PF 2016 (LXIX)
PRACE FILOLOGICZNE, tom LXIX
SPIS TREŚCI/CONTENTS
OD REDAKCJI .................................................................. 9
WSPOMNIENIA
W K
Wspomnienia ................................................................... 11
Memories ....................................................................... 11
R S
Moje życie istudia na Uniwersytecie Warszawskim wlatach 1947–1952 .................. 19
My Life and Studies at the University of Warsaw in the Years 1947–1952 ................. 19
ARTYKUŁY NAUKOWE
S C
Zzagadnień dialektologicznych Kielecczyzny wprasie lokalnej (na przykładzie „Radostowej”) ... 41
Dialectological Issues of the Kielce Region Shown in the Local Press (as Exemplied
by “Radostowa”)
................................................................... 41
M D
Listy Jana Otrębskiego do Jana Łosia zlat 1921–1928 .................................. 59
Jan Otrębski’s Letters to Jan Łoś in the Years 1921–1928 ............................... 59
W D-Z
Kontakty językowe polsko-moskiewskie wXV wieku wświetle nazewnictwa
geogracznego (na podstawie Roczników
Jana Długosza) ........................ 75
Poland – Muscovy Language Contacts in the 15
th
Century in View ofGeographical Names
(based on Annales… by Jan Długosz) ........................................... 75
Y D
Słownictwo kościelno-religijne wXVII-wiecznej polszczyźnie Joannicjusza Galatowskiego ... 91
Religious Vocabulary in the 17
th
-Century Polish Language of Joannikij Galatovski .............. 91
S D
Stylizacja gwarowa whistorii polskiego języka artystycznego ........................... 115
Dialectal Stylization over the History of Polish Artistic Language ....................... 115
Z G
Mdlać, mdlali – nowa tendencja wodmianie czasownika mdleć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Mdlać, mdlali” – aNew Tendency in the Conjugation of the Verb “Mdl” (‘to faint’) ...... 129
J G
Czy mężczyźni mówią tak samo jak kobiety? Owybranych różnicach
fonetyczno-akustycznych między mową mężczyzn amową kobiet .................. 139
Do Men and Women Speak Identically? On Phonetic and Acoustic Variance in Male
and Female Speakers ......................................................... 139
Spis treści/Contents
6
K G, M Z
Sytuacja socjolingwistyczna akompetencja leksykalno-słowotwórcza młodzieży ze szkół
polskich zSolecznik (Litwa) iGródka (Ukraina) .................................. 155
Sociolinguistic Situation, Verbal and Word-Formation Competence of Pupils Attending
Polish Schools in Šalčininkai (Lithuania) and Horodok (Ukraine) ................... 155
Z G
Tradycyjny obraz konfesji na Śląsku Cieszyńskim na podstawie źródeł folklorystycznych ..... 169
Traditional Picture of Confessions in the Cieszyn Silesia Based on Folklore Sources
....... 169
M G
Białe plamy składni linearnej języka polskiego: partykuła aprzyimek .................... 189
White Spots on the Polish Linear Inexion: Particles vs. Prepositions .................... 189
H K
Ta piękna, wybitna izasłużona wdziejach umysłowości naszej postać…
Oroli Jana Karłowicza wjęzykoznawstwie polskim ............................... 199
A beautiful, outstanding gure, a man of merit who contributed greatly
to our intellectual history
e Role of Jan Karłowicz in Polish Linguistics ....................................... 199
K K
Analiza wybranych cech zmiennności iloczasowej wróżnych
stylach wypowiedzi na podstawie korpusów nagrań dla technologii mowy ........... 217
Analysis of Selected Aspects of Durational Variability in Dierent Speaking Styles Based
on Speech Technology Corpora ................................................ 217
M K
Stylizacja gwarowa wpolskim lmie iserialu fabularnym – próba zakreślenia
obszaru badawczego. Część I. Dialekt mazowiecki ................................ 239
Dialectal Stylization in Polish Films and TV Series: aPreliminary Outline.
