji odapelatywnej w toponimii, PF. T. 32, 1985, s. 67-72.

 

BORYŚ Wiesław, O kilku archaicznych małopolskich dialektyzmach leksykalnych (chulić się, piądło, piądlić, pieles, pielina), PF. T. 32, 1985, s. 73-78.

 

BRAJERSKI Tadeusz, W sprawie par aspektowych typu pukać – puknąć, PF. T. 32, 1985, s. 79-86.

 

BUTTLER Danuta, Polskie określenia potoczne, PF. T. 32, 1985, s. 87-92.

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Od juwenaliów do piernikaliów (Formant –alia w języku polskim), PF. T. 32, 1985, s. 93-96.

 

DUBISZ Stanisław, O „nobilitacji” nazwisk mieszczańskich na Mazowszu w XVII i XVIII w., PF. T. 32, 1985, s. 97-108.

 

DUNAJ Bogusław, Ogólne zasady rozwoju fleksji rzeczowników w języku polskim, PF. T. 32, 1985, s. 109-114.

 

DURIDANOV I., Zur Deutung einiger Ortsnamen Albaniens, PF. T. 32, 1985, s. 115-116.

 

EICHLER Ernst, Zur Geschichte der deutschen Slawistik: Slawistik im „außerakademischen“ Bereich, PF. T. 32, 1985, s. 117-122.

 

FURDAL Antoni, Strefy komunikacji językowej a klasyfikacja kulturowa języków, PF. T. 32, 1985, s. 123-128.

 

GALAS Barbara, Uwagi o antroponimii w opowiadaniu J. Iwaszkiewicza Matka Joanna od Aniołów, PF. T. 32, 1985, s. 129-132.

 

HOŁYŃSKA Tatiana, Dialektyzmy ukraińskie w gramatyce Józefa Łozińskiego z roku 1846, PF. T. 32, 1985, s. 133-140.

 

HOMA Edward, Tendencje słowotwórcze w gwarach Pomorza Środkowego, PF. T. 32, 1985, s. 141-150.

 

ИВАНЧЕВ Светомир, Видовите основи в българския език, PF. T. 32, 1985, s. 151-156.

 

JURKOWSKI Marian, Wschodniosłowiańskie bakaj, PF. T. 32, 1985, s. 157-160.

 

KANIA Stanisław, O pewnym orientalizmie w polskiej gwarze żołnierskiej, PF. T. 32, 1985, s. 161-162.

 

KREJA Bogusław, Polskie urżnąć się ‘upić się’ (Z historii polskich wyrazów i zwrotów), PF. T. 32, 1985, s. 163-167.

 

KUCAŁA Marian, Ortografia Kochanowskiego a traktat Parkosza, PF. T. 32, 1985, s. 169-174.

 

KURASZKIEWICZ Władysław, Staropolskie kawda ‘losowanie’, PF. T. 32, 1985, s. 175-178.

 

KURZOWA Zofia, Gwara miejska przedwojennego Lwowa, PF. T. 32, 1985, s. 179-186.

 

ŁESIÓW Michał, Imiona mityczne w poezji T. Szewczenki, PF. T. 32, 1985, s. 187-194.

 

MAŃCZAK Witold, Kontrakcja w staro-cerkiewno-słowiańskim, PF. T. 32, 1985, s. 195-202.

 

MAREŠ Franciszek Wacław, Uwagi do teorii aspektu słowiańskiego, PF. T. 32, 1985, s. 203-204.

 

МАРТЫНОВ В. В., Глоттогенез славян в светете теории межьязыковых контактов, PF. T. 32, 1985, s. 205-212.

 

MIZERSKA Teresa, Próba rewizji etymologii wyrazu baran, 213-220.

 

МОИСЕЕВ Александр Иванович, Письмо и язык. К типологическому изоморфизму лингвистических явлений, PF. T. 32, 1985, s. 221-226.

 

MORVAY Károly, Tere fere kuku – o wyrazach bliźniaczych, PF. T. 32, 1985, s. 227-232.

 

MOSZYŃSKI Leszek, Iteratywny czas przeszły od prsł. *byti, PF. T. 32, 1985, s. 233-238.

 

OLECHNOWICZ Mścisław, Mechanizm funkcjonowania prozodii w słowotwórstwie bałto-słowiańskim (na materiale języków wschodniosłowiańskich i litewskiego), PF. T. 32, 1985, s. 239-246.

 

ORZECHOWSKA Hanna, Nieznany bułgarski spójnik zdań porównawczych typu gradacyjnego nĕteki || netiki, czyli o pożytkach łapania trzch srok za ogon, PF. T. 32, 1985, s. 247-254.

 

PATRUT Joan, Sur les relations onomastiques slavo-roumaines, PF. T. 32, 1985, s. 255-258.

 

PISAREK Walery, Polyanna pisze do prasy, PF. T. 32, 1985, s. 259-264.

 

PLUTA Feliks, Nazwiska męskie w księgach chrztów z Chrząszczyc (715-1766), PF. T. 32, 1985, s. 265- 272.

 

PODRACKI Jerzy, Prekursor nowoczesnej dydaktyki – Henryk Suchecki (z historii polskich koncepcji metodycznych i składniowych), PF. T. 32, 1985, s. 273- 276.

 

PUZYNINA Jadwiga, O magii językowej Stanisława Jerzego Leca, PF. T. 32, 1985, s. 277-282.

 

RUSEK Jerzy, Ze studiów nad Zbornikiem Iwana Aleksandra, PF. T. 32, 1985, s. 283-290.

 

RUTKA Barbara, Nie dostrzeżony typ nazwisk duchownych w opowiadaniach Nikołaja Uspieńskiego, PF. T. 32, 1985, s. 291-294.

 

RUTKOWSKA Maria, Czasowniki trójprzedrostkowe typu na-po-roz-stawiać w polszczyźnie literackiej początku XIX wieku, PF. T. 32, 1985, s. 295-298.

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Z dziejów nauczania języka polskiego cudzoziemców. Gramatyka polska dla młodzieży niemieckiej Jana Ernesta Mülenheima, PF. T. 32, 1985, s. 299-304.

 

RYMUT Kazimierz, Uwagi o języku Modlitw Wacława, PF. T. 32, 1985, s. 305- 321.

 

RZEPKA Wojciech Ryszard, WALCZAK Bogdan, Hapaks logomena z dzieł Marcina Bielskiego w Słowniku polszczyzny XVI wieku, PF. T. 32, 1985, s. 323-335.

 

SAFAREWICZ Jan, Wartość aspektowa litewskiego futurom, PF. T. 32, 1985, s. 337-342.

 

SCHUSTER-ŠEWC Heinrich, Jeszcze raz o etymologii stpol. gusła ‘zabobony, przesądy, wróżby, zaklęcia, czary, obrzędy z nimi związane’, PF. T. 32, 1985, s. 343-345.

 

SIATKOWSKI Janusz, Formy fleksyjne czasowników czeskich, PF. T. 32, 1985, s. 347-358.

 

SKORUPKA Stanisław, Przysłowia a wyrażenia i zwroty przysłowiowe, PF. T. 32, 1985, s. 359-364.

 

СМОЛЬНИКОВА Л. Н., Материалы „Лексикона полоно-словенскего 1670 г.” как источник для русской исторической лексикографии, PF. T. 32, 1985, s. 365-372.

 

STANKIEWICZ Edward, Przeliczona liczba mnoga w językach wschodniosłowiańskich, PF. T. 32, 1985, s. 373-381.

 

SZEWCZYK Janina, Mierzeja – Kształtowanie się pojęcia i terminu geograficznego w piśmiennictwie polskim, PF. T. 32, 1985, s. 383-389.

 

TIMOSZUK Mikołaj, Rosyjskie formacje typu безлесье, безлесица, PF. T. 32, 1985, s. 391-396.

 

URBAŃCZYK Stanisław, Księga, list, pismo – trzy wyrazy, świadkowie staropolskiej kultury piśmienniczej, PF. T. 32, 1985, s. 397-402.

 

VIDOESKI Bożidar, System fonologiczny gwary wsi Blatec (Koczańskie), PF. T. 32, 1985, s. 403-413.

 

WĄSIK Zdzisław, O tzw. aktualnym rozczłonkowaniu wypowiedzeń pytanych, PF. T. 32, 1985, s. 415-423.

 

WEINSBERG Adam, Konfrontatywność jako podstawa podziału językoznawstwa, PF. T. 32, 1985, s. 425-237.

 

ЗАИМОВ Йордан, Български местни имена от средна и южна Гърция, PF. T. 32, 1985, s. 439-446.

 

ZARĘBA Alfred, O prześmiewaniu gwary, PF. T. 32, 1985, s. 447-450.

 

ZARĘBINA Maria, Niektóre cechy tekstów dyskusji językoznawczej, PF. T. 32, 1985, s. 451-458.

 

ZMARZER Wanda, Paradygmat derywacyjny jako instrument analizy leksyko-semantycznych ugrupowań czasowników. (Przyczynek do badań konfrontatywnych nad czasownikami stanu psychicznego w języku rozyjskim i polskim), PF. T. 32, 1985, s. 459-464.

 

Tom XXXIII

 

BUTTLER Danuta, SATKIEWICZ Halina, Prace naukowe Profesor Haliny Kurkowskiej, PF, T. 33, 1986, s. 7-18.

 

JUDYCKA Irmina, Wspomnienie o śp. Halinie Kurkowskiej, PF, T. 33, 1986, s. 19-24.

 

WASZAKOWA Krystyna, Bibliografia prac naukowych Prof. Haliny Kurkowskiej za lata 1948-1983, PF, T. 33, 1986, s. 25-33.

 

GROCHOWSKI Maciej, Polifunkcyjność gramatyczna jednostek leksykalnych a ich homonimia (z punktu widzenia współczesnej leksykografii), PF, T. 33, 1986, s. 35-42.

 

PIERNIKARSKI Cezary, Czy kategoria osoby jest formalnym wykładnikiem predykatywności?, PF, T. 33, 1986, s. 43-53.

 

PISAREK Walery, Szkic wstępu do politolongwistyki, PF, T. 33, 1986, s. 55-60.

 

PUIZYNINA Jadwiga, O zasadach współdziałania językowego, PF, T. 33, 1986, s. 61-66.

 

WEINSBERG Adam, Morfemy nie na swoim miejscu?, PF, T. 33, 1986, s. 67-75.

 

BARTOL-JAROSIŃSKA Danuta, Słowo demokracja w rozumieniu robotników warszawskich fabryk, PF, T. 33, 1986, s. 77-84.

 

BOJAR Bożena, Struktura pola semantycznego czasowników komunikujących powstanie i ginięcie w języku polskim, PF, T. 33, 1986, s. 85-90.

 

BUDZISZEWSKA Wanda, Słowiańskie broda ‘nie zżęta w ostatnim pokosie kępka zboża’, PF, T. 33, 1986, s. 91-94.

 

BUTTLER Danuta, Przysłowia polskie z formą stopnia wyższego lub najwyższego, PF, T. 33, 1986, s. 95-104.

 

DĄBKOWSKI Grzegorz, Polska terminologia związana z notacją muzyczną, PF, T. 33, 1986, s. 105-112.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, Warianty tekstowe znaczeń leksykalnych wyrazów, PF, T. 33, 1986, s. 113-120.

 

KOZARZEWSKA Emilia, Pojęcie wykonawcy w wypowiedzeniach z czasownikami mówienia, PF, T. 33, 1986, s. 121-125.

 

PEPŁOWSKI Franciszek, O zasobie leksykalnym w „Słowniku” J. S. Bandtkiego, PF, T. 33, 1986, s. 127-134.

 

POPOWSKA-TABORSKA Hanna, Neologizmy i neosemantyzmy w słownikach kaszubskich Bernarda Sychty i Aleksandra Labudy, PF, T. 33, 1986, s. 135-140.

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Wyrazy pochodzenia włoskiego w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, PF, T. 33, 1986, s. 141-147.

 

SKORUPKA Stanisław, Zagadnienie wariantu frazeologicznego, PF, T. 33, 1986, s. 149-153.

 

SOBIERAJSKI Zenon, Z polskiej terminologii hodowlanej na Spiszu, PF, T. 33, 1986, s. 155-164.

 

SUŁKOWSKA Jadwiga, O funkcjach przyimka ku, PF, T. 33, 1986, s. 165-169.

 

WALCZAK Bogdan, Metoda świadectw bezpośrednich w badaniach etymologicznych nad zapożyczeniami, PF, T. 33, 1986, s. 171-179.

 

ZARON Zofia, Analiza semantyczna wyrazów przebaczyć, pojednać się, PF, T. 33, 1986, s. 181-185.

 

DUNAJ Bogusław, Samogłoska ę we współczesnej polszczyźnie – zakres występowania, funkcja, norma, PF, T. 33, 1986, s. 187-193.

 

EHRLICH Joanna, Problemy związana z optymalizacją systemu fonologicznego, PF, T. 33, 1986, s. 195-200.

 

ZARĘBA Alfred, Orężada, orenżada, PF, T. 33, 1986, s. 201-203.

 

BOGUSŁAWSKI Andrzej, Temat w formach deklinacyjnych rzeczowników polskich, PF, T. 33, 1986, s. 205-212.

 

KRUPIANKA Aleksandra, Wahania i zmiany rodzaju gramatycznego rzeczowników w języku Adama Mickiewicza, PF, T. 33, 1986, s. 213-220.

 

PREYZNER Marcin, Rodzaj w języku polskim, PF, T. 33, 1986, s. 221-228.

 

SALONI Zygmunt, Uwagi o bezokoliczniku czasowników niewłaściwych, PF, T. 33, 1986, s. 229-236.

 

SATKIEWICZ Halina, O zmianach w normie fleksyjnej współczesnego języka polskiego, PF, T. 33, 1986, s. 237-241.

 

BREZA Edward, Balticaviana, balticiana czy balticana, PF, T. 33, 1986, s. 243-245.

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Funkcjonowanie zapożyczonego formantu –ulec w języku polskim, PF, T. 33, 1986, s. 247-254.

 

THU OANH Hoang, Uwagi o słowotwórstwie polskim i wietnamskim (na przykładzie nazw wykonawców czynności), PF, T. 33, 1986, s. 255-262.

 

KREJA Bogusław, Typy słowotwórcze przymiotników derywowanych od rzeczowników na –Tja, PF, T. 33, 1986, s. 263-268.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Słowotwórcze neologizmy w Dziennikach Żeromskiego, PF, T. 33, 1986, s. 269-277.

 

MĄCZYŃSKI Jan, O tzw. deminutywach formalnych, PF, T. 33, 1986, s. 279-284.

 

MŁODYŃSKI Józef, Derywaty od skrótowców, PF, T. 33, 1986, s. 285-290.

 

MOSZYŃSKI Leszek, Prsł. *želĕznь → *želĕzo, PF, T. 33, 1986, s. 291-298.

 

SIATKOWSKA Ewa, Dolnołużyckie prefiksy czasownikowe w świetle analizy ilościowej zasobu leksykalnego słownika Muki, PF, T. 33, 1986, s. 299-307.

 

SIATKOWSKI Janusz, Polskie wpływy słowotwórcze na gwary niemieckie, PF, T. 33, 1986, s. 309-318.

 

BARTINCKA Barbara, Problem opisu kategorii trybu w języku polski, w porównaniu z językiem niemieckim, PF, T. 33, 1986, s. 319-324.

 

HUSZCZA Romuald, Wykładniki uwydatnionego rematu zdania w języku polskim, japońskim, angielskim i wietnamskim, PF, T. 33, 1986, s. 325-336.

 

PISARKOWA Krystyna, O płynności granicy między strukturą składniową i stylistyczną, PF, T. 33, 1986, s. 337-344.

