PF 2015 (LXVI)
PRACE FILOLOGICZNE, tom LXVI
SPIS TREŚCI
Od redakcji ...................................................................... 9
J G, M J
Automatyczne rozpoznawanie dialektów
ijęzyków regionalnych ........................................................ 13
J G
Wymowa samogłosek pochylonych wgwarze kurpiowskiej ............................. 31
J G
Wpływ kontekstu palatalnego na wariantywność samogłosek
wgwarze kurpiowskiej ........................................................ 55
S K, M M, M Z
Automatyczna ekstrakcja iklasteryzacja głosek wsygnale mowy
dla wielojęzykowej analizy porównawczej ....................................... 73
P K
Kategorie akustyczne wopisie semantycznym nazw dźwięku ........................... 85
L K
Parametr VOT wdyslalii desonoryzacyjnej
iwwymowie prawidłowej ..................................................... 107
D K, A L
Rozkład pola akustycznego wprocesie artykulacji bocznej,
nosowej iznazalizowanej wjęzyku polskim ...................................... 133
M K
Mowa pod wpływem stresu ........................................................ 147
I K-A
Analiza akustyczna samogłosek ustnych wmowie dziecka
wokresie poniemowlęcym .................................................... 161
M M, M I
Metafory głosu – analiza akustyczna ................................................ 179
G S, A B, A R
Granice słowa wjęzyku polskim iangielskim: glotalizacja iłączenie ..................... 201
Spis treści
6
R S
Spontaniczna niemiecka wymowa standardowa
– kodykacja arzeczywistość .................................................. 217
D Ś
Podział tekstu transkrybowanego fonologicznie na sylaby
dla zastosowań praktycznych związanych
zprzetwarzaniem sygnału mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
A W
Akustyczne wyznaczniki rytmu wwypowiedziach mówców
natywnych inienatywnych języka polskiego ..................................... 249
A W, J B, K Kl, G D
Przegląd wybranych aspektów analizy prozodii mowy spontanicznej
na potrzeby technologii mowy ................................................. 271
PF 2015 (LXVI)
PRACE FILOLOGICZNE, tom LXVI
CONTENTS
From the Editors ................................................................. 9
J G, M J
Automatic recognition of dialects
and regional languages ........................................................ 13
J G
e pronunciation of narrowed vowels
in the Kurpie dialect .......................................................... 31
J G
e palatal contexts’ eects on allophonic variation of vowels
in the Kurpie dialect .......................................................... 55
S K, M M, M Z
Automatic extraction and clusterization of phones
from speech signal for multilingual comparative analysis .......................... 73
P K
Acoustic categories in the semantic description of sound names ........................ 85
L K
e VOT parameter in desonorization dyslalia
and standard pronunciation ................................................... 107
D K, A L
Acoustic eld distribution in lateral, nasal
and nasalised articulations in Polish ............................................ 133
M K
Speech under stress ............................................................... 147
I K-A
Acoustic analysis of vocal production in a young child ................................. 161
M M, M I
Metaphors of voice – an acoustic analysis ............................................ 179
G S, A B, A R
Word boundaries in Polish and English: glottalization and linking ...................... 201
Contents
8
R S
e spontaneous standard german speech
in codications and in practice ................................................. 217
D Ś
e division of phonologically transcribed texts into
syllables for application in speech signals’ processing .............................. 231
A W
Acoustic exponents of rhythm in utterances of polish native
and non-native speakers ...................................................... 249
A W, J B, K KL, G D
e overview of selected aspects of speech prosody analysis
for the purpose of speech technology ........................................... 271