Zawartość części 1 tomu LXIV (2013) „Prac Filologicznych”

 

Od redakcji

 

Małgorzata Andrejczyk

Nazwy kamieni szlachetnych w „Słowniku wileńskim” i w „Słowniku języka Adama Mickiewicza”. Próba porównania

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

Janusz S. Bień

Dygitalizacja kartotek słownikowych

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Adam Dobaczewski

Repetycja składnika jako produkt operacji semantycznej

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Agnieszka Dziob, Paulina Łazarewicz

Problemy teoretyczno-metodologiczne semantycznego opisu czasowników w słowosieci 2.0

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Adam Elbanowski

Nazywanie Ameryki: Nowy Świat w słownikach w latach 1550–1750

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Maciej Grochowski

O operatorach metatekstowych typu w całym tego słowa znaczeniu

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Halina Karaś

O badaniach sytuacji i stanu polszczyzny na Litwie na pograniczu litewsko-łotewsko‑białoruskim

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Violetta Koseska-Toszewa, Joanna Satoła-Staśkowiak, Maksim Duszkin

Słownikowe kłopoty (na podstawie tworzonego przez zespół „Polsko-bułgarsko‑rosyjskiego słownika”)

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Ewa Kozioł-Chrzanowska, Urszula Zdunek

Słowniki elektroniczne – nowa jakość w polskiej leksykografii

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Anna Kozłowska

Indeks leksyki pisarza jako typ opracowania leksykograficznego

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Monika Kresa, Krzysztof Szafran

Przykład nowego zastosowania słownika polszczyzny historycznej

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Dorota Kruk

Problemy z chłopem. Próba analizy diachroniczno‑synchronicznej

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Beata Kuryłowicz

„Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim” Zygmunta Glogera jako źródło Słownika gwar polskich Jana Karłowicza

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Anna Majewska-Wójcik, Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

O potrzebie leksykonu skróceń historycznych. Zamysł i dylematy badawcze

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Joanna Muszyńska

Ile kapusty i grochu jest w „grochu z kapustą”

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Bogusław Nowowiejski

Słownik Mrongowiusza – między Lindem a "Słownikiem wileńskim"

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Joanna Okoniowa

„Słownik gwar polskich” Jana Karłowicza. Dziedzictwo. Inspiracje. Wyzwania

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

O pewnym słowniku gwary poznańskiej

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Agnieszka Ewa Piotrowska

Próba charakterystyki semantycznej wyrazu nie i zaimków nieokreślonych z cząstką nie- na podstawie słowników historycznych (Słownika staropolskiego i Słownika polszczyzny XVI wieku)

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Dorota Krystyna Rembiszewska

Leksyka z obszaru Mazur w „Słowniku gwar polskich” Jana Karłowicza

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Ewa Rudnicka

Konwencje tytułowania słowników w początkach leksykografii nowopolskiej na przykładzie dzieł S.B. Lindego i A. Osińskiego

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Krystyna Rutkowska

Interferencje litewskie i wschodniosłowiańskie w gwarach polskich na obszarze ignalińskim na Litwie

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Zofia Sawaniewska-Mochowa

Dziewiętnastowieczne słowniki przekładowe z Litwy jako źródła do badania polszczyzny regionalnej

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Katarzyna Sobolewska, Agnieszka Wełpa

Gwary Warmii i Mazur w „Małym słowniku gwar polskich”

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Urszula Sokólska

Przyczynki do projektu „Wielkiego słownika polskiego” Jana Karłowicza jako źródło wiedzy o warsztacie leksykografa końca XIX wieku

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Konrad Kazimierz Szamryk

Cytaty z prac naukowych Krzysztofa Kluka w „Słowniku języka polskiego” S.B. Lindego

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Bogdan Walczak

Słownik wileński po latach

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Jadwiga Waniakowa

Erazm Majewski i jego „Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich”

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Marcin Zabawa

Kwalifikatory w opisie leksyki komputerowej w słownikach ogólnych

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Zofia Zaron

Wymagania składniowe nazw osobowych w SNO

afiliacja i streszczenie (pol.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Piotr Żmigrodzki

Trzy mniej znane słowniki wyrazów obcych z pierwszej połowy XX wieku

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)

 

 

Sebastian Żurowski

Gdzie szukać w słownikach nieleksykalnych jednostek języka?

afiliacja i streszczenie (ang.)

pełna wersja (CEEOL)