 

PODRACKI Jerzy, Teorie syntaktyczne Józefa Muczkowskiego, PF, T. 33, 1986, s. 345-349.

 

SZYMCZAK Mieczysław, Co jest podmiotem w zdaniach typu Z Janka jest dobry uczeń, PF, T. 33, 1986, s. 351-356.

 

ŚWIDZIŃSKI Marek, Elipsa w gramatyce formalnej współczesnej polszczyzny pisanej, PF, T. 33, 1986, s. 357-364.

 

TOPOLIŃSKA Zuzanna, Dativus vs genetivus, PF, T. 33, 1986, s. 365-371.

 

ZARĘBINA Maria, Miejsce wołacza w zdaniu, PF, T. 33, 1986, s. 373-381.

 

DUBISZ Stanisław, Formy i funkcje archaizacji w zbiorze opowiadań Mariana Pilota pt. Pantałyk, PF, T. 33, 1986, s. 383-395.

 

FAUST Małgorzata, Procesy niwelacji stylistycznej we współczesnym języku szwedzkim, PF, T. 33, 1986, s. 397-402.

 

GRUCHMANOWA Monika, O śląskich cechach gwarowych w XIX-wiecznych rękopisach tekstów religijnych w USA, PF, T. 33, 1986, s. 403-411.

 

JURKOWSKI Marian, Jak Jan III Sobieski w listach żonę swoją nazywał, PF, T. 33, 1986, s. 413-420.

 

KURASZKIEWICZ Władysław, Jana Mączyńskiego tekst Modlitwy Pańskiej, PF, T. 33, 1986, s. 421-424.

 

URBAŃCZYK Stanisław, Pieśń maryjna Kwiatek czysty... czyli o symbolice kolorów, PF, T. 33, 1986, s. 425-431.

 

WRÓBLEWSKI Piotr, Stylistyczne wykorzystanie brzmieniowej warstwy leksyki (na przykładzie prozy Brunona Schulza), PF, T. 33, 1986, s. 433-440.

 

BAŃKOWSKI Andrzej, Dyskusyjne interpretacje niektórych staropolskich nazw osobowych z tzw. Bulli gnieźnieńskiej, PF, T. 33, 1986, s. 441-450.

 

GÓRNOWICZ Hubert, Nazwa jeziora Śpierewnik, dawniej Przyżarcz, PF, T. 33, 1986, s. 451-453.

 

MARKOWSKA Ewa, O odimiennych nazwiskach mieszkańców Szczecina, PF, T. 33, 1986, s. 455-461.

 

WĘGIER Janina, Nadawanie przezwisk mieszkańcom wsi na Pomorzu Zachodnim i w Polsce Centralnej, PF, T. 33, 1986, s. 463-470.

 

Tom XXXIV

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Formant –acja w języku polskim, PF, T. 34, 1988, s. 7-24.

 

SĘKOWSKA Elżbieta, Analiza formacji rzeczownikowych i przymiotnikowych z formantem pod-, PF, T. 34, 1988, s. 25-37.

 

WASZAKOWA Krystyna, Paradygmat rzeczownikowy męski z (ø) w mianowniku liczby pojedynczej funkcji formantu we współczesnym języku polskim, PF, T. 34, 1988, s. 39-68.

 

BUTTLER Danuta, Właściwości syntaktyczne polszczyzny drugiej połowy wieku XIX (Schematy zdań i konstrukcji przyimkowych), PF, T. 34, 1988, s. 69-81.

 

SINIELNIKOFF Roxana, Określniki czasu w prozie Łukasza Górnickiego, PF, T. 34, 1988, s. 83-107.

 

ZABIELSKA Magdalena, Pytania pozorne we współczesnej polszczyźnie mówionej, PF, T. 34, 1988, s. 109-117.

 

KLESZCZOWA Krystyna, O pewnym typie przesunięć semantycznych, PF, T. 34, 1988, s. 119-126.

 

SIATKOWSKA Ewa, Pole semantyczne ‘szczęścia’ i pojęć pokrewnych w historii języka polskiego, PF, T. 34, 1988, s. 127-141.

 

SUBKO Barbara, O znaczeniach prawdy w Vade-mecum (na tle sposobów użycia tego słowa w innych utworach Cypriana Norwida, PF, T. 34, 1988, s. 143-161.

 

WIERZBICKA Elżbieta, O przyczynie logicznej i innej wykładnikach językowych we współczesnej polszczyźnie, PF, T. 34, 1988, s. 163-171.

 

BAŃKO Mirosław, O zdaniach z przyczyną logiczną i zdaniach z logicznym skutkiem, PF, T. 34, 1988, s. 173-186.

 

BUDZISZEWSKA Wanda, Południowosłowiańskie božur ‘piwonia’ a magia lecznicza, PF, T. 34, 1988, s. 187-190.

 

KIRASZEWSKA Jadwiga, Wyrazy oznaczające afirmację w gwarze szkolnej, PF, T. 34, 1988, s. 191-200.

 

KUPISZEWSKI Paweł, Słownictwo normatywno-oceniające w ostatnich kazaniach księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, PF, T. 34, 1988, s. 201-210.

 

KUPISZEWSKI Władysław, O przezwiskach szkolnych, PF, T. 34, 1988, s. 211-214.

 

NOWOWIEJSKI Bogusław, Uwagi o słownictwie myśliwych Puszczy Białowieskiej, PF, T. 34, 1988, s. 215-226.

 

PIERNIKARSKI Cezar, O tzw. „parametrach leksykalnych” w wyrażeniach typu wywierać wpływ, PF, T. 34, 1988, s. 227-247.

 

STOPA Roman, Etymologia w ramach prahistorii języka, PF, T. 34, 1988, s. 249-271.

 

WALCZAK Bogdan, Nie docenione dzieło polskiej leksykografii – Słownik wileński, PF, T. 34, 1988, s. 273-296.

 

ŻUCHNIEWICZ Marian, Wyrazy obce w gwarach polskich (na przykładzie gwary wsi Janki w woj. Płockim), PF, T. 34, 1988, s. 297-301.

 

WRÓBLEWSKI Piotr, Odmiany stylowe współczesnej polszczyźnie (Próba klasyfikacji), PF, T. 34, 1988, s. 303-316.

 

BONAZZA Sergio, Jan Baudouin de Courtenay e il problema di čakavismi nei dialetti sloveni occidentali, PF, T. 34, 1988, s. 319-323.

 

DESINAN Cornelio C., Storia e morfologia toponomastica nell’ area di confine friulono – slovena, PF, T. 34, 1988, s. 325-343.

 

DORIA Mario, Considerazioni sugli slavismi del dialetto triestino giunti per intermediazione friulana, PF, T. 34, 1988, s. 345-354.

 

GODINI Neva, Prestiti veneti nel lessico marinaresco dei pescatori sloveni di aurisina Trieste, PF, T. 34, 1988, s. 355-360.

 

HAMP Eric P., Innovations in tuw bilé (E. Giorgio), PF, T. 34, 1988, s. 361-367.

 

LENČEK Rado L., Jan Baudouin de Courtenay’s teorie on geolinguistic diffusion and its application to the dialects of Benečija, PF, T. 34, 1988, s. 369-374.

 

MERCÚ Pavle, Relitti veteroslavi e arcaismi sloveni nell dialetto dell Torre, PF, T. 34, 1988, s. 375-378.

 

ORZECHOWSKA Hanna, Les annotations de Jan Baudouin de Courtenay dans quellques livres de sa bibliothéque, PF, T. 34, 1988, s. 379-383.

 

PRESTLY Tom M. S., Baudouin de Courtenay as phonetician: his description of the zasopli vokali in the resijan dialects, PF, T. 34, 1988, s. 385-391.

 

SALVO Maria di, La fonologia di Baudouin e gli studi resiani, PF, T. 34, 1988, s. 393-395.

 

SCUBIC Mitja, Elementi non-italiani ed elementi non-romanzi nella parlata piranese, PF, T. 34, 1988, s. 397-401.

 

Tom XXXV

 

PASOŃ Anna, Działalność naukowa i pedagogiczna Salomei Szlifersztejnowej, PF, T. 35, 1990, s. 7-13.

 

PASOŃ Anna, Bibliografia prac prof. Salomei Szlifersztejnowej, PF, T. 35, 1990, s. 13-14.

 

BARTNICKA Barbara, Na marginesie reedycji Kancjonału toruńskiego, PF, T. 35, 1990, s. 15-22.

 

BOGUSŁAWSKI Andrzej, Nieorzecznikowa fraza człowiek z referencją indywiduową, PF, T. 35, 1990, s. 23-33.

 

BUDZISZEWSKA Wanda, Wschodniosłowiańskie bóstwa i demony urodzaju, PF, T. 35, 1990, s. 35-38.

 

BUTTLER Danuta, Przenośnie polszczyzny potocznej, PF, T. 35, 1990, s. 39-46.

 

DAMBORSKÝ Jiři, Wyrażanie posesywności w językach czeskim i polskim, PF, T. 35, 1990, s. 47-52.

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Pochodzenie, produktywność i funkcje formantu –as w języku polskim, PF, T. 35, 1990, s. 53-58.

 

DUBISZ Stanisław, Z badań nad słownictwem polonijnym: wyraz polonijny – próba definicji, PF, T. 35, 1990, s. 59-67.

 

GRAFOWSKA Yvona, Zapożyczenia angielskie w języku słowackim, PF, T. 35, 1990, s. 69-74.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, Jeszcze o bezosobowych konstrukcjach z się, PF, T. 35, 1990, s. 75-81.

 

HOLVOET Axel, O pewnych osobliwościach użycia aspektu w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska, PF, T. 35, 1990, s. 83-89.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Z zagadnień gwary uczniowsko-studenckiej, PF, T. 35, 1990, s. 91-95.

 

LEWICKI Andrzej Maria, Sprawi manto – analiza motywacji związku frazeologicznego, PF, T. 35, 1990, s. 97-104.

 

МАРКАРЬЯН Н., Смантико-стилистические особенности флективного в становлении современных норм польского именного склонния, PF, T. 35, 1990, s. 105-111.

 

MALBORSKA Małgorzata, Z zagadnień słowotwórczej adaptacji wyrazów amerykańskopolskich [na materiale „Dziennika Chicagoskiego” (1921-1931)], PF, T. 35, 1990, s. 113-128.

 

MORAWSKI Wiesław, Adaptacja angielskich elementów leksykalnych w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie do polskiego systemu fleksyjnego, PF, T. 35, 1990, s. 129-134.

 

MUSZYŃSKI Leszek, Staro-cerkiewno-słowiańskie apelatywny o ogólnym znaczeniu ‘worek’, PF, T. 35, 1990, s. 135-140.

 

PODRACKI Jerzy, Związki zgody, rządu i przynależności w dydaktyce szkolnej, PF, T. 35, 1990, s. 141-146.

 

PUZYNINA Jadwiga, Z badań nad składnią poezji Norwida, PF, T. 35, 1990, s. 147-157.

 

RYBICKA Halina, SINIELNIKOFF Roxana, Predykatywne funkcje czasowników widai, słychać i ich odpowiedników w języku rosyjskim i czeskim, PF, T. 35, 1990, s. 159-165.

 

SALONI Zygmunt, O konstrukcji ile ludzi po dwudziestu latach, PF, T. 35, 1990, s. 167-170.

 

SATKIEWICZ Halina, Z obserwacji nad językiem polskich emigrantów w Belgii, PF, T. 35, 1990, s. 171-177.

 

SIEKIERSKA Krystyna, Brunatne fiołki, PF, T. 35, 1990, s. 179-186.

 

SKORUPKA Stanisław, Tradycje Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w badaniach językoznawczych, PF, T. 35, 1990, s. 187-207.

 

SOKOŁOWSKA Teresa, Kultura mówienia i nauka o języku w XVII-wiecznych Kazaniach i homiliach Tomasza Młodzianowskiego, PF, T. 35, 1990, s. 209-216.

 

STRYBEL Maria, O budowie morfologicznej polonijnych pożyczek leksykalnych pochodzących ze złożeń amerykańskoangielskich, PF, T. 35, 1990, s. 217-227.

 

TOPOLIŃSKA Zuzanna, Z semantyki tzw. przymiotników i przysłówków właściwych, PF, T. 35, 1990, s. 229-237.

 

DECYK Wanda, O kilku wyrazach ruskich w „Tractatus de daubus sarmatiis” Macieja z Miechowa, PF, T. 35, 1990, s. 239-244.

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Formant –tor, PF, T. 35, 1990, s. 245-262.

 

PASOŃ Anna, Z zagadnień liczby rzeczowników zwanych singularia tantum w polszczyźnie XVI wieku, PF, T. 35, 1990, s. 263-271.

 

PADEWSKA Ewa, Charakterystyka elementów składniowo-stylistycznych w wybranych opowiadaniach Marka Nowakowskiego, PF, T. 35, 1990, s. 273-278.

 

PAWELEC Radosław, Normy w tekstach publicystycznych Cypriana Norwida, PF, T. 35, 1990, s. 279-286.

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Lekarz wiejski z roku 1788 wobec oryginału francuskiego, PF, T. 35, 1990, s. 287-290.

 

WALCZAK Grzegorz, Klasyfikacja zdań złożonych w języku polskim, PF, T. 35, 1990, s. 291-400.

 

Tom XXXVI

 

KUPISZEWSKI Władysław, Profesor Doktor Mieczysław Szymczak (5 X 1927 – 30 IX 1985), PF, T. 36, 1991, s. 5-10.

 

DUBISZ Stanisław, Bibliografia prac naukowych Prof. Dra Mieczysława Szymczaka (1951-1985), PF, T. 36, 1991, s. 11-24.

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Historia języka i dialektologia w dorobku naukowym Profesora Mieczysława Szymczaka, PF, T. 36, 1991, s. 25-30.

 

SIATKOWSKI Janusz, Profesor Mieczysław Szymczak jako slawista, PF, T. 36, 1991, s. 31-36.

 

DUBISZ Stanisław, Profesor Mieczysław Szymczak – nauczyciel i opiekun naukowy, PF, T. 36, 1991, s. 37-42.

 

HOMA Edward, Problemy integracji językowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w działalności naukowej Profesora Mieczysława Szymczaka, PF, T. 36, 1991, s. 43-46.

 

ADAMISZYN Zbigniew, Metodologiczne problemy badania polszczyzny potocznej, PF, T. 36, 1991, s. 47-56.

 

RZETELSKA-FELESZKO Ewa, Kształtowanie się systemu nazewniczego, PF, T. 36, 1991, s. 57-64.

 

SOBIERAJSKI Zenon, Podstawowe założenia metodyczne Słownika ludowego Wielkopolski, PF, T. 36, 1991, s. 65-77.

 

NOWAK Franciszek, O potrzebie wykorzystania aspektów ilościowych przy opracowaniu szkolnego słownika ortograficznego, PF, T. 36, 1991, s. 79-86.

 

CHLUDZIŃSKA-ŚWIĄTECKA Jadwiga, O niektórych przypadkach i odmianach supletywizmu, PF, T. 36, 1991, s. 87-97.

 

HOLVOET Axel, O formie przypadkowej patiensa w języku polskim, PF, T. 36, 1991, s. 99-108.

 

RZEPKA Wojciech Ryszard, Odmiana rzeczowników noga, ręka, oko, ucho w XVI-XVII wieku (Nota do dziejów liczby podwójnej), PF, T. 36, 1991, s. 109-121.

 

TREDER Jerzy, Końcówki datiwu sg. masculinum i neutrum w kaszubszczyźnie, PF, T. 36, 1991, s. 123-130.

 

BĄBA Stanisław, Z pogranicza słownictwa i słowotwórstwa. Najnowsze rzeczowniki z formantem –owicz, PF, T. 36, 1991, s. 131-137.