Part 1: e Mazovian Dialect ....................................................... 239
Z K
Wkręgu językowych aspektów gier dziecięcych. Rekonesans badawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
On Linguistic Aspects of Childrens Games. Preliminaries .............................. 269
R K
Oprzenikaniu słownictwa gwarowego do języka Internetu ............................. 285
On Diusion of the Local Dialect Lexemes to the Internet Language .................... 285
B N
Germanizmy leksykalne wgwarach Polski północno-wschodniej wdrugiej połowie XIX wieku ... 299
German Loanwords in North-Eastern Polish Dialects in the Second Half of the 19
th
Century .... 299
M O
Graczne warianty techniczne wKsięgach ogospodarstwie
(Kraków 1549, H. Unglerowa) ................................................. 317
Graphic Technical Variants in Księgi ogospodarstwie (Kraków 1549, H. Unglerowa) ....... 317
M P
Biała płeć – monstra czy ludzie? Obraz białej płci wkalendarzach
astrologiczno-prognostykarskich zIpołowy XVIII wieku .......................... 335
e Fair Sex – Monsters or Human Beings? e Image of the Fair Sex
inAstrological-Predictive Calendars from the 1
st
Half of the 18
th
Century . . . . . . . . . . . . 335
Spis treści/Contents
7
A E. P, M Z
Polskie nazwy źrenicy motywowane funkcją desygnatu ................................ 361
Polish Names for Pupil Motivated by the Referents Function ........................... 361
E R
Przejawy świadomości językowej Polaków wwybranych tekstach zlat 1696–1740 . . . . . . . . . 379
Signs of Poles’ Language Awareness in Selected Writings from the Years 1696–1740 ....... 379
E R
Istotne zmiany wpolskiej reeksji metaleksykogracznej .............................. 401
Vital Changes in Polish Metalexicography ........................................... 401
K R
Graa iortograa dwujęzycznej postylli Punkty kazań Konstantego Szyrwida.
Część I. Znaki graczne ipisownia wtekście polskim ............................. 431
Graphical Design and Bilingual Ortography of Konstantinas Sirvydas’ Postil „Punkty kazań
Part I. Graphic Symbols and Orthography in the Polish Text ....................... 431
M S
Osynonimii staropolskiej na przykładzie XVI-wiecznych przekładów Ewangelii
na język polski ............................................................... 457
Old-Polish Synonymy as Exemplied by the Polish Translations of Gospels in the 16
th
Century ... 457
I S
Zbadań nad dyskursem okołoprawnym: gatunki paratekstowe wszesnastowiecznych
edycjach statutów ............................................................ 473
Studying Law-Related Discourse: Paratext Genres in the 16
th
-Century Editions of Statutes .. 473
M T
Nazywanie ludzi wwielkopolskich rotach sądowych zXIV iXV wieku ................... 493
Naming People in the 14
th
- and the 15
th
-Century Judicial Oaths of Greater Poland ......... 493
V U
Slavic Languages in Legal Communication of the Grand Duchy of Lithuania:
Towards Functional Characteristics ............................................. 503
Oniektórych właściwościach funkcjonowania języków słowiańskic
h
wkomunikacji prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego ........................... 503
A W
Czy języki posiadają stabilne,
kontrastywne własności rytmiczne? Dowody eksperymentalne zjęzyka polskiego ..... 515
Do Languages Have Stable, Contrastive Rhytm Features? Experimental Evidence from
the Polish Language .......................................................... 515
E W, R Z
Kontynuacja vs innowacja. Drogi rozwoju polskiej terminologii administracyjno-prawnej
po wprowadzeniu Kodeksu Napoleona .......................................... 535
Continuation vs. Innovation. e Ways of Development of Administrative and Legal
Terminology aer the Introduction of the Napoleonic Code ........................ 535
A Ż
Wariantywność słowotwórcza nazwisk dziewiętnastowiecznych na przykładzie
parai św. Jana Chrzciciela wWarszawie ........................................ 549
Morphological Variance of 19
th
-Century Surnames on the Example of St. Johns Parish
inWarsaw ................................................................... 549