PF 2016 (LXVIII)
PRACE FILOLOGICZNE, tom LXVIII
SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI .................................................................. 9
D A, R B
Wybór formy hasłowej jako problem opisu wElektronicznym słowniku języka polskiego
XVII iXVIII wieku (na tle tradycji leksykogracznej) .............................. 13
J B
Dialekty ijęzyki obce wSłowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego
– zestawienie na podstawie wydania drugiego .................................... 27
H B, A J
Oekwiwalencji porównań frazematycznych na przykładzie języka niemieckiego ijęzyka
polskiego ................................................................... 43
G D-L
Opoczątkach polskiej frazeograi. Porównanie czterech wydań pierwszego polskiego
słownika frazeologicznego ..................................................... 57
J G
Różnice pokoleniowe iregionalne wwymowie samogłosek ioraz y na Mazowszu bliższym
iKurpiach ................................................................... 81
S G
Kilka uwag odoborze tekstów źródłowych do tworzenia Polsko-rosyjskiego słownika
leksyki dyplomatycznej ....................................................... 101
R L. G
Jeszcze raz oproduktywności formantów przymiotnikowych ........................... 111
M G-G
Podejście onomazjologiczne wdwujęzycznym słowniku frazeologicznym dla tłumaczy .... 129
C H-N
Grzecznie inaczej. Wyrażenia ironiczne okształcie form grzecznościowych ............... 141
M J
Kulisy powstawania Słownika prasłowiańskiego ...................................... 161
M K
Polszczyzna kresowa wlmie – analiza języka bohaterów Samych swoich (fonetyka, eksja,
składnia) .................................................................... 167
B K
Przysłowia wNowym dykcjonarzu Michała Abrahama Trotza ........................... 183
E K
Czasowniki wychodzące zużycia wdobie nowopolskiej wświetle wybranych źródeł
leksykogracznych ........................................................... 195
Spis treści
6
J L-U, P R, M C-K,
J Ł
Między leksykograą opisową aprzekładową:
Słownik polskiego języka migowego (PJM) ...................................... 225
A L-K
Leksykograa historyczna akompetencja językowa leksykografa ........................ 245
M Ł
Struktura dwu- iwielojęzycznych słowników terminologicznych wydanych wPolsce
po 1945 roku (na przykładzie słowników zangielskim ipolskim) ................... 261
A M-F
Deniowanie terminów astronomicznych wSłowniku łaciny średniowiecznej wPolsce ..... 283
D M
Wyznaczniki punktu widzenia wtłumaczeniu literatury dziecięcej ...................... 291
B O
Alias iczyli jako przedmiot zainteresowania dialektologa historycznego .................. 307
M P
Szkic zdziejów leksykograi dwujęzycznej: Paweł Sobolewski ijego
Słownik angielsko-polski… (1840) ............................................... 323
L P
Miejsce frazeologii wsłownikach gwarowych ........................................ 345
A S (H S)
Cechy polskich, rosyjskich i angielskich profesjolektów i socjolektów medycznych na
podstawie badań ankietowych ................................................. 357
K K S
Regionalizmy fonetyczne wSłowniku polsko-łacińsko-łotewskim Jana Kurmina.
Wokalizm ................................................................... 375
J W
Nazwy roślin wSłowniku prasłowiańskim ............................................ 387
J Z
Dialogiczne jednostki autorytatywne ................................................ 395
PF 2016 (LXVIII)
PRACE FILOLOGICZNE, tom LXVIII
CONTENTS
From the Editors ................................................................. 9
D A, R B
Choosing the Headword as aDescription Problem in the Electronic Dictionary of Polish
Language of the 17
th
and 18
th
Century (Compared to Lexicographic Tradition) ........ 13
J B
Multilingualism of Lindes Dictionary of Polish (Second Edition) ....................... 27
H B, A J
Equivalence Between Phrasematic Similes in German and Polish ....................... 43
G D-L
About the Beginnings of Polish Phraseology. e Comparison of Four Editions of the First
Polish Phraseological Dictionary ............................................... 57
J G
e Pronunciation of Vowels iand y in Mazowsze Bliższe and Kurpie Dialect ............. 81
S G
Some Remarks on Selecting the Vocabulary Resources Used to Make the Polish-Russian
Dictionary of Diplomacy .................................................... 101
R L. G
On the Productivity of Polish Adjectival Suxes – Revisited ........................... 111
M G-G
Onomasiological Approach to Phraseological Material in Bilingual Phraseological
Dictionaries for Translators .................................................... 129
C H-N
Politely – With Tongue in Cheek. Ironic Expressions in the Shape of Politeness Forms ..... 141
M J
e Making of the Słownik prasłowiański ........................................... 161
M K
Polish of South-Eastern Borderlands in the Cinema – Analysis of the Language Used by
the Characters in Sami swoi (Phonetics, Inection, Syntax) ........................ 167
B K
Proverbs in Nowy dykcjonarz by Michał Abraham Trotz ................................ 183
E K
Verbs Going out of Use in the New Polish Period, in Light of Selected
Lexicographic Sources ........................................................ 195
Contents
8
J L-U, P R, M C-K,
J Ł
Between Monolingual and Bilingual Lexicography: the Dictionary Of Polish Sign
Language (PJM) ............................................................. 225
A L-K
Historical Lexicography and Lexicographer’s Linguistic Competence .................... 245
M Ł
Structure of Bi- and Multilingual Terminological Dictionaries Published in Poland
Aer 1945 (as Exemplied by Dictionaries with Polish and English) ................. 261
A M-F
Denitions of the Astronomical Terms in the Dictionary of the Medieval Latin
from Polish Sources ......................................................... 283
D M
Point of View Indicators in Childrens Literature Translation ........................... 291
B O
Alias and Czyli as Focus of Historical Dialectologist Attention .......................... 307
M P
From the History of Bilingual Lexicography: Paweł Sobolewski and His
Słownik angielsko-polski… (1840) ............................................... 323
L P
e Emplacement of Phraseology in Dialectal Dictionaries ............................. 345
A S (H S)
e Characteristics of Polish, English and Russian Medical Sociolects and Professiolects
on the Basis of the Questionnaire Analysis Results ................................ 357
K K S
Phonetic Regionalisms in Jan Kurmins Polish-Latin-Latvian Dictionary. Vowels ........... 375
J W
Plant Names in the Słownik prasłowiański ........................................... 387
J Z
e Authoritative Units of Language as Dialogical Directives ........................... 395