 

POSPISZYLOWA Anna, Ekspresiwa osobowe w gwarze wsi Istebna, PF, T. 36, 1991, s. 139-153.

 

WÓJCIKOWSKA Elżbieta, Formacje przymiotnikowe typu podgórski, zamorski w historii języka polskiego, PF, T. 36, 1991, s. 155-160.

 

HOMA Edward, Wybrane problemy składni w gwarach Pomorza Środkowego, PF, T. 36, 1991, s. 161-168.

 

HUSZCZA Romuald, Wykładniki uwydatnionego tematu zdania w językach polskim, japońskim, angielskim i wietnamskim, PF, T. 36, 1991, s. 169-181.

 

JADACKA Hanna, Imiesłowowy równoważnik zdania. Norma a praktyka językowa, PF, T. 36, 1991, s. 183-191.

 

KRĄŻYŃSKA Zdzisława, Okolicznik warunku w języku staropolskim, PF, T. 36, 1991, s. 195-204.

 

KUPISZEWSKI Paweł, O niektórych cechach składniowych rozprawy Literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym Maurycego Mochnackiego, PF, T. 36, 1991, s. 203-210.

 

MARCJANIK Małgorzata, Argument komunikatu w strukturze semantycznej predykatów adresatywnych, PF, T. 36, 1991, s. 211-218.

 

PREYZNER Marcin, Paralaksa/hipotaksa a zdanie rozwijające, PF, T. 36, 1991, s. 219-228.

 

BUTTLER Danuta, Procesy eliminacji wieloznaczności w drugiej połowie XIX wieku, PF, T. 36, 1991, s. 229-236.

 

OTWINOWSKI Andrzej, Pojęcie przeznaczenia i jego implikacje, PF, T. 36, 1991, s. 237-243.

 

BAŃKOWSKI Andrzej, Wyrazy trudne w Wokabularzu trydenckim, PF, T. 36, 1991, s. 245-254.

 

BREZA Edward, Nazwisko Lewandowski, PF, T. 36, 1991, s. 255-257.

 

DĄBKOWSKI Grzegorz, Rozwój historyczny polskiej terminologii z zakresu muzyki, PF, T. 36, 1991, s. 259-266.

 

DECYK-ZIĘBA Wanda, Nazwy miasta Muromia w XVI-wiecznych kronikach, PF, T. 36, 1991, s. 267-270.

 

DŁUGOSZ Kazimierz, O etymologii ludowej, PF, T. 36, 1991, s. 271-276.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, Problem identyfikacji jednostki leksykalnej, PF, T. 36, 1991, s. 277-282.

 

KOWALIK-KALETA Zofia, Od predykacji do nominacji – samoistna tendencja ewolucji nazwisk słowiańskich, PF, T. 36, 1991, s. 283-293.

 

MALEC Tadeusz, Dominikantyk (Uwagi leksykograficzne), PF, T. 36, 1991, s. 295-300.

 

MORAWSKI Wiesław, O tak zwanych zapożyczeniach homonimicznych w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, PF, T. 36, 1991, s. 301-308.

 

NOWOWIEJSKI Bogusław, Z frazeologii mowy sokolskiej, PF, T. 36, 1991, s. 309-315.

 

PAJEWSKA Ewa, Z zagadnień gwary łowieckiej, PF, T. 36, 1991, s. 317-322.

 

PUZYNINA Jadwiga, Bluszcz w poezji Norwida, PF, T. 36, 1991, s. 323-328.

 

SĘKOWSKA Elżbieta, Nazwiska hiszpańskie w języku polskim – zagadnienia adaptacji, PF, T. 36, 1991, s. 329-335.

 

SIATKOWSKI Janusz, O kilku domniemanych frazeologizmach tureckich w języku bułgarskim, PF, T. 36, 1991, s. 337-342.

 

WARCHOŁ Stefan, O ekspresywach typu mamusia, córuchna oraz pijusiać ‘pić’, bawiuchnać ‘bawić’, PF, T. 36, 1991, s. 343-350.

 

WEICHT Elke, Zur Expansion als einer Form der Variierung phraseologischer Wendungen, PF, T. 36, 1991, s. 351-358.

 

WIERZBICKA Elżbieta, O języku urzędników, PF, T. 36, 1991, s. 359-367.

 

WIŚNIEWSKA Halina, Terminologia medyczna w rozprawie De ossibus humanis tractatus tres Jana Ursinusa, PF, T. 36, 1991, s. 369-378.

 

WOŁOWIK Barbara, Wokół nazw kulturowych, PF, T. 36, 1991, s. 379-385.

 

BIAŁOSKÓRSKA Mirosława, Przegląd cech konsonantyzmu gwar wileńskich na Pomorzu Północno-Zachodnim, PF, T. 36, 1991, s. 387-392.

 

ŻUCHNIEWICZ Marian, O dzisiejszym funkcjonowaniu gwary (Na przykładzie wsi Janki woj.,. płockie), PF, T. 36, 1991, s. 393-398.

 

BARTNICKA Barbara, Stylizacja językowa w dramatach S. Żeromskiego, PF, T. 36, 1991, s. 399-404.

 

GAJDA Stanisław, Stylowe wykorzystanie gramatycznych środków języka jako przedmiot gramatyki stylistycznej, PF, T. 36, 1991, s. 405-413.

 

KOSYL Czesław, Nazwy osobowe w powieściach Jarosława Iwaszkiewicza, PF, T. 36, 1991, s. 415-421.

 

LAM Andrzej, K. K. Baczyński pod piórem niemieckiego tłumacza, PF, T. 36, 1991, s. 423-426.

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Refleksy fonetyki dialektalnej w Pamiętnikach J. Chr. Paska, PF, T. 36, 1991, s. 427-430.

 

SOCHACKA Stanisława, Kilka uwag o działalności Paula Dielsa we Wrocławiu w latach 1911-1945, PF, T. 36, 1991, s. 431-435.

 

Tom XXXVII

 

RYBICKA-NOWACKA Halina, Nota biograficzna, PF, T. 37, 1992, s. 9-11.

 

MARKOWSKI Andrzej, Dorobek naukowy Profesor Danuty Buttler, PF, T. 37, 1992, s. 13-22.

 

BUTTLER Danuta, Bibliografia prac naukowych prof. dr Danuty Buttlerowej, PF, T. 37, 1992, s. 23-37.

 

BAJEROWA Irena, Znaczenie normy teoretycznej w rozwoju polskiej fleksji XIX wieku, PF, T. 37, 1992, s. 41-52.

 

BIEŃ Janusz, Koncepcja słownikowych tablic morfologicznych (na przykładzie przymiotnika), PF, T. 37, 1992, s. 53-64.

 

КЛИМОНОВ В. Д., Типы числовых парадигм имен существительных в польском и немецком языках, PF, T. 37, 1992, s. 65-73.

 

SALONI Zygmunt, Co istnieje, a co nie istnieje we fleksji polskiej, PF, T. 37, 1992, s. 75-87.

 

KREJA Bogusław, Problemy wyboru: trójmasztowiec czy trzymasztowiec, PF, T. 37, 1992, s. 91-97.

 

ZARĘBINA Maria, Formy stopniowania przymiotników i przysłówków w polszczyźnie mówionej, PF, T. 37, 1992, s. 99-107.

 

ZIENIUKOWA Jadwiga, Odliczebnikowe wyrazy z kręgu słownictwa rodzinnego oraz wyrazy bliźnięta, bliźniaki w dzisiejszej i dawnej polszczyźnie, PF, T. 37, 1992, s. 109-116.

 

BOGUSŁAWSKI Andrzej, Spójnik „kompensacyjno-rozłączny” czy zastosowanie spójnika warunkowego?, PF, T. 37, 1992, s. 119-126.

 

GRANNES Alf, The Morphosyntactic Variation of Adjectives and Participles as Objective Predicatives in Modern Slavic Languages, PF, T. 37, 1992, s. 127-139.

 

MARCJANIK Małgorzata, Językoznawcze losy teorii walencji, PF, T. 37, 1992, s. 141-146.

 

PISARKOWA Krystyna, Przypisy do historii składni języka polskiego, PF, T. 37, 1992, s. 147-151.

 

GROCHOWSKI Maciej, Status semantyczny wykrzykników właściwych, PF, T. 37, 1992, s. 155-163.

 

KAROLAK Stanisław, Gramatyka a kształtowanie świadomości poznawczej, PF, T. 37, 1992, s. 165-174.

 

MIODUNKA Władysław, Analiza semowa znaczenia wyrazów a zagadnienie wyróżniania i definiowania znaczeń wyrazów w opisie leksykograficznym, PF, T. 37, 1992, s. 175-182.

 

NOWAKOWSKA-KEMPNA Iwona, Czy istnieje granica między semazjologią a onomazjologią w świetle analizy semowej, PF, T. 37, 1992, s. 183-192.

 

POPOWSKA-TABORSKA Hanna, Archaiczna wobec literackiej polszczyzny warstwa kaszubskiej semantyki, PF, T. 37, 1992, s. 193-198.

 

ANUSIEWICZ Janusz, Koń – jaki jest – w języku polskim?, PF, T. 37, 1992, s. 201-212.

 

BASARA Jan, Gwarowe formy wyrazu powrósło, PF, T. 37, 1992, s. 213-216.

 

DECYK Wanda, Kilka uwag o przymiotnikach w tytule carskim w Kronice M. Bielskiego, PF, T. 37, 1992, s. 217-220.

 

MAĆKIEWICZ Jolanta, Leksyka ogólna a terminologia – dwa sposoby opisywania świata (na przykładzie polskich i angielskich nazw granicy między wodą a ziemią), PF, T. 37, 1992, s. 221-228.

 

PANČÍKOVÁ Marta, Pol’sko-slovenská medzijazyková homonymia, PF, T. 37, 1992, s. 229-235.

 

POLAŃSKI Edward, O dwóch typach błędów leksykalnych uczniów, PF, T. 37, 1992, s. 237-246.

 

SIATKOWSKI Janusz, Wpływ języka polskiego na język i gwary niemieckie, PF, T. 37, 1992, s. 247-246.

 

SIEKIERSKA Krystyna, Rzeczywistość w słownikach Knapiusz a Troca, PF, T. 37, 1992, s. 259-268.

 

TOKARSKI Ryszard, Obraz wsi utrwalony w języku, PF, T. 37, 1992, s. 269-280.

 

WALCZAK Bogdan, Staropolski dowcip onimiczny, PF, T. 37, 1992, s. 281-293.

 

WĘGIER Janina, jeszcze raz o wyrazach obcego pochodzenia, PF, T. 37, 1992, s. 295-300.

 

BĄBA Stanisław. Warianty zwrotu wrzucać (coś) do jednego worka, PF, T. 37, 1992, s. 303-310.

 

EHEGÖTZ Erika, MORVAY Károly, Gleiche Form, folglich auch gleiche Bedeutung (Über „faux amis“ in der Lexik), PF, T. 37, 1992, s. 311-322.

 

KUPISZEWSKI Paweł, O niektórych związkach frazeologicznych Historii literatury polskiej  A. Bentkowskiego, PF, T. 37, 1992, s. 323-330.

 

PAJDZIŃSKA Anna, Frazeologizm w kontekście poetyckim, PF, T. 37, 1992, s. 331-340.

 

RECHTSIEGEL Eugenia, Zur mit dem Lexem rękaHand gebildeten Phraseologie Polnischen und Deutschen, PF, T. 37, 1992, s. 341-348.

 

KRUPIANKA Aleksandra, Oboczność form: rekolekcje//rekolekcja w listach Adama Mickiewicza, PF, T. 37, 1992, s. 351-358.

 

KARAŚ Halina, Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w powieści Michała Czajkowskiego, Stefan Czarniecki, PF, T. 37, 1992, s. 359-376.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Język listów Emila Korytki, PF, T. 37, 1992, s. 377-398.

 

LUBAŚ Władysław, Maria Dąbrowska o swoim języku, PF, T. 37, 1992, s. 399-402.

 

ORŁOŚ Teresa Zofia, Prolog Glossa ordinaria w berlińsko-krakowskim fragmencie staroczeskiego rękopisu Nowego Testamentu, PF, T. 37, 1992, s. 403-407.

 

SKUBALANKA Teresa, Uwagi o modalności poetyckiej na przykładzie wybranych wierszy Józefa Czechowicza, PF, T. 37, 1992, s. 409-421.

 

WIŚNIEWSKA Halina, Zapomniane fraszki Stanisława Jana Niewieskiego (+1699), PF, T. 37, 1992, s. 423-431.

 

HANDKE Kwiryna, Styl a potoczna odmiana języka, PF, T. 37, 1992, s. 435-438.

 

JEDLIČKA Alois, K tradicím nauky o spisovném jazyce v české lingvistice, PF, T. 37, 1992, s. 439-446.

 

KADŁUBIEC Daniel, Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej (zarys problematyki), PF, T. 37, 1992, s. 447-456.

 

ORZECHOWSKA Hanna, Jurij Japelj (1744-1807) i jego projekt nauczania języków słowiańskich w Austrii metodą kontrastywną, PF, T. 37, 1992, s. 457-464.

 

SIATKOWSKA Ewa, Niektóre czynniki pozajęzykowe warunkujące powstanie ogólnonarodowej normy języków zachodniosłowiańskich, PF, T. 37, 1992, s. 465-476.

 

Tom XXXVIII

 

BUTTLER Danuta, Neologizmy z formantem –cja w powojennej polszczyźnie, PF, T. 38, 1993, s. 7-15.

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Budowa słowotwórcza XVI-wiecznych nazw maści koni, PF, T. 38, 1993, s. 17-32.

 

POSPISZYLOWA Anna, Słowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w gwarze wsi Istebna, PF, T. 38, 1993, s. 33-46.

 

WASZAKOWA Krystyna, Derywaty z formantem –ant we współczesnym języku polskim, PF, T. 38, 1993, s. 47-55.

 

КЛИМОНОВ В. Д., Отношения маркированности в числовых парадигмах русских существительных, PF, T. 38, 1993, s. 59-71.

 

КЛИМОНОВ В. Д., Роль изоморфизма маркированности в структурировании грамматических категорий, PF, T. 38, 1993, s. 73-88.

 

CHOJAK Jolanta, Analiza semantyczna i składniowa wyrażenia odmówić komuś, PF, T. 38, 1993, s. 91-105.

 

GRESZCZUK Barbara, Przeczenie przy ani – obligatoryjne czy fakultatywne, PF, T. 38, 1993, s. 107-137.

 

BUDZISZEWSKA Wanda, Śladami poznańskich czarownic z XVII wieku, PF, T. 38, 1993, s. 141-147.

 

CHLUDZIŃSKA-ŚWIĄTECKA Jadwiga, O współczesnym słownictwie cerkiewno-teologicznym w Polsce, PF, T. 38, 1993, s. 149-178.

 

JURKOWSKI Marian, Zapożyczenia indiańskie w języku polskim (w 500-lecie odkrycia Ameryki), PF, T. 38, 1993, s. 179192.

 

KUPISZEWSKI Paweł, Język J. Lelewela na tle jego historiografii, PF, T. 38, 1993, s. 193-205.

 

SOKÓLSKI Karol, Niektóre językoznawcze i pozajęzykoznawcze klasyfikacje leksyki specjalistycznej na przykładzie leksyki prawniczej, PF, T. 38, 1993, s. 207-216.

 

DECYK-ZIĘBA Wanda, Z zagadnień tekstologicznych. Onomastyka Jezdy do Moskwy Jana Kochanowskiego, PF, T. 38, 1993, s. 219-242.

 

GÓRNOWICZ Hubert, Nazwiska malborskie od malborskich nazw miejscowych, PF, T. 38, 1993, s. 243-252.

