PF 2015 (LXVII)
PRACE FILOLOGICZNE, tom LXVII
SPIS TREŚCI
Od redakcji ...................................................................... 9
D A
Kryteria doboru tekstów do elektronicznego korpusu tekstów polskich zXVII IXVIII w.
(do1772 r.) ................................................................ 11
N B, L K, J R
Od standaryzacji do normy ........................................................ 21
R B
Możliwości przeszukiwania korpusu barokowego – cele izałożenia ...................... 45
A C, C H
Anotacja podobnych cech w językach niespokrewnionych. Adaptacja i modykacja
wjęzyku polskim procedur anotacji typów niemieckich rzeczowników .............. 57
P G
NALS – Nordic Atlas Of Language Structures: noweizoglosy
wdialektach skandynawskich? ................................................. 79
E H, B N, A P, A P,
M W
Internetowy słownik walencyjny języka polskiego oparty na danych korpusowych ......... 95
M H-J
Oznaczących konstrukcjach gramatyczno-leksykalnych wbadaniach korpusowych nad
wizerunkami narodowości – studium pilotażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
E K
Wposzukiwaniu znaczenia czasowników wyrażających stany psychiczne. Analiza czeskich
czasowników iich polskich ekwiwalentów – próba implementacji wybranych
teorii lingwistycznych (walencja, gramatyka przypadków głębokich, pattern
grammar, lingwistyka kognitywna) ............................................. 131
E K, A R, J H, B H
Syntaktyczno-semantyczna analiza argumentów jako metoda ustalania ekwiwalentów
czeskich ipolskich czasowników wyrażających stany psychiczne .................... 151
A K
Korpusowe badania nad metatekstem. Problem homograi ............................ 175
E K
Narodowy korpus języka rosyjskiego jako źródło informacji
oleksemach partykułowych ................................................... 197
M K
Czeskie spójniki warunkowe: badanie tendencji rozwojowych
na podstawie korpusu ........................................................ 215
Spis treści
6
P Ł
Czego nie można się dowiedzieć oczasownikach
zkorpusów języka polskiego? .................................................. 233
A P, A P
Skoordynowany rozwój zasobów językowych:
bank struktur języka polskiego ................................................. 255
V P, A R, H S
Anotacja czeskiego banku drzew ................................................... 271
V P, H S
Wykorzystanie słowników walencyjnych wtworzeniu
wielkiego czeskiego banku drzew ............................................... 293
K R
Studium korpusowe eliptycznego zdania składowego
rozpoczynającego się od when ................................................. 311
D S
Wpływ budowy korpusu na ilościowe wyniki korpusowych badań gramatycznych ......... 331
K S
Opis leksykograczny syntaktycznych isemantycznych cech czasowników wjęzyku
czeskim, polskim irosyjskim. Na przykładzie czasowników percepcji ................ 349
P Ż
Narodowy korpus języka polskiego – zpunktu widzenia leksykografa. Uwagi ipostulaty
wzwiązku zpracą nad Wielkim Słownikiem Języka Polskiego PAN ................. 367