 

DUBISZ Stanisław, Archaizmy w tekście utworu literackiego, PF, T. 38, 1993, s. 255-265.

 

KARAŚ Halina, Wpływy rosyjskie w języku XIX-wiecznych pamiętników ks. Karola Mikoszewskiego, PF, T. 38, 1993, s. 267-313.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Szkoła w powieści A. Dygasińskiego W Kielcach w świetle faktów językowych, PF, T. 38, 1993, s. 315-323.

 

MALINOWSKA Ewa Stylizacja gwarowa w Uśmiechu Emila Zegadłowicza, PF, T. 38, 1993, s. 325-345.

 

DRECHSEL Ulrich, Kilka uwag dotyczących tłumaczenia na język niemiecki polskich konstrukcji eliptycznych w dziełach literackich, PF, T. 38, 1993, s. 349-352.

 

FAULSTICH Gisela, Nazwy znaczące w przekładzie artystycznym z polskiego na niemiecki, PF, T. 38, 1993, s. 353-361.

 

JÄGER Gert, Ekwiwalentności w rzekładzie artystycznym, PF, T. 38, 1993, s. 363-374.

 

MÜLLER Dietrich, O roli przesłanek rozumieniowych w przekładzie artystycznym, PF, T. 38, 1993, s. 375-383.

 

RUDOLPH Jolanta, Socjolingwistyczne aspekty przekładu artystycznego, PF, T. 38, 1993, s. 385-392.

 

SIATKOWSKA Ewa Zachodniosłowiańskie i niemieckie ekwiwalenty wybranych fragmentów Biblii, PF, T. 38, 1993, s. 393-403.

 

WEICHT Elke, O przekładzie niektórych modyfikacji związków frazeologicznych języka polskiego na niemiecki, PF, T. 38, 1993, s. 405-409.

 

JOVANOVIĆ Gordana, Językoznawcza polonistyka w byłej Jugosławii, PF, T. 38, 1993, s. 413-420.

 

PORAYSKI-POMSTA Józef, Problemy jęzkowego opisu wypowiedzi dziecięcych, PF, T. 38, 1993, s. 423-440.

 

Tom XXXIX

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Formant –er w historii języka polskiego, PF, T. 39, 1994, s. 7-19.

 

KĘPIŃSKA Alina, O sufiksacji form pochodnych od imion osobowych (na przykładach z polszczyzny familijnej mieszkańców Sieradza), PF, T. 39, 1994, s. 21-33.

 

MOLAS Jerzy, Próba praktycznej weryfikacji czasowników kauzatywnych (na przykładach polskich i serbsko-chorwackich), PF, T. 39, 1994, s. 35-47.

 

SIATKOWSKI Janusz, Slawizmy z sufiksem –ak w języku i dialektach niemieckich, PF, T. 39, 1994, s. 49-95.

 

WASZAKOWA Krystyna, Derywaty z sufiksem –izm // –yzm we współczesnej polszczyźnie ogólnej, PF, T. 39, 1994, s. 97-115.

 

SOKÓLSKA Urszula, Wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania w XVII-wiecznej polszczyźnie kresowej, PF, T. 39, 1994, s. 117-123.

 

ADAMIEC Dorota, Frazeologizmy w dialektach polonijnych (na podstawie materiału anglopolskiego), PF, T. 39, 1994, s. 125-131.

 

CZECHOSZ Iwona, Związki frazeologiczne w utworze I. Petrova Četirinadeset celuvki i ich ekwiwalenty w przekładach polskich, PF, T. 39, 1994, s. 133-145.

 

DUBISZ Stanisław, Komparatywne formacje stopniowania względnego w polskich frazeologizmach, PF, T. 39, 1994, s. 147-155.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Frazeologia w powieści J. Abramowa-Newerlego Pan Idzich w Kanadzie, PF, T. 39, 1994, s. 157-175.

 

BAŃKOWSKA Edyta, Słownictwo w języku Polonii amerykańskiej (na przykładzie nagrań idiolektów z New Britain, Connecticut – USA, PF, T. 39, 1994, s. 175-189.

 

DŁUGOSZ Kazimierz, O pragmatycznych aspektach języka mówionego na podstawie analizy tekstów powitań i pożegnań mieszkańców Szczecina, PF, T. 39, 1994, s. 191-203.

 

JURKOWSKI Marian, Słownictwo obce w Dworzaninie Łukasza Górnickiego, PF, T. 39, 1994, s. 205-215.

 

KĘDZIERSKI Witold, Wpływ gwary więziennej na język innych środowisk, PF, T. 39, 1994, s. 217-222.

 

ŻUCHNIEWICZ Marian, Z gwary szkolnej. Nazwy ocen, PF, T. 39, 1994, s. 223-229.

 

SIATKOWSKI Janusz, Polsko-czeskie kontakty językowe na terenie Polski, PF, T. 39, 1994, s. 231-247.

 

DECYK Wanda, Z zagadnień tekstologicznych. Na marginesie wydania rękopisu Stryjowskiego, PF, T. 39, 1994, s. 249-259.

 

ДЗЕНДЗЕЛІВСКИЙ Й., Листувания Я. М. Розвадовського з В. Ягичем, PF, T. 39, 1994, s. 261-289.

 

IWANOWSKA Aleksandra, O metodzie leksykograficznej Nowego dykcyjonarza to jest Monika polsko-niemiecko-francuskiego (1764) Michała Abramowa Troca, PF, T. 39, 1994, s. 291-325.

 

SOBAČIUS Giedrius, Stanisław Ropelewski i jego Słownik polsko-francuzki, PF, T. 39, 1994, s. 327-334.

 

SĘDZIAK Henryk, Czasowniki z komponentem ‘mówić’ w strukturze semantycznej (na materiale gwary łomżyńskiej), PF, T. 39, 1994, s. 335-349.

 

PODHORECKA Krystyna Maria, Kilka uwag o bałkańskich powieściach T. T. Jeża, PF, T. 39, 1994, s. 351-353.

 

Tom XL

 

KREJA Bogusław, Formacje na –iniec typu babiniec, krowiniec w języku polskim (na tle słowiańskim), PF, T. 40, 1995, s. 7-27.

 

KĘPIŃSKA Alina, O rzeczownikach podzielnych słowotwórczo w „Dzienniku Sprawy Bożej” Seweryna Goszczyńskiego (nomina actionis), PF, T. 40, 1995, s. 29-62.

 

MAJEWSKA Małgorzata, Analiza morfologiczna przymiotnikowych homonimów całkowitych, PF, T. 40, 1995, s. 63-77.

 

СЯТКОВСКИЙ Януш, Проблема морфологической адаптации на примере славянско-немецких влияний, PF, T. 40, 1995, s. 79-87.

 

SZCZEPANKOWSKA Irena, Gwarowe nomina attributiva – struktura i funkcje kompositów, PF, T. 40, 1995, s. 89-95.

 

ŁAZIŃSKI Marek, WIEMER Björn, Terminatywność jako kategoria stopniowalna, PF, T. 40, 1995, s. 99-126.

 

WIERZBICKA Elżbieta, To jako wykładnik sytuacji, PF, T. 40, 1995, s. 127-134.

 

ADAMIEC Dorota, Wyraz Bóg  i frazeologia z nim związana w XVII wieku, PF, T. 40, 1995, s. 137-148.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Z zagadnień frazeologii w powieści A. Dygasińskiego  W Kielcach, PF, T. 40, 1995, s. 149-152.

 

BURKHARDT Hanna, Kilka uwag o słownictwie w „Dzienniku Berlińskim” (1916-1917), PF, T. 40, 1995, s. 155-166.

 

DĄBROWSKA-KAMIŃSKA Anna, Zapożyczenia w nazwach rzeczy codziennego użytku w ukraińskim dialekcie bukowińskim, PF, T. 40, 1995, s. 167-174.

 

NOWOWIEJSKI Bogusław, Z dziejów  ober(-)  w języku polskim, PF, T. 40, 1995, s. 175-187.

 

SOKÓLSKI Karol, Uwagi o definicjach niektórych terminów prawniczych w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, PF, T. 40, 1995, s. 189-199.

 

DECYK Wanda, O zmianach polskich antroponimów w zbiorowościach polonijnych, PF, T. 40, 1995, s. 203-213.

 

DUBISZ Stanisław, Język polski poza granicami kraju (1945-1995) – zagadnienia metodologii opisu, PF, T. 40, 1995, s. 215-227.

 

SĘKOWSKA Elżbieta, Sprawność językowa przedstawicieli Polonii w Republice Południowej Afryki (na podstawie nagrań idiolektów), PF, T. 40, 1995, s. 229-236.

 

SOKÓLSKA Urszula, Uwagi o języku Listów Wojtusia z Zawad  Marcelego Motty’ego, PF, T. 40, 1995, s. 239-297.

 

WALCZAK Agnieszka, Językowo-stylistyczna analiza prozy Milorada Pavicia, PF, T. 40, 1995, s. 299-306.

 

ДЗЕНДЗЕЛIВСЬКИЙ Й. О, Матерiали до iсторiï польскоï та слов’анскоï фiлологiï II. Листування Л. Малиновського з В. Ягичем, PF, T. 40, 1995, s. 309-384.

 

SKOCZYLAS-STAWSKA Honorata, Cechy gwar wieluńskich w dziele Oskara Kolberga, PF, T. 40, 1995, s. 385-395.

 

WORBS Erika, Das „Ausführliche Polnisch-Deutsche Handwörterbuch“ von Jan Kajetan Trojański – Ein Beitrag zur polnischen Lexikographie des 19. Jh., PF, T. 40, 1995, s. 397-413.

 

ABDELAAL Mariam, Dyglosja serbska jako wynik ideologizowania języka (charakterystyka typologiczna serbskiej sytuacji językowej XVIII cz.1 i XIX wieku), PF, T. 40, 1995, s. 417-432.

 

Tom XLI

 

CHLUDZIŃSKA-ŚWIĄTECKA Jadwiga, Korona Kazimierzów, PF, T. 41, 1996, s. 7-12.

 

KĘPIŃSKA Alina, Rzeczowniki podzielne słowotwórczo w Dzienniku Sprawy Bożej S. Goszczyńskiego (z wyjątkiem nazw czynności), PF, T. 41, 1996, s. 13-42.

 

NAGÓRKO Alicja, Słowotwórstwo w polskich pracach językoznawczych XIX i początków XX wieku, PF, T. 41, 1996, s. 43-72.

 

POSPISZYLOWA Anna, Zadwerbializowane formy przypadkowe rzeczowników w gwarze wsi Istebna, PF, T. 41, 1996, s. 73-85.

 

RACZKO-ŚLIWA Teresa, Prefiksalne sposoby wyrażania małej miary akcji w serbsko-chorwackich czasownikach, PF, T. 41, 1996, s. 87-100.

 

SIATKOWSKI Janusz, Dialektalne slawizmy niemieckie z sufiksem –usch w nazwach osobowych, PF, T. 41, 1996, s. 101-110.

 

WOJTCZUK Krystyna, Wariantywne nazwy dziecka o ekspresji pozytywnej i/lub negatywnej w języku familijnym siedlczan, PF, T. 41, 1996, s. 111-124.

 

GAWEŁKO Marek, O głównej funkcji inwersji podmiotu w polszczyźnie, PF, T. 41, 1996, s. 127-145.

 

ŚWIĘCZKOWSKA Halina, O zdaniach jednostkowych w języku polskim (uwagi na marginesie ontologii Leśniewskiego), PF, T. 41, 1996, s. 147-157.

 

WALCZAK Grzegorz, Funkcje spójnika bo w gwarach warmińsko-mazursko-ostródzkich, PF, T. 41, 1996, s. 159-171.

 

DĄBROWSKA-KAMIŃSKA Anna, Kategoria rodzaju rzeczowników ukraińskich zapożyczonych z języka angielskiego, PF, T. 41, 1996, s. 175-178.

 

SIATKOWSKA Ewa, Fonetyka J. B. Fryca na przykładzie jego tłumaczenia „Księgi Genesis” (1796) w porównaniu ze współczesną normą literacką, PF, T. 41, 1996, s. 179-192.

 

ŚWIĘCZKOWSKA Halina, Platońska perspektywa języka u Kartezjusza i Leibniza, PF, T. 41, 1996, s. 193-205.

 

WALCZAK Bogdan, Witolda Mańczaka teoria pokrewieństwa językowego, PF, T. 41, 1996, s. 207-220.

 

CZARDYBON Magda, Słownictwo muzyczne w korespondencji Stanisława Moniuszki, PF, T. 41, 1996, s. 223-245.

 

DECYK Wanda, Transpozycja wschodniosłowiańskich nazw geograficznych na język polski (na przykładzie materiału z kroniki Nestora), PF, T. 41, 1996, s. 247-265.

 

MAŃCZAK Witold, Pochodzenie gwarowych form rękamy, my, , mędzy, PF, T. 41, 1996, s. 267-273.

 

TARAS Barbara, Średniowieczne słownictwo domowe i rodzinne. Cz. I. Wyrazy, wyrażenia i zwroty związane z narodzinami, pielęgnacją i wychowaniem małego dziecka znajdujące się w tekście Rozmyślania przemyskiego, PF, T. 41, 1996, s. 275-281.

 

TRYBULEC Zinaida, Święczkowska Halina, O języku tekstów matematyki, PF, T. 41, 1996, s. 283-296.

 

BARTNICKA Barbara, Przymiotnikowe archaizmy leksykalne i semantyczne w języku powieści Henryka Rzewuskiego, PF, T. 41, 1996, s. 299-313.

 

JURKOWSKI Marian, Rutenizmy i orientalizmy w baśni O krasnoludkach i sierotce Marysi Marii Konopnickiej (w setną rocznicę wydania dzieła), PF, T. 41, 1996, s. 315-323.

 

ДУЛИЧЕНКО Александр Дмитриевич, Письма Милана Решетара Ивану (Яну) Бодуэну де Куртенэ (Страница из истории изучения молизских славян Италии), PF, T. 41, 1996, s. 327-331.

 

ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ Й. О., Матеріали до історії польскої та слов’янської філології IV. Листувння Я. Бодуена де Куртене з В. Ягичем, PF, T. 41, 1996, s. 333-416.

 

WAKUŁENKO Serhij, O korzeniach filozoficznych metodologicznej polemiki między A. Brücknerem a J. N. Baudouinem de Courtenay, PF, T. 41, 1996, s. 417-422.

 

Tom XLII

 

SIATKOWSKI Janusz, Slawizmy z sufiksami (n)ica, -ьcь, -itjь w języku i dialektach niemieckich, PF, T. 42, 1997, s. 5-51.

 

WIERZCHOWSKI Józef, W sprawie tzw. słowników gniazdowych, PF, T. 42, 1997, s. 53-61.

 

DĄBROWSKA-KAMIŃSKA Anna, Kategoria rodzaju rzeczowników zakończonych na spółgłoskę miękką i historycznie miękką w języku polskim i ukraińskim, PF, T. 42, 1997, s. 63-79.

 

JURKOWSKI Marian, Rodzaj gramatyczny rzeczowników obcego pochodzenia w języku polskim i ukraińskim, PF, T. 42, 1997, s. 81-90.

 

KĘPIŃSKA Alina, Wyrównania międzydeklinacyjne oraz negacja a problem genezy rodzaju męsko- i niemęskoosobowego, PF, T. 42, 1997, s. 91-119.

 

KIKLEWICZ Aleksander, Czy w języku polskim istnieją zaimki dzierżawcze, PF, T. 42, 1997, s. 121-130.

 

PAWLAK Dorota, Użycie form analitycznych czasu przyszłego we współczesnej polszczyźnie, PF, T. 42, 1997, s. 135-145.

 

GODLEWSKI Maciej, Adnominalny genetiwus jakościowy w językach: czeskim, słowackim i słoweńskim na tle polszczyzny, PF, T. 42, 1997, s. 147-152.

 

TARAS Barbara, Staropolskie partykuły wprowadzające zdanie pytajne, PF, T. 42, 1997, s. 153, 169.

 

BARTNICKA Barbara, Archaizmy gramatyczne w tekstach Henryka Rzewuskiego, PF, T. 42, 1997, s. 171-187.

 

KONECKA Katarzyna, Norwidowskie kwiaty w asocjacjach sakralnych, PF, T. 42, 1997, s. 189-201.

 

KORPYSZ Tomasz, Swoboda i jej derywaty w idiolekcie Cypriana Norwida na tle dziewiętnastowiecznej polszczyzny ogólnej i języka Adama Mickiewicza, PF, T. 42, 1997, s. 203-219.

 

KOZARYN Dorota, Parafrazy biblijne w Listach Adama Mickiewicza, PF, T. 42, 1997, s. 221-231.

 

MARIAK Leonarda, Funkcje parafraz przysłów w tekstach A. Mickiewicza, PF, T. 42, 1997, s. 233-249.

 

DECYK Wanda, Motywacja nazw własnych krów, PF, T. 42, 1997, s. 253-259.

 

GAŁECKI Zygmunt, Płosodrza, PF, T. 42, 1997, s. 261-269.

 

MAJEWSKA Małgorzata, Analiza historyczna przymiotnikowych homonimów całkowitych, PF, T. 42, 1997, s. 271-276.

 

SZERSZUNOWICZ Joanna, Polskie odpowiedniki translatoryuczne czasowników angielskich (na podstawie Alicji w Krainie Czarów), PF, T. 42, 1997, s. 277-289.

 

ŚWIĘCZKOWSKA Halina, Język zwierciadłem kultury narodu (O programie naprawy języka niemieckiego W. G. Leibniza), PF, T. 42, 1997, s. 293-309.

 

ДЗЕНДЗЕЛІВСКИЙ Й. О. Матеріали до історії польскої та слов’янської філології. V. Листувания Я. Карловича, А. А. Кринського, А. Калини з В. Ягичем, PF, T. 42, 1997, s. 311-349.

 

Tom XLIII

 

BAJEROWA Irena, Dwa spojrzenia na ewolucję języka ogólnopolskiego, PF, T. 43, 1998, s. 45-51.

 

SUBKO Barbara, WASZAKOWA Krystyna, Życiorys naukowy profesor Jadwigi Puzyniny, PF, T. 43, 1998, s. 9-13.

 

SUBKO Barbara, WASZAKOWA Krystyna, Wokół spraw ważnych i istotnych (Z profesor Jadwigą Puzyniną rozmawiają Barbara Subko i Krystyna Waszakowa), PF, T. 43, 1998, s. 15-25.

 

KADYJEWSKA Anna, WASZAKOWA Krystyna, Bibliografia prac profesor Jadwigi Puzyniny, PF, T. 43, 1998, s. 27-44.

 

BARTMIŃSKI Jerzy, Dynamika pojęcia ojczyzny, PF, T. 43, 1998, s. 53-60.

 

BARTNICKA Barbara, Dziewiętnastowieczne funkcje składniowe bezokolicznika (na materiale powieści Henryka Rzewuskiego), PF, T. 43, 1998, s. 61-66.

 

BASARA Jan, Siewca słowa rozsiewa, PF, T. 43, 1998, s. 67-69.

 

BEDNARCZUK Leszek, Transcendencja i transkomunikacja, PF, T. 43, 1998, s. 71-81.

 

BOGUSŁAWSKI Andrzej, O „pożytkach karmienia człowieka piersią”, PF, T. 43, 1998, s. 83-89.

 

BRALCZYK Jerzy, Wspólny język? (uwagi o reklamie), PF, T. 43, 1998, s. 91-94.

 

CHLUDZIŃSKA-ŚWIĄTECKA Jadwiga, Przyjaciele Moskale, PF, T. 43, 1998, s. 95-100.

 

CHODOROWSKA-ZDEBIAK Katarzyna, Metaforyka przestrzenna w wierszach Cypriana Norwida z lat 1842-1851, PF, T. 43, 1998, s. 101-109.

 

CHOJAK Jolanta, Święte, istotne, szczere czy fałszywe i okrutne? (uwagi o Norwidowskim serio), PF, T. 43, 1998, s. 111-117.

 

DANIELEWICZOWA Magdalena, O szczególnych właściwościach 1. os. l. poj. czasu teraźniejszego pewnych czasowników mentalnych, PF, T. 43, 1998, s. 119-129.

 

DECYK Wanda, O nazwach początkowego i końcowego odcinka rzeki w wybranych XVIII-wiecznych podręcznikach do geografii, PF, T. 43, 1998, s. 131-137.

 

DUBISZ Stanisław, Lamentacyjne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej, PF, T. 43, 1998, s. 139-142.

 

DUNAJSKI Antoni ks., Norwidowe piękno jako kształt milości, PF, T. 43, 1998, s. 143-145.

 

FALKENBERG Gabriel, Das Selbstverständliche verstehen: Spekulationen zur Natur des semantischen Wissens, PF, T. 43, 1998, s. 147-162.

 

GROCHOWSKI Maciej, Antonimy na szczęście – niestety. Próba analizy semantycznej, PF, T. 43, 1998, s. 163-167.

 

GRYBOSIOWA Antonina, Człowiek współczesny – jednostka precyzyjnie oznakowana, PF, T. 43, 1998, s. 169-173.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, Obraz ‘sumienia’ w języku polskim na tle porównawczym, PF, T. 43, 1998, s. 175-183.

 

HANDKE Kwiryna, Doraźny prestiż słowa, PF, T. 43, 1998, s. 185-189.

 

HENTSCHEL Gerd, Zu Status und Funktion von polnisch to (jest) – II: Kopula – Pronomen – Konjunktion – Praktikel, PF, T. 43, 1998, s. 191-203.

 

JADACKA Hanna, Opis gniazdowy jako podstawa badania łączliwości formantów, PF, T. 43, 1998, s. 205-211.

 

ЮДИН А. В., Святое, святые и их имена в восточнославянских заговорах, PF, T. 43, 1998, s. 213-218.

 

JURKOWSKI Marian, Wyrazy oznaczające ‘kłamstwo’ w języku ukraińskim, PF, T. 43, 1998, s. 219-227.

 

KALLAS Krystyna, Zaimki przeczące w polskim zdaniu, PF, T. 43, 1998, s. 229-235.

 

KARPLUK Maria, Do zagadnień polskiego światopoglądu językowego: próby nazwania człowieka oszczędnego, PF, T. 43, 1998, s. 237-241.

 

KLESZCZOWA Krystyna, Staropolskie nazwy czynności, PF, T. 43, 1998, s. 243-249.

 

KUDYBA Wojciech, „Języka tautologicznego tłumacz”, PF, T. 43, 1998, s. 251-255.

 

KORPYSZ Tomasz, Kilka uwag na temat Norwidowego rozumienia zwrotu szczęść Boże, PF, T. 43, 1998, s. 257-263.

 

KOZIARA Stanisław, Miłować i jego synonimy w polskich przekładach Psałterza, PF, T. 43, 1998, s. 265-271.

 

KREJA Bogusław, Formacje na –ownictwo i –alnictwo we współczesnym języku polskim, PF, T. 43, 1998, s. 275-280.

 

KRUPIANKA Aleksandra, Nazwy doktryn z formantem –izm // -yzm w tekstach Mickiewiczowskich, PF, T. 43, 1998, s. 281-285.

 

KUCAŁA Marian, O polonijnych normach językowych, PF, T. 43, 1998, s. 287-294.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Socjolingwistyczna charakterystyka bohaterów sztuki Jarosława Abramowa-Newerlego Gęsi za wodą, PF, T. 43, 1998, s. 295-305.

 

LESZCZYŃSKI Zenon, Światłocień pozostaje, PF, T. 43, 1998, s. 307-311.

 

MERDAS Alina RSCJ, Jezus Mickiewicza, PF, T. 43, 1998, s. 313-317.

 

MINIKOWSKA Teresa, Z rozważań o błogosławieństwie, PF, T. 43, 1998, s. 319-325.

 

NAGÓRKO Alicja, Synonimia kontekstowa i sytuacyjna. Implikacje leksykograficzne, PF, T. 43, 1998, s. 327-340.

 

OLBRYCHT Katarzyna, Trzeba wrócić dowielkich słów! (Kilka refleksji pedagoga), PF, T. 43, 1998, s. 341-346.

 

PAJDZIŃSKA Anna, Semantyka ciemności w poezji Anny Kamieńskiej, PF, T. 43, 1998, s. 347-355.

 

PEPŁOWSKI Franciszek, Dwa wydania Dworzanina polskiego Łukasza Górnickiego (Przyczynek do kształtowania się normy językowej na przełomie XVI i XVII w.), PF, T. 43, 1998, s. 357-362.

 

PISARKOWA Krystyna, Układała swe włosy – erotyk intersemiotyczny w przekładzie, PF, T. 43, 1998, s. 363-369.

 

POLAŃSKI Kazimierz, Jeszcze o losach jerów w języku połabskim, PF, T. 43, 1998, s. 371-374.

 

RECHZIEGLOVÁ Adela, K pojmu target a target-undershoot ve fonetice L1, PF, T. 43, 1998, s. 375-383.

 

SAMBOR Jadwiga, Rangi znaczeń wyrazów polisemicznych w ocenach licealistów a studentów (Próba rekonesansowa), PF, T. 43, 1998, s. 385-394.

 

SATKIEWICZ Halina, Kreowanie rzeczywistości w wiadomościach prasowych z roku 1952, PF, T. 43, 1998, s. 395-400.

 

SAWICKA Grażyna, Konwencja – kontekst – znaczenie, PF, T. 43, 1998, s. 401-407.

 

SAWICKI Stefan, Teologia literacka – teologia w literaturze – teologia literatury. Kilka uwag o terminach i metodzie, PF, T. 43, 1998, s. 409-412.

 

SIATKOWSKI Janusz, Słowiańskie sufiksy w dialektach niemieckich w ujęciu synchronicznym, PF, T. 43, 1998, s. 413-415.

 

SKUBALANKA Teresa, Uwagi o kształcie językowym Pierścienia Wielkiej-Damy Norwida, PF, T. 43, 1998, s. 417-424.

 

SMÓŁKOWA Teresa, Słownictwo – zmienność i stabilność, PF, T. 43, 1998, s. 425-431.

 

SUBKO Barbara, O poematach Cypriana Norwida (próba typologii gatunku), PF, T. 43, 1998, s. 433-443.

 

SZUMSKA Dorota, Nadmiar czy umiar? Refleksje nad redundancją pleonastyczną, PF, T. 43, 1998, s. 445-453.

 

SZUPRYCZYŃSKA Maria, Tzw. „beneficjent” a przeznaczenie i cel w zdaniach typu X kupuje Y-owi // dla Z-a, PF, T. 43, 1998, s. 455-462.

 

ŚWIDZIŃSKI Marek, Negacja w polszczyźnie: uwikłania składniowe imiesłowów, gerundiów i quasi-gerundiów, PF, T. 43, 1998, s. 463-472.

 

TOKARSKI Ryszard, Wspólnota kulturowa – kultura języka, PF, T. 43, 1998, s. 473-479.

 

TRYBUŚ Krzysztof, Kilka pytań o Paryż Norwida, PF, T. 43, 1998, s. 481-484.

 

ULIČNÝ Oldřich, Komunikační dominanta, PF, T. 43, 1998, s. 485-488.

 

WALCZAK Bogdan, Kto nie rozumie i czego nie rozumie? O (nie)znajomości słownictwa społeczno-politycznego i ekonomicznego w różnych środowiskach użytkowników współczesnej polszczyzny, PF, T. 43, 1998, s. 489-500.

 

ZARĘBINA Maria, Wartościowanie związane z małżeństwem w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza, PF, T. 43, 1998, s. 501-506.

 

ZARON Zofia, Czy zwierzę to ktoś? Językowe dowody podmiotowości zwierząt, PF, T. 43, 1998, s. 507-513.

 

KADYJEWSKA Anna, Modlitwa bardzo Norwidowska (komentarz do wiersza Cypriana Norwida [Bądź wola Twoja…]), PF, T. 43, 1998, s. 515-522.

 

Tom XLIV

 

POPOWSKA-TABORSKA Hanna, O profesorze Januszu Siatkowskim – oficjalnie (i mniej oficjalnie), PF, T. 44, 1999, s. 9-12.

 

Bibliografia prac Janusza Siatkowskiego za lata 1951-1998, PF, T. 44, 1999, s. 13-34.

 

БАЛТОВA Юлия, За отношението между морфемен и словообразувателен анализ, PF, T. 44, 1999, s. 35-40.

 

BARTNICKA Barbara, Przymiotniki dzierżawcze w języku polskim i czeskim, PF, T. 44, 1999, s. 41-50.

 

BASARA Jan, Od siewatki do siewnika, PF, T. 44, 1999, s. 51-58.

 

BLANÁR Vincent, K frekvenčnému statusu interferenčných javov (Na slovensko-bulharskom jazykovom materii), PF, T. 44, 1999, s. 59-63.

 

BREZA Edward, Nazwiska Czapa, Czap(p), Czapel i podobne, PF, T. 44, 1999, s. 65-73.

 

DALEWSKA-GREŃ Hanna, Bośnia i Hercegowina w 3 lata po wojnie – polityka a problemy językowe, PF, T. 44, 1999, s. 75-84.

 

DAMBORSKÝ Jiří, O dwujęzyczności Dziadów, PF, T. 44, 1999, s. 85-95.

 

DECYK Wanda, Zmiany w języku a praktyka wydawnicza (na przykładzie wydań relacji J. Tarnowskiego: 1597, 1611, 1860), PF, T. 44, 1999, s. 97-105.

 

DOLIŃSKI Ignacy M., Bułgarskie nazwy środków czynności (w porównaniu z polskimi), PF, T. 44, 1999, s. 107-112.

 

DUBISZ Stanisław, Czy w Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią występuje mazurzenie?, PF, T. 44, 1999, s. 113-117.

 

DUDÁŠOVÁ-KRŠŠÁKOVÁ Júlia, Fonologický systém spisovnej slovenčiny a pol’štiny z typologického hl’adiska, PF, T. 44, 1999, s. 119-127.

 

DUMA Jerzy, Rozmieszczenie na Pomorzu Zachodnim nazw terenowych zawierających rdzeń *bĕl- ‘biały, biel’, PF, T. 44, 1999, s. 129-138.

 

ДУРИДАНОВ Иван, Към етимологията на бълг. лъч, PF, T. 44, 1999, s. 139-144.

 

ДЗЕНДЗЕЛIВСКИЙ Й. О., Укр. діал. oblak, oblok, словен. діал. oblok, та ін ‘вікно’, PF, T. 44, 1999, s. 145-150.

 

EICHLER Ernst, Zur Etymologie slavischer Reliktwörter. II: Lessing, PF, T. 44, 1999, s. 151-154.

 

FALIŃSKA Barbara, Słowiańskie przywoływania kur i kurcząt (na podstawie materiałów OLA), PF, T. 44, 1999, s. 155-162.

 

FASKA Helmut, K syntaksy kwantifikowanych argumentow w delnjoserbskim přełožku noweho zakonja (Berlinsko-Krakowski rukopis), PF, T. 44, 1999, s. 163-171.

 

FELESZKO Kazimierz, Charakterystyka punktów prudnickich w archiwum Deutscher Sprachatlas, PF, T. 44, 1999, s. 173-178.

 

GAŁECKI Zygmunt Nazwa miejscowa Harachwosty i jej podstawa imienna, PF, T. 44, 1999, s. 179-183.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, Opozycja ‘wierzch’ – ‘spód’ jako składnik językowej konceptualizacji przestrzeni, PF, T. 44, 1999, s. 185-191.

 

GUTSCHMIDT Karl, Хто напісаў першую граматыку беларускай літературнай мовы?, PF, T. 44, 1999, s. 193-199.

 

HABOVŠTIAK Anton, Lingvistickogeografický aspekt a etymológia, PF, T. 44, 1999, s. 201-205.

 

HABOVŠTIAKOVÁ Katana, Motivovanost’ slovenskej frazeológie krest’anstvom, PF, T. 44, 1999, s. 207-212.

 

HABRAJSKA Grażyna, O pewnym sposobie językowego wyrażania centralności wybranych cech prototypowych, PF, T. 44, 1999, s. 213-219.

 

HANDKE Kwiryna, Tło czy dno?, PF, T. 44, 1999, s. 221-224.

 

HINZE Friedhelm, Slovinz. lþb’ańe n. ‘Rheumatismus’ und sein etymologisches Nest, PF, T. 44, 1999, s. 225-232.

 

HONOWSKA Maria, Ślady zmiennych modeli typologicznych w polskiej gramatyce historycznej, PF, T. 44, 1999, s. 233-237.

 

JANČÁKOVÁ Jana, Archaické nářeční rysy v mluvě jazykových ostrovů (Srování mluvy českých reemigrantů z Ukrajiny s mluvou na zaniklém ostrově střelinském v Polsku), PF, T. 44, 1999, s. 239-244.

 

JENČ Helmut, K bohemizmam, specielnje leksikalskim, w rěči spisow Michała Frencela, PF, T. 44, 1999, s. 245-252.

 

JURKOWSKI Marian, Nazwy Boga w poezji Tarasa Szewczenki, PF, T. 44, 1999, s. 253-256.

 

KARAŚ Halina, Wahania i zmiany rodzaju rzeczowników w języku studentów polonistyki wileńskiej, PF, T. 44, 1999, s.257-268.

 

KARPLUK Maria, Do wpływu czeskiego na epistolografię staropolską, PF, T. 44, 1999, s. 269-274.

 

KEIPERT H., Nochmals zur Kontaminationsproblematik in Nr. 5 des „Codex Suprasliensis“, PF, T. 44, 1999, s. 275-280.

 

KĘPIŃSKA Alina, Wyrównania międzydeklinacyjne w M. lm. a geneza dzisiejszych końcówek miejscowych nazw patronimicznych, służebnych, etnicznych i rodowych typu Biskupice (zamiast pierwotnego Biskupicy), Kuchary (zamiast Kucharze) czy Zabłocice (zamiast Zabłocicy), PF, T. 44, 1999, s. 281-289.

 

КЯЕВА Елена, Конверсиални названия за действие (nomina actionis) в българските и словашките говори, PF, T. 44, 1999, s. 291-296.

 

KLESZCZOWA Krystyna, Rzeczownikowe derywaty mutacyjne w polszczyźnie, PF, T. 44, 1999, s. 297-305.

 

KORYTKOWSKA Małgorzata, Z badań nad procesami nominalizacyjnymi i ich funkcją stylistyczną w języku bułgarskim, PF, T. 44, 1999, s. 307-311.


 

KOSESKA-TOSZEWA Violetta, O wieloznaczności wyrażeń kwantyfikujących w językach bułgarskim i polskim, PF, T. 44, 1999, s. 313-318.

 

KREJA Bogusław, Deminutiva (itd.) na –iczka i augumentativa (itp.) na –ica w perspektywie historycznej, PF, T. 44, 1999, s. 319-332.

 

KUCAŁA Marian, Nazwy ludów słowiańskich w pismach Jana Kochanowskiego, PF, T. 44, 1999, s. 333-338.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Gwara w wybranych utworach M. Pilota, PF, T. 44, 1999, s. 339-343.

 

LESZCZYŃSKI Zenon, Deklaracja polskości Baudouina, PF, T. 44, 1999, s. 345-347.

 

LOTKO Edvard, O některých synchronních vývojových tendencích v češtině, PF, T. 44, 1999, s. 349-354.

 

MAJTÁN Milan, Česština a slovenčina v Krmanovej gramatike z roku 1704, PF, T. 44, 1999, s. 355-360.

 

MAJTÁNOVÁ Marie, Chříč, chrząszcz, chrjašč a jim podobná česká lidová jména hub, PF, T. 44, 1999, s. 361-362.

 

MALINOWSKA Ewa, Wypowiedzi administracyjne i ich poprawność, PF, T. 44, 1999, s. 363-372.

 

MARYNIAKOWA Irena, Nazwy kłamcy w gwarach na polsko-białoruskim pograniczu językowym, PF, T. 44, 1999, s. 373-379.

 

MIECZKOWSKA Halina, Ujęcie typologiczne deklinacji rzeczowników słowackich w konfrontacji z polskimi, PF, T. 44, 1999, s. 381-386.

 

MOSZYŃSKI Leszek, Udział Biblii w kształtowaniu się polskiego nazewnictwa kamieni szlachetnych, PF, T. 44, 1999, s. 387-396.

 

NAGÓRKO Alicja, Słowotwórstwo poza słowotwórstwem, PF, T. 44, 1999, s. 397-404.

 

OLIVA Karel, Czy polskie owszem to czeskie ovšem? Owszem, lecz nie zawsze, PF, T. 44, 1999, s. 405-407.

 

ORŁOŚ Teresa Zofia, Język patentu Franciszka II w sprawie Żydów czeskich z roku 1797, PF, T. 44, 1999, s. 409-414.

 

PAPIERZ Maryla, Zaimek zwrotny w językach słowackim i polskim, PF, T. 44, 1999, s. 415-419.

 

POLAŃSKI Kazimierz, Nowa próba ustalenia inwentarza fonemów języka połabskiego, PF, T. 44, 1999, s. 421-428.

 

POPOWSKA-TABORSKA Hanna, O polskim wrzeciądzu i jego północnosłowiańskich odpowiednikach, PF, T. 44, 1999, s. 429-433.

 

PUZYNINA Jadwiga, Słownictwo wartościujące w porównawczych badaniach slawistycznych, PF, T. 44, 1999, s. 435-439.

 

REICHAN Jerzy, Interpretowanie fonetycznych form zapożyczeń niemieckich w Słowniku gwar polskich PAN, PF, T. 44, 1999, s. 441-446.

 

RIEGER Janusz, Kilka uwag o gwarze polskiej wsi Gwozdawa (Hwozdawa) w rejonie berdyczowskim, PF, T. 44, 1999, s. 447-456.

 

RIPKA Ivor, Spracovanie frazeológie v celonárodnom nárečovom slovníku, PF, T. 44, 1999, s. 467-461.

 

RUSEK Jerzy, Serbskie umka ‘defevtus’ i inne określenia ‘niedostatku’ w słowiańskich kolednikach, PF, T. 44, 1999, s. 463-470.

 

RYTEL-KUC Danuta, KACZMARSKA Elżbieta, RUTKOWSKA Joanna, SALA Sylwia, Miejsce kobiet i mężczyzn w ogłoszeniach o pracę, PF, T. 44, 1999, s. 471-478.

 

RZEPKA Wojciech Ryszard, WYDRA Wiesław, Mazowiecka wersja spowiedzi powszechnej z końca XV wieku, PF, T. 44, 1999, s. 479-489.

 

RZETELSKA-FELESZKO Ewa, Rozważania o kaszubskiej warząchwi i białce (w związku z materiałami Georga Wenkera), PF, T. 44, 1999, s. 491-498.

 

SAWICKA Irena, Z zagadnień fonetyki bałkańskiej – problem fonologicznej szwy, PF, T. 44, 1999, s. 499-502.

 

SIATKOWSKA Ewa, Czasowniki typu katować // katowaś w języku polskim i dolnołużyckim, PF, T. 44, 1999, s. 503-507.

 

SMUŁKOWA Elżbieta, „Lubia” – „to lubię”, PF, T. 44, 1999, s. 509-512.

 

SOCHACKA Stanisława, Elementy czeskie w nazwach miejscowych ziemi kłodzkiej, PF, T. 44, 1999, s. 513-519.

 

ŠEWC-SCHUSTER Heinz, Zwei ungewöhnliche syntaktische Konstruktionen des ältern Niedersorbischen, PF, T. 44, 1999, s. 521-524.

 

TOPOLIŃSKA Zuzanna, Czyżby absolutne użycie czeskiego participium perfecti passivi?, PF, T. 44, 1999, s.525-528.

 

ULIČNÝ Oldřich, Hlas svědomí a mluvní akty, PF, T. 44, 1999, s. 529-533.

 

WALCZAK Bogdan, Mickiewicz – paleoslawista, PF, T. 44, 1999, s. 535-544.

 

WASZAKOWA Krystyna, Jakiego koloru jest człowiek? (o podstawowych nazwach barw używanych na określenie twarzy ludzkiej we współczesnym języku polskim), PF, T. 44, 1999, s. 545-556.

 

ВЕНДИНА Т. И., Польские диалекты в западнославянском языковом континууме: к вопросу о каталогизации зон архаики и инноваций (по материалам общеславянского лингвистического атласа), PF, T. 44, 1999, s. 557-566.

 

Tom XLV

 

SIATKOWSKI Janusz, Życiorys naukowy Profesora Władysława Kupiszewskiego, PF, T. 45, 2000, s. 9-11.

 

KUPISZEWSKI Rafał, Bibliografia prac Prof. Władysława Kupiszewskiego, PF, T. 45, 2000, s. 13-22.

 

BASARA Anna, Słowa, PF, T. 45, 2000, s. 23-24.

 

JURKOWSKI Marian, Władysławowi Drogiemu, PF, T. 45, 2000, s. 25-26.

 

BALOGH Laos, BAŃCZEROWSKI Janusz, POSAGY Ildikó, Węgierskie elementy leksykalne w językach regionu karpackiego w świetle danych Karpackiego atlasu dialektologicznego, PF, T. 45, 2000, s. 27-36.

 

BARTNICKA Barbara, Czy przymiotniki chytry i szczery mogą być antonimami, PF, T. 45, 2000, s. 35-41.

 

BASARA Jan, Wiejaczka i pióro do spachania kłosów oraz ich synonimy, PF, T. 45, 2000, s. 43-51.

 

BĄBA Stanisław, ZGRZYWA Jan, Próba interpretacji stylistycznej wiersza Wisławy Szymborskiej Jacyś ludzie, PF, T. 45, 2000, s. 53-60.

 

BREAZA Edward, Nazwiska Dubas, Lichtarz i pokrewne oraz podobne, PF, T. 45, 2000, s. 61-66.

 

BRYJA Małgorzata, O języku Puszczy jodłowej S. Żeromskiego, PF, T. 45, 2000, s. 67-73.

 

BUGAJSKI Marian, Kilka uwag o współczesnej komunikacji medialnej, PF, T. 45, 2000, s. 75-82.

 

CIEŚLIKOWA Aleksandra, Różnice między fleksją nazw własnych a pospolitych, PF, T. 45, 2000, s. 83-90.

 

CZRDYBON Magda, Prawda i jej antonimy w Powinnościach nauczyciela Grzegorza Piramowicza, PF, T. 45, 2000, s. 91-99.

 

DEBOVEANU Elena, COJOCARU Dana, Культурная память фразеологии, PF, T. 45, 2000, s. 101-111.

 

DECYK Wanda, Wschodniosłowiańskie toponimy w Relacjach powszechnych Jana Botera wobec polskiej tradycji nazewniczej, PF, T. 45, 2000, s. 113-119.

 

DŁUGOSZ Kazimierz, Językowy obraz kobiety i mężczyzny w polszczyźnie potocznej, PF, T. 45, 2000, s. 121-132.

 

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, Apokaliptyczny zielony koń, PF, T. 45, 2000, s. 133-141.

 

DUBISZ Stanisław, Moralitatywno-filozoficzne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej, PF, T. 45, 2000, s. 143-147.

 

ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ Й., Назви кузні у говорах слов’янських мов, PF, T. 45, 2000, s. 149-157.

 

FALIŃSKA Barbara, Kategoria nazw młodych zwierząt w świetle map OLA, PF, T. 45, 2000, s. 159-171.

 

GALA Sławomir, O pewnych wyznacznikach słowotwórstwa gwarowego, PF, T. 45, 2000, s. 173-177.

 

GAŁECKI Zygmunt, Osobliwości leksykalne Pamiętników znalezionych w Katyniu, PF, T. 45, 2000, s. 179-185.

 

GARCZYŃSKA Justyna, Najdawniejsze podziały Słowiańszczyzny w świetle danych językowych i archeologicznych, PF, T. 45, 2000, s. 187-193.

 

GARDZIŃSKA Janina, Uwagi o grafii i fonetyce inwentarzy majętności węgrowskiej i sokołowskiej z 1621 roku, PF, T. 45, 2000, s. 195-205.

 

GÓRSKI Klemens, Zagędzielec. Opowieść z ziemi łomżyńskiej, PF, T. 45, 2000, s. 2017-213.

 

GRZEGORCZYKOWA Renata, O znaczeniach współczesnych i ewolucji semantycznej wyrazów gorszyć (się), zgorszyć (się) i zgorszenie, PF, T. 45, 2000, s. 215-220.

 

JURKOWSKI Marian, Uwagi o Słowniku polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraińskim Teodora Witwickiego, PF, T. 45, 2000, s. 221-224.

 

KARAŚ Halina, O polszczyźnie anonimowej gramatyki języka litewskiego z I ćwierci XIX wieku (przez X.D.K.P.S.). Morfologia, składnia, słownictwo, PF, T. 45, 2000, s. 225-243.

 

KARPOWICZ Tomasz, Wokół koncepcji nowoczesnego słownika ortograficznego, PF, T. 45, 2000, s. 245-248.

 

KĘPIŃSKA Alina, Fleksyjna kategoria strony w polszczyźnie – jest czy jej nie ma, PF, T. 45, 2000, s. 249-257.

 

KIDA Jan, Łacińskie słownictwo w Dziennikach Stefana Żeromskiego, PF, T. 45, 2000, s. 259-265.

 

KLESZCZOWA Krystyna, Gasnące słowa, PF, T. 45, 2000, s. 267-275.

 

KLIMONOW Wladimir D., Ikonismus und Abweichungen vom Ikonismus in gramatischen Kategorien, PF, T. 45, 2000, s. 277- 289.

 

KOPERTOWSKA Danuta, Ostatni będą pieszymi – czyli o transformacji stałych połączeń wyrazowych we współczesnej reklamie, PF, T. 45, 2000, s. 291-300.

 

KREJA Bogusław, O antonimicznej kategorii słowotwórczej czasowników inceptywno-anulatywnych, PF, T. 45, 2000, s. 301-311.

 

KUCAŁA Marian, Spójnikowe wskaźniki nawiązania zewnętrznego w opisie pielgrzymki do Rzymu w r. 1900 Macieja Kupiszewskiego, PF, T. 45, 2000, s. 313-317.

 

KUPISZEWSKA-GRZYBOWSKA Katarzyna, Kartka z historii języka polskiego, PF, T. 45, 2000, s. 319-321.

 

KUPISZEWSKI Paweł, Aryman mści się – antynomia i synkretyzm i ich wyznaczniki językowe, PF, T. 45, 2000, s. 323-327.

 

KUPISZEWSKI Rafał, Elementy stylizacji biblijnej w Aryman mści się Stefana Żeromskiego, PF, T. 45, 2000, s. 329-336.

 

KUREK Halina, Wariantywność fleksyjna rzeczowników we wsiach Beskidu Niskiego, PF, T. 45, 2000, s. 337-345.

 

LESZCZYŃSKI Zenon, Krótka relacja o puryście sprzed wieku, PF, T. 45, 2000, s. 347-351.

 

ŁACH Jan ks., Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę, PF, T. 45, 2000, s. 353-365.

 

MAJEWSKA Małgorzata, Próba systematyzacji zjawisk określanych wspólnym mianem homonimia, PF, T. 45, 2000, s. 367-373.

 

MALEC Tadeusz, Kulturowa (lingwistyczna) przestrzeń leksemu gwiazda, PF, T. 45, 2000, s. 357-382.

 

MAŃCZAK Witold, Rzekomy „substrat przedpolski”, PF, T. 45, 2000, s. 383-388.

 

MIGDAŁ Jolanta, Określenia zwierząt i roślin wśród szesnastowiecznego osobliwego słownictwa biblijnego, PF, T. 45, 2000, s. 389-395.

 

MIKOŁAJCZAK Stanisław, Składnia wypowiedzeń złożonych w notatkach syntetycznych na przykładzie Przeglądu wydarzeń w „Gazecie Polskiej”, PF, T. 45, 2000, s. 397-404.

 

NOWOWIEJSKI Bogdan, Cytaty obcojęzyczne w dziejach polszczyzny jako problem badawczy, PF, T. 45, 2000, s. 405-415.

 

ORŁOŚ Teresa Zofia, Częściowo złudna czesko-polska ekwiwalencja leksykalna. Polonizmy czeskie i ich polskie odpowiedniki, PF, T. 45, 2000, s. 417-422.

 

PARYL Władysław, Elementy gwarowe w mowie ludności z Tarnowicy Polnej na Pokuciu osiedlonej na Dolnym Śląsku, PF, T. 45, 2000, s. 423-231.

 

PAWELEC Radosław, Jak Polacy mówili o upadku finansowym firmy w roku 1800, 1900 i 2000? Dzieje słów: bankructwo, upadłość, plajta i konkurs, PF, T. 45, 2000, s. 433-443.

 

PLUTA Feliks, Stylizacja gwarowa w Zwyrtałowej bacówce pod Wesołym Wierchem Feliksa Gwiżdża, PF, T. 45, 2000, s. 445-451.

 

POLAŃSKI Edward, O błędach semantycznych i frazeologicznych uczniów, PF, T. 45, 2000, s. 453-460.

 

PUZYNINA Jadwiga, Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku, PF, T. 45, 2000, s. 461-473.

 

REICHAN Jerzy, Polski gwarowy wyraz pomłoze, PF, T. 45, 2000, s. 475-478.

 

RĘBOWSKI Wojciech, RZEPKA Ryszard, WYDRA Wiesław, Zespół pieśniowy ze schyłku XVI wieku z rękopisu biblioteki Klasztoru Klarysek krakowskich, PF, T. 45, 2000, s. 479-505.

 

SATKIEWICZ Halina, O zmianach w strukturze językowej wiadomości prasowych, PF, T. 45, 2000, s. 507-511.

 

SEROCZYŃSKI Grzegorz, Uwagi o speleonimach sudeckich, PF, T. 45, 2000, s. 513-517.

 

SĘDZIAK Henryka, Zdania bezpodmiotowe w tekstach gwarowych, PF, T. 45, 2000, s. 519-525.

 

SĘKOWSKA Elżbieta, Stylistyczne wykładniki motywu domu w Rodzinie Połanieckich Henryka Sienkiewicza, PF, T. 45, 2000, s. 529-532.

 

SIATKOWSKI Janusz, Słowiańskie nazwy zawodów w świetle materiałów Atlasu ogólnosłowiańskiego. II. Nazwy kowala, PF, T. 45, 2000, s. 533-537.

 

SINIELNIKOFF Roxana, DUŃCZYK Teresa, Zaduszki, mikołajki, walentynki, PF, T. 45, 2000, s. 539-553.

 

SKOCZYLAS-STAWSKA Honorata, Z historii badań gwaroznawczych na ziemi wieluńskiej, PF, T. 45, 2000, s. 555-565.

 

SMÓŁKOWA Teresa, Budowa słowotwórcza rzeczowników w Lalce Bolesława Prusa, PF, T. 45, 2000, s. 567-571.

 

SMUŁKOWA Elżbieta, Kształt współistnienia na polsko-białorusko-litewskim pograniczu językowym, PF, T. 45, 2000, s. 573-579.

 

SOKÓLSKA Urszula, Językowe środki subiektywizacji świata przedstawionego w Szczenięcych latach Melchiora Wańkowicza, PF, T. 45, 2000, s. 581-593.

 

TARAS Barbara, Tajnia moja mnie… Zagadka nazw własnych w Kazaniach świętokrzyskich, PF, T. 45, 2000, s. 595-598.

 

URBAŃSKA-MAZURUK Ewa, Nazwy osobowe w międzywojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza, PF, T. 45, 2000, s. 599-609.

 

WALCZAK Bogdan, Przyczynki (bardzo drobne) do problematyki staropolskich nazw i określeń kierunków i stron świata, PF, T. 45, 2000, s. 611-617.

 

WASZAKOWA Krystyna, Polskie podstawowe nazwy barw w roli „interpretatorów” świata, PF, T. 45, 2000, s. 619-631.

 

WINIARSKA Izabela, Nazywanie Chrystusa w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego, PF, T. 45, 2000, s. 633-641.

 

WORBS Erich, Von Johan Moneta’s Enchiridion polonicum oder Polnisches Handbuch  (1720) zu Daniel Vogel’s Polnisch-Deutsches Lexicon (1786) – Anmerkungen zur Genese eines Wörterbuch, PF, T. 45, 2000, s. 643-654.

 

WÓJCIKOWSKA Elżbieta, Przymiotniki odprzymiotnikowe z formantem pół- (na materiale nowopolskim i współczesnym), PF, T. 45, 2000, s. 655-658.

 

WRÓBLEWSKI Piotr, Językowy obraz ludzkich zachowań w świetle metaforycznych użyć czasowników zwierzęcych i odzwierzęcych, PF, T. 45, 2000, s. 659-679.

 

ZARON Zofia, Właściwości semantyczne orzeczeń. Preparacje składniowe. Część I, PF, T. 45, 2000, s. 681-691.

 

 

Tom XLVI

 

PUZYNINA Jadwiga, Życiorys naukowy profesor Renaty Grzegorczykowej, PF, T. 46, 2001, s. 11-17.

 

DANIELEWICZOWA Magdalena, MIKOŁAJCZUK Agnieszka, Bibliografia prac naukowych Profesor Renaty Grzegorczykowej, PF, T. 46, 2001, s. 19-33.

 

BAJEROWA Irena, W sprawie terminów dla polskiej koiné, PF, T. 46, 2001, s. 35-40.

 

BARTMIŃSKI Jerzy, Operatory „typowy” i „prawdziwy” w strukturze semantycznej tekstu, PF, T. 46, 2001, s.41-47.

 

BARTNICKA Barbara, Łączliwość składniowo-leksykalna rzeczownika śmiech w twórczości Stefana Żeromskiego, PF, T. 46, 2001, s. 49-57.

 

BEDNARCZUK Leszek, Wyrazy funkcyjne, a morfemy gramatyczne, PF, T. 46, 2001, s. 59-67.

 

BOGUSŁAWSKI Andrzej, Pary czy wieloczłony aspektowe?, PF, T. 46, 2001, s. 69-77.

 

BOREJSZO Maria, Glosa językoznawcy do dziejów polskich kolęd, PF, T. 46, 2001, s. 79-96.

 

CHOJAK Jolanta, Uwagi o Norwidowskim słownictwie teatralnym, PF, T. 46, 2001, s. 97-108.

 

CZARDYBON Magda, Nauka w Powinnościach nauczyciela Grzegorza Piramowicza, PF, T. 46, 2001, s. 109-116.

 

CZEKAŃSKA Monika, O strukturze predykatowo-argumentowej czasownika kusić, PF, T. 46, 2001, s. 117-126.

 

DAMBORSKÝ Jiří, Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadaniach Henryka Sienkiewicza, PF, T. 46, 2001, s. 127-132.

 

DANIELEWICZOWA Magdalena, Miejsce przyłożenia głównego akcentu zdaniowego a znaczenie czasowników epistemicznych, PF, T. 46, 2001, s. 133-145.

 

DECYK Wanda, Kto stawia nogi?, PF, T. 46, 2001, s. 147-152.

 

DŁUGOSZ Kazimierz, Językowy obraz chleba w Biblii i w przysłowiach, PF, T. 46, 2001, s. 153-164.

 

DUBISZ Stanisław, Czytając Bogurodzicę, PF, T. 46, 2001, s. 165-173.

 

DURAJ-NOWOSIELSKA Izabela, Przegląd kontekstów narzucających interpretację agentywną wyrażeń kauzatywnych, PF, T. 46, 2001, s. 175-188.

 

ГОРНІЦЬКА-ПАРХОНЮК Людмила, Інфляція слова як один із проявів функціонування мови в тоталітарному суспільстві, PF, T. 46, 2001, s. 189-194.

 

GROCHOWSKI Maciej, Cechy składniowe operatorów gradacji (za, zbyt, zanadto), PF, T. 46, 2001, s. 195-204.

 

GRYBOSIOWA Antonina, Stare i nowe tendencje w słowotwórstwie medialnym, PF, T. 46, 2001, s. 205-207.

 

HANDKE Kwiryna, O ciągach derywacyjnych kaszubskich przysłówków, PF, T. 46, 2001, s. 209-215.

 

JADACKA Hanna, Neosemantyzacja w perspektywie polisemii i homonimii (przyczynek leksykologiczno-leksykograficzny), PF, T. 46, 2001, s. 217-221.

 

ЯВОРСЬКА Г. М., Жовтий і золотий: світ натури та світ намальований, PF, T. 46, 2001, s. 223-232.

 

JĘDRZEJKO Ewa, Człowiek miarą wszech rzeczy. Antropocentryzm i historycznokulturowe aspekty staropolskiej frazeologii sematycznej, PF, T. 46, 2001, s. 233-245.

 

JURKOWSKI Marian, Chleba naszego powszedniego, PF, T. 46, 2001, s. 247-256.

 

KALLAS Krystyna, O neologizmach Wisławy Szymborskiej, PF, T. 46, 2001, s. 257-264.

 

KARAŚ Halina, O sytuacji języka polskiego na obszarze smołwieńskim na Litwie, PF, T. 46, 2001, s. 265-292.

 

KARDELA Henryk, Subiektywizacja aspektu, PF, T. 46, 2001, s. 293-312.

 

KĘPIŃSKA Alina, Odmiana czasowników typu lubić, widzieć i jej wpływ na inne paradygmaty w historii polszczyzny, dialektach oraz kulturze języka, PF, T. 46, 2001, s. 313-336.

 

KLESZCZOWA Krystyna, Staropolskie wyrażenia przymiotnikowo-rzeczownikowe, PF, T. 46, 2001, s. 337-345.

 

KORPYSZ Tomasz, Uwagi o Norwidowskich użyciach rzeczownika katolik, PF, T. 46, 2001, s. 347-354.

 

KOWALIK Krystyna, Adresat i autor w strukturze tekstów dedykacyjnych, PF, T. 46, 2001, s. 355-363

 

KREJA Bogusław, Polskie i innosłowiańskie czasowniki typu na(sycić) się – ich krótka historia i problem genezy, PF, T. 46, 2001, s. 365-376.

 

KUCAŁA Marian, Tematy słowotwórcze rzeczowników odczasownikowych, PF, T. 46, 2001, s. 377-381.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Funkcje zapożyczeń obcych w wybranych utworach M. Pilota, PF, T. 46, 2001, s. 383-386.

 

LESZCZYŃSKI Zenon, Eufemizm czy aluzja, PF, T. 46, 2001, s. 387-388.

 

LEWICKI Andrzej Maria, Uwagi wstępne o frazach, PF, T. 46, 2001, s. 389-402.

 

LINDE-USIEKNIEWICZ Jadwiga, W sprawie przeciwstawienia ‘wierzch’ – ‘spód’ w polszczyźnie, PF, T. 46, 2001, s. 403-409.

 

MAĆKIEWICZ Jolanta, Twarz i maska, Potoczne wyobrażenia na temat szczerości i obłudy, PF, T. 46, 2001, s. 411-416.

 

MAJEWSKA Małgorzata, O tak zwanych prawdziwych homonimach słowotwórczych, PF, T. 46, 2001, s. 417-424.

 

MAJEWSKA Małgorzata Ewa, Porównania w Urodzie życia Stefana Żeromskiego, PF, T. 46, 2001, s. 425-441.

 

MARCJANIK Małgorzata, Elementy negatywnego mówienia o sobie i innych w polskich obyczajach językowych, PF, T. 46, 2001, s. 443-451.

 

NAGÓRKO Alicja, Przyimki a słowotwórstwo przysłówków, PF, T. 46, 2001, s. 453-462.

 

PAJDZIŃSKA Anna, Co oko ciału, to sumienie duszy, PF, T. 46, 2001, s. 463-470.

 

PAWELEC Radosław, Struktura semantyczna słowa sztuka i jej zmiany w historii języka polskiego, PF, T. 46, 2001, s. 471-482.

 

PISARKOWA Krystyna, Miejsce wydarzenia a determinacja czasu – stante pede, PF, T. 46, 2001, s. 483-487.

 

PODRACKI Jerzy, Wartość stylistyczna spójnika  bo, PF, T. 46, 2001, s. 489-492.

 

РАХИЛИНА Е. В., О природе бесконечного движения: качаться, PF, T. 46, 2001, s. 493-502.

 

SALONI Zygmunt, WOŁOSZ Robert, Nowa errata do Indeksu a tergo do  Słownika Języka Polskiego  pod redakcją Witolda Doroszewskiego, PF, T. 46, 2001, s. 503-534.

 

SATKIEWICZ Halina, Świat ptaków w polskiej tradycji językowej, PF, T. 46, 2001, s. 535-539.

 

SCHMIDT Sybille, Grzeczność w kontakcie oficjalnym nierównorzędnym. Typy kontaktów a rzeczywistość pragmatycznojęzykowa, PF, T. 46, 2001, s. 541-547.

 

SIATKOWSKI Janusz, Znaczenia horyzontalne wyrażeń z leksemem dno w językach południowosłowiańskich, PF, T. 46, 2001, s. 549-553.

 

SKUBALANKA Teresa, Różne językoznawcze analizy jednego wiersza, PF, T. 46, 2001, s. 555-566.

 

SZUPRYCZYŃSKA Maria, Czasownikowe bazy słowotwórcze przymiotników potencjalnych na –alny, PF, T. 46, 2001, s. 567-576.

 

TABAKOWSKA Elżbieta, O szyku wyrazów w obrębie wyrażeń argumentowych przedmiotowych, PF, T. 46, 2001, s. 577-589.

 

TOKARSKI Ryszard, Pole znaczeniowe w badaniach stylistycznych. O wzbogacaniu konotacji słów w tekście poetyckim, PF, T. 46, 2001, s. 591-595.

 

TOPOLIŃSKA Zuzanna, Zdanie względne – forma czy funkcja?, PF, T. 46, 2001, s. 597-604.

 

ТРУБ В. М., Коммуникативная структура предикатов ментальной деятельности и отрицание. Выводные замечания, PF, T. 46, 2001, s. 605-621,

 

ULIČNÝ Oldřich, K jazykové stylizaci časoprostorových relací: začátek, konec a střed jako jazyková univerzália, PF, T. 46, 2001, s. 623-627.

 

WALCZAK Bogdan, Tekst konstytucji Trzeciej Rzeczypospolitej w świetle współczesnej normy językowej i stylistycznej, PF, T. 46, 2001, s. 629-627.

 

 

WASZAKOWA Krystyna, Bliskość znaczeniowa nazw barw żółtej i zielonej w polskim językowym obrazie świata, PF, T. 46, 2001, s. 637-647.

 

WOJTAK Maria, Felietonowe gry ze stereotypem, czyli portret Polaka kierowcy, PF, T. 46, 2001, s. 649-653.

 

WRÓBEL Henryk, Przyrostki tematyczne w polskiej fleksji, PF, T. 46, 2001, s. 655-660.

 

ZAKRZEWSKA Ewa D., Funkcjonalne eksplikacje szyku wyrazów w polszczyźnie, PF, T. 46, 2001, s. 661-671.

 

ZARON Zofia, Właściwości semantyczne orzeczeń. Preparacje składnie. Część II, PF, T. 46, 2001, s. 673-682.

 

ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK Dorota, Pytanie w służbie kaznodziejskiemu dialogowi (o zdaniach pytajnych w homiliach i przemówieniach wygłoszonych przez Ojca Św. podczas VII pielgrzymki do ojczyzny), PF, T. 46, 2001, s. 683-688.

 

Tom XLVII

 

BAŃKO Mirosław, Słownik języka polskiego Erazma Rykaczewskiego --- pierwszy popularny słownik polszczyzny, PF, T. 47, 2002, s. 7-26.

 

CHOJAK Jolanta, Jakie to jak, PF, T. 47, 2002, s. 27-41.

 

DĄBROWSKA-KAMIŃSKA Anna, Zapożyczenia w nazwach strojów, obuwia, nakryć głowy, ozdób i detali w ukraińskim dialekcie bukowińskim, PF, T. 47, 2002, s. 43-50.

 

DECYK Wanda, Leksykon geograficzny Hilariona Karpińskiego (Wilno, 1766) jako przedmiot badań historyczno-językoznawczych. Zarys problematyki, PF, T. 47, 2002, s. 51-67.

 

DOLIŃSKA Joanna, Związki frazeologiczne w książce Osudy dobrého vojáka Švejka J. Haška i w dwóch jej polskich przekładach, PF, T. 47, 2002, s. 69-95.

 

DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK Katarzyna, Kategoria stopnia a charakterystyka referencjalna pewnych konstrukcji elektywnych, PF, T. 47, 2002, s. 97-107.

 

ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ Й. O, Maтеріали до історії польської та слов’янської філології. VIII. Листування K. Ніча з B. Ягичем, PF, T. 47, 2002, s. 109-160.

 

KARAŚ Halina, Wahania w repartycji formantów przysłówkowych –o, -e w języku uczniów szkół polskich na Litwie, PF, T. 47, 2002, s. 161-169.

 

KĘPIŃSKA Alina, Dlaczego „pięciu dobrych synów było”?, PF, T. 47, 2002, s. 171-189.

 

KUC Maria, Łączliwość czasowników przemieszczenia zawierających przedrostek od- z określeniami przestrzennymi, PF, T. 47, 2002, s. 191-218.

 

MAĆKIEWICZ Jolanta, „Krajobraz twarzy” czyli: jak opisujemy twarz i jej części, PF, T. 47, 2002, s. 219-231.

 

MAJEWSKA Małgorzata Ewa, Porównania w Urodzie życia Stefana Żeromskiego (część II), PF, T. 47, 2002, s. 233-271.

 

MAJKOWSKI Grzegorz, Mechanizmy usuwania powtórzeń w pismach politycznych Juliusza Słowackiego ogłoszonych w latach 1846-1848, PF, T. 47, 2002, s. 273-282.

 

MALINOWSKA Bogumiła, Formacje deminutywne i augmentatywne w prozie Marii Rodziewiczówny, PF, T. 47, 2002, s. 283-292.

 

MALINOWSKA Bogumiła, Kresowe elementy zjawisk fleksyjnych w prozie Marii Rodziewiczówny, PF, T. 47, 2002, s. 293-304.

 

MALINOWSKA Ewa, Struktura i język preambuł konstytucyjnych, PF, T. 47, 2002, s. 305-311.

 

MAŻULIS Natalia, Reguły doboru końcówek dopełniacza nazw miejscowości rodzaju męskiego, PF, T. 47, 2002, s. 313-326.

 

MOLAS Jerzy, Słownictwo nacechowane stylistycznie i zakresowo w Słowniku polsko-serbskim, PF, T. 47, 2002, s. 327-341.

 

REMBISZEWSKA Dorota Krystyna, Co to jest arszyn? O słownictwie metrologicznym, PF, T. 47, 2002, s. 343-361.

 

REMBISZEWSKA Dorota Krystyna, Frazeologia potoczna mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego i okolic, PF, T. 47, 2002, s. 363-371.

 

SIATKOWSKA Ewa, Różne funkcje tekstu w tzw. tekstologii teoretycznej i stosowanej, PF, T. 47, 2002, s. 373-382.

 

SIATKOWSKI Janusz, Nazwy `żon’ i `synów’ rzemieślników w Atlasie ogólnosłowiańskim, PF, T. 47, 2002, s. 383-396.

 

SIERADZKA-BAZIUR Bożena, Hymny Jana Kasprowicza. Kategorie wykrzyknikowości, PF, T. 47, 2002, s. 397-408.

 

SMIRNOVA Elena V., Rola i typy negatywnych replik dialogowych (na podstawie polskich tekstów dialogowych), PF, T. 47, 2002, s. 409-418.

 

WINIARSKA Izabela, Protestanckie słownictwo religijne w Thesaurusie Knapskiego, PF, T. 47, 2002, s. 419-441.

 

ZARON Zofia, Właściwości semantyczne orzeczeń. Preparacje składniowe. Część III, PF, T. 47, 2002, s. 443-460.

 

SIATKOWSKA Ewa, Profesor Hanna Orzechowska (w siedemdziesięciolecie urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej), PF, T. 47, 2002, s. 461-476 + bibliografia.

 

Tom XLVIII

 

BAŃKO Mirosław, Słowniki ortograficzne w Polsce – fenomen socjologiczny, PF, T. 48, 2003, s. 7-32.

 

BIEŃ Janusz S., O pierwszym rozbiorze polszczyzny, Radzie języka Polskiego i normalizacji,  PF, T. 48, 2003, s. 33-62.

 

DANIELEWICZOWA Magdalena, Problemy tekstowej koordynacji wyrażeń epistemicznych. Czasownik we współdziałaniu z partykułą, PF, T. 48, 2003, s. 63-72.

 

DĄBROWSKA-KAMIŃSKA Anna, Kategoria rodzaju rzeczowników ukraińskich i polskich zapożyczonych z języka francuskiego, PF, T. 48, 2003, s. 73-80.

 

DECYK Wanda, Masovita jako źródło poznania gwary mazowieckiej, PF, T. 48, 2003, s. 81-90.

 

DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK Katarzyna, Wyrażenia referencjalne w funkcji przydawki predykatywnej (na przykładzie wyrażenia jeden z), PF, T. 48, 2003, s. 91-98.

 

DURAJ-NOWOSIELSKA Izabela, Uwagi o semantyce wyrażeń zawierających słowo kusić. (W związku z artykułem Moniki Czekańskiej O strukturze predykatywno-argumentowej czasownika kusić, PF XLVI), PF, T. 48, 2003, s. 99-132.

 

DUSZKIN Maksym, Dokładniej o dokładności: „zaokrągloność” dokładnych określeń ilościowych, PF, T. 48, 2003, s. 133-142.

 

ДЗЕНДЗЕЛIВСЬКИЙ Й. О., Матерiали до iсторiï польскоï та слов’янскоï фiлологii. XI (ч. 1). Выбране листування Я. Бодуена де Куртене з Я. Карловичем,  PF, T. 48, 2003, s. 143-222.

 

GARCZYŃSKA Justyna, Wpływ akcentu na barwę samogłosek ustnych w języku Polaków w Kazachstanie, PF, T. 48, 2003, s. 223-2235.

 

GEBEN Kinga, Wielowyrazowe kalki leksykalne z języka rosyjskiego w języku uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie, PF, T. 48, 2003, s. 237-250.

 

KACZMARSKA Elżbieta, Związki frazeologiczne o tematyce marynistycznej w języku polskim na tle porównawczym innych języków słowiańskich, PF, T. 48, 2003, s. 251-257.

 

KARAŚ Halina, Zmienność, wariantywność i wielokulturowość antroponimii południowej Wileńszczyzny w XVIII cz.1-XIX wieku, PF, T. 48, 2003, s. 259-280.

 

KĘPIŃSKA Alina, Kształtowanie się kategorii męsko- i niemęskoosobowości w Rozmyślaniu przemyskim, PF, T. 48, 2003, s. 281-323.

 

KRASNODĘBSKA Elżbieta, Zaimki pytajne w języku polskim i bułgarskim – opis syntaktyczny i semantyczny, PF, T. 48, 2003, s. 325-335.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Wyrazy gwarowe w znaczeniu ‘bić’, ‘uderzać’, PF, T. 48, 2003, s. 337-344.

 

KURDYŁA Tomasz, Czy słownictwo rzemieślnicze jest terminologią?, PF, T. 48, 2003, s. 345-355.

 

MAJKOWSKA Aneta, O strukturze linearnej grup nominalnych w polszczyźnie oficjalnej (na materiale wystąpień sejmowych z końca XX wieku), PF, T. 48, 2003, s. 357-370.

 

MAŽULIS-SIUDZIŃSKA Natalia, Wybór form dopełniacza plurale tantum nazw miejscowych na tle rzeczowników pospolitych, PF, T. 48, 2003, s. 371-390.

 

RUDNICKA Ewa, Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach i na  przykładzie współczesnej leksykografii polskiej, PF, T. 48, 2003, s. 391-415.

 

SEROCZYŃSKI Grzegorz, Innowacje frazeologiczne w kazaniach kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, PF, T. 48, 2003, s. 417-434.

 

SIATKOWSKI Janusz, Językowe wpływy niemieckie w VIII tomie Atlasu ogólnosłowiańskiego. (Z uwzględnieniem materiałów pozaatlasowych), PF, T. 48, 2003, s. 435-472.

 

SIATKOWSKI Janusz, REMBISZEWSKA Dorota Krystyna, O możliwościach prezentowania zróżnicowania leksykalno-morfologicznego na mapach Atlasu ogólnosłowiańskiego, PF, T. 48, 2003, s. 473-478.

 

ZARON Zofia, Oddziaływania składniowe, PF, T. 48, 2003, s. 479-497.

 

ŻAKIEWICZ Wioleta, Który – jeden leksem , czy więcej?, PF, T. 48, 2003, s. 499-512.

 

BOGUSŁAWSKI Andrzej, Profesor Kristine Heltberg (1924-2003 r.), PF, T. 48, 2003, s. 513-515.

 

Tom XLIX

 

BAŃKO Mirosław, Popularne słowniki w popularnej prasie. Przyczynek do społecznego obrazu słownika, PF, T. 49, 2004, s. 7-21.

 

BIRGIEL Nijola, Niektóre aspekty w badaniach pogranicza polsko-litewskiego, PF, T. 49, 2004, s. 23-29.

 

CLARKE Jonathan E. M., Parallel Forms in Ukrainian: the Verb, PF, T. 49, 2004, s. 31-39.

 

DĄBROWSKA-KAMIŃSKA Anna, Rodzaj rzeczowników ukraińskich i polskich zapożyczonych z języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego, PF, T. 49, 2004, s. 41-60.

 

DŁUGOSZ Kazimierz, Biblijna szata napisów nagrobnych, PF, T. 49, 2004, s. 61-81.

 

DOMAŃSKA Karolina, Życiorys językowy Ignacego Domeyki (na podstawie Moich podróży. Pamiętników wygnańca), PF, T. 49, 2004, s. 83-93.

 

DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK Katarzyna, Uwagi o konstrukcjach elektywnych, PF, T. 49, 2004, s. 95-108.

 

DURAJ-NOWOSIELSKA Izabela, Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności. Cz I., PF, T. 49, 2004, s. 109-129.

 

DUSZKIN Maksim, Określenia liczbowe: nazwy zbiorów vs nazwy jednostek, PF, T. 49, 2004, s. 131-137.

 

KABATA Maria, Funkcja leksemów nacechowanych stylistycznie w poezji kapłańskiej, PF, T. 49, 2004, s. 139-150.

 

KARDIS Diana, Zmiany nazw ulic i zaułków dzielnic Starego i Nowego Miasta w Wilnie (na podstawie map z lat 1935, 1977 oraz 2000), PF, T. 49, 2004, s. 151-165.

 

KEIPERT Helmut, August Ludwig Schlözer i „Słownik języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego, PF, T. 49, 2004, s. 167-177.

 

KĘPIŃSKA Alina, Zapomnieć się względem Boga i swego męża --- drobiazg o zmianach leksykalno-stylistycznych, PF, T. 49, 2004, S. 179-205.

 

KĘPIŃSKA Alina, Mianownikowe konstrukcje składniowe z liczebnikiem w Rozmyślaniu przemyskim, PF, T. 49, 2004, s. 207-236.

 

KLIMCZAK Piotr, Pisownia wielką lub małą literą w zakresie słownictwa kościelno-religijnego, PF, T. 49, 2004, s. 237-249.

 

KUPISZEWSKI Władysław, Język i styl powieści J. Abramowa-Newerlego Lwy wyzwolone, PF, T. 49, 2004, s. 251-258.

 

KWAPIEŃ Ewelina, Kręgi tematyczne polskiego słownictwa politycznego i społecznego, PF, T. 49, 2004, s. 259-281.

 

MAJDAK Magdalena, Kwalifikatory jako narzędzie opisu słowa w największych powojennych słownikach języka polskiego, PF, T. 49, s. 283-316.

 

MAJEWSKA Małgorzata Ewa, Porównania w Urodzie życia Stefana Żeromskiego (materiał badawczy z objaśnieniami), PF, T. 49, 2004, s. 317-346.

 

MAJKOWSKA Aneta, Układ linearny składników rozbudowanej grupy przymiotnikowej w polszczyźnie mówionej, PF, T. 49, 2004, s. 347-355.

 

MAJKOWSKI Grzegorz, Kohezja zaimkowa w dokumentach życia społecznego okresu Oświecenia, PF, T. 49, 2004, s. 357-369.

 

PIOTROWSKA Agnieszka, Etymon *MEN w zapożyczeniach w języku polskim, PF, T. 49, 2004, s. 371-399.

 

POLKOWSKA Laura, Wykładniki językowe argumentacji erystycznej na przykładzie przemówień posłów Ligi Polskich Rodzin, PF, T. 49, 2004, s. 401-415.

 

REMBISZEWSKA Dorota Krystyna, Wahania rodzaju rzeczowników w gwarach Mazowsza i Podlasia, PF, T. 49, 2004, s. 417-426.

 

RUTKOWSKA Krystyna, Lituanizmy leksykalne w gwarach polskich na obszarze ignalińsko-jezioroskim, PF, T. 49, 2004, s. 427-436.

 

SEROCZYŃSKI Grzegorz, Frazeologia biblijna w kazaniach Kardynała Stefana Wyszyńskiego, PF, T. 49, 2004, s. 437-451.

 

SIATKOWSKI Janusz, Słowiańskie nazwy `garncarza’ w świetle materiałów gwarowych i historycznych, PF, T. 49, 2004, s. 453-476 + mapa.

 

SIUDZIŃSKA Natalia, Problemy z fleksją nazw miejscowości rodzaju żeńskiego, PF, T. 49, 2004, s. 477-484.

 

TOMCZAK Justyna, Onomastyka w tłumaczeniu angielskiej literatury dla dzieci na przykładzie utworów L. Carolla i A. A. Milne’a, PF, T. 49, 2004, s. 485-492.

 

ŻAKIEWICZ Wioleta, Słów kilka o ‘co który’, PF, T. 49, 2004, s. 493